پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی مدیریت بخش سوم: مفاهیم سازمان و مدیریت - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی مدیریت بخش سوم: مفاهیم سازمان و مدیریت - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی مدیریت بخش سوم: مفاهیم سازمان و مدیریت - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی مدیریت بخش سوم: مفاهیم سازمان و مدیریت 

پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی مدیریت بخش سوم: مفاهیم سازمان و مدیریت 

پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی مدیریت بخش سوم: مفاهیم سازمان و مدیریت 

جوامع امروزي را جوامع سازماني مي‌نامنداینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه بازی درمانی - 37 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بازی درمانی - 37 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بازی درمانی - 37 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بازی درمانی

پاورپوینت در زمینه بازی درمانی

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

}اهداف استفاده از حیوانات کوچک اسباب بازیاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید


ارزیابی دقت تشخیص تومورهای کبدی به کمک MRI و CT اسکن اسپیرال که از تکنیک های تصویربرداری گران می باشند از اهمیت فوق العادهای برخوردار شده است زیرا امروزه مقرون به صرفه بودن از دغدغه های اصلی صنعت بهداشت و درمان می باشد. تکنیک های گران تصویربرداری در صورتی که در جهت تشخیص زودرس بیماری کمک کننده باشند،می تواند ما را از انجام مداخلات تهاجمی دیگر برحذر دارند. مقایسه بین این دو روش تصویربرداری مدرن و انتخاب یک روش معین جهت تشخیص دقیق تومورهای کبدی می تواند از هزینه های اضافی دیگر نیز جلوگیری نماید ودر نهایت به عنوان یک روش انتخابی در سطح جامعه مورداستفاده قرار بگیرد.(2)
اهداف ويژه طرح :
- تعیین ومقایسه حساسیت در تشخیص تومور کبدی توسط MRI و CT اسکن اسپیرال
2- تعیین ومقایسه ویژگی در تشخیص تومور کبدی توسط MRI و CT اسکن اسپیرال
3-تعیین ارزش تشخیص تومور کبدی توسط MRIدر مقایسه با CT اسکن اسپیرال براساس گزارش بیوپسی از توده های کبدی
4-ارزش اخباری مثبت در تشخیص تومور کبدی توسط MRI و CT اسکن اسپیرال
میزان حساسیت و ویژگی روش محاسبه و مقرون به صرفه بودن روش با استفاده از کدهای صورتحساب مربوط به هزینه تعیین می گردد. سپس از توده کبدی بیوپسی با needle core با استفاده از گاید سونوگرافی به عمل می آید و به بخش پاتولوژی ارسال می گردد . نتیجه قطعی تشخیص توده کبدی بدست آمده از پاتولوژی نیزجداگانه در پرسشنامه ثبت می شود .

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید


ارزیابی دقت تشخیص تومورهای کبدی به کمک MRI و CT اسکن اسپیرال که از تکنیک های تصویربرداری گران می باشند از اهمیت فوق العادهای برخوردار شده است زیرا امروزه مقرون به صرفه بودن از دغدغه های اصلی صنعت بهداشت و درمان می باشد. تکنیک های گران تصویربرداری در صورتی که در جهت تشخیص زودرس بیماری کمک کننده باشند،می تواند ما را از انجام مداخلات تهاجمی دیگر برحذر دارند. مقایسه بین این دو روش تصویربرداری مدرن و انتخاب یک روش معین جهت تشخیص دقیق تومورهای کبدی می تواند از هزینه های اضافی دیگر نیز جلوگیری نماید ودر نهایت به عنوان یک روش انتخابی در سطح جامعه مورداستفاده قرار بگیرد.(2)
اهداف ويژه طرح :
- تعیین ومقایسه حساسیت در تشخیص تومور کبدی توسط MRI و CT اسکن اسپیرال
2- تعیین ومقایسه ویژگی در تشخیص تومور کبدی توسط MRI و CT اسکن اسپیرال
3-تعیین ارزش تشخیص تومور کبدی توسط MRIدر مقایسه با CT اسکن اسپیرال براساس گزارش بیوپسی از توده های کبدی
4-ارزش اخباری مثبت در تشخیص تومور کبدی توسط MRI و CT اسکن اسپیرال
میزان حساسیت و ویژگی روش محاسبه و مقرون به صرفه بودن روش با استفاده از کدهای صورتحساب مربوط به هزینه تعیین می گردد. سپس از توده کبدی بیوپسی با needle core با استفاده از گاید سونوگرافی به عمل می آید و به بخش پاتولوژی ارسال می گردد . نتیجه قطعی تشخیص توده کبدی بدست آمده از پاتولوژی نیزجداگانه در پرسشنامه ثبت می شود .

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی مدیریت بخش سوم: مفاهیم سازمان و مدیریت - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی مدیریت بخش سوم: مفاهیم سازمان و مدیریت - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی مدیریت بخش سوم: مفاهیم سازمان و مدیریت - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی مدیریت بخش سوم: مفاهیم سازمان و مدیریت 

پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی مدیریت بخش سوم: مفاهیم سازمان و مدیریت 

پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی مدیریت بخش سوم: مفاهیم سازمان و مدیریت 

جوامع امروزي را جوامع سازماني مي‌نامنداینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه بازی درمانی - 37 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بازی درمانی - 37 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بازی درمانی - 37 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بازی درمانی

پاورپوینت در زمینه بازی درمانی

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

}اهداف استفاده از حیوانات کوچک اسباب بازیاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مدیریت انرژی حرارتی وتکنولوژی ارتقائ انرژی حرارتی - 27 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت انرژی حرارتی وتکنولوژی ارتقائ انرژی حرارتی - 27 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت انرژی حرارتی وتکنولوژی ارتقائ انرژی حرارتی - 27 اسلاید

پاورپوینت در زمینه  مدیریت انرژی حرارتی وتکنولوژی ارتقائ انرژی حرارتی -  27 اسلاید

پاورپوینت در زمینه  مدیریت انرژی حرارتی وتکنولوژی ارتقائ انرژی حرارتی -  27 اسلاید

پاورپوینت در زمینه  مدیریت انرژی حرارتی وتکنولوژی ارتقائ انرژی حرارتی -  27 اسلاید

پاورپوینت در زمینه  مدیریت انرژی حرارتی وتکنولوژی ارتقائ انرژی حرارتی -  27 اسلاید

پاورپوینت در زمینه  مدیریت انرژی حرارتی وتکنولوژی ارتقائ انرژی حرارتی -  27 اسلاید

پاورپوینت در زمینه  مدیریت انرژی حرارتی وتکنولوژی ارتقائ انرژی حرارتی -  27 اسلاید

قدم اول :
بهبود وارتقاء بهره برداری از سیستم: پتانسیل های صرفه جویی با هزینه کم یا بدون هزینه
. مصرف متعادل برق مصرفی در فازهای مختلف
. بررسی وضعیت دیماند وماکسیمم مصرف
. بر رسی امکان ذخیره انرژی
. تنظیم کردن نسبت هوای مشعل
. تغییرات در لی آوت و تایمینگ فرایند تولید
. سرویس نگهداری منظم تجهیزات
. عایقکاری

 

قدم دوم
بهبود وارتقاء تجهیزات: پتانسیل های صرفه جویی با هزینه متوسط
. عایق کاری بدنه کوره
در دودکش . استفاده از پیشگرمکن هوا . خازن گذاری در مدار برق مصرفی
. اصلاح هارمونیک ها

قدم سوم
بهبود وارتقاء فرایند تولید: پتانسیل های صرفه جویی انرژی با سرمایه گذاری زیاد
. تعویض کوره ها با کوره های راندمان بالا
. استفاده از انورتور ها

 

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه  مدیریت انرژی حرارتی وتکنولوژی ارتقائ انرژی حرارتی -  27 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه  مدیریت انرژی حرارتی وتکنولوژی ارتقائ انرژی حرارتی -  27 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید


ارزیابی دقت تشخیص تومورهای کبدی به کمک MRI و CT اسکن اسپیرال که از تکنیک های تصویربرداری گران می باشند از اهمیت فوق العادهای برخوردار شده است زیرا امروزه مقرون به صرفه بودن از دغدغه های اصلی صنعت بهداشت و درمان می باشد. تکنیک های گران تصویربرداری در صورتی که در جهت تشخیص زودرس بیماری کمک کننده باشند،می تواند ما را از انجام مداخلات تهاجمی دیگر برحذر دارند. مقایسه بین این دو روش تصویربرداری مدرن و انتخاب یک روش معین جهت تشخیص دقیق تومورهای کبدی می تواند از هزینه های اضافی دیگر نیز جلوگیری نماید ودر نهایت به عنوان یک روش انتخابی در سطح جامعه مورداستفاده قرار بگیرد.(2)
اهداف ويژه طرح :
- تعیین ومقایسه حساسیت در تشخیص تومور کبدی توسط MRI و CT اسکن اسپیرال
2- تعیین ومقایسه ویژگی در تشخیص تومور کبدی توسط MRI و CT اسکن اسپیرال
3-تعیین ارزش تشخیص تومور کبدی توسط MRIدر مقایسه با CT اسکن اسپیرال براساس گزارش بیوپسی از توده های کبدی
4-ارزش اخباری مثبت در تشخیص تومور کبدی توسط MRI و CT اسکن اسپیرال
میزان حساسیت و ویژگی روش محاسبه و مقرون به صرفه بودن روش با استفاده از کدهای صورتحساب مربوط به هزینه تعیین می گردد. سپس از توده کبدی بیوپسی با needle core با استفاده از گاید سونوگرافی به عمل می آید و به بخش پاتولوژی ارسال می گردد . نتیجه قطعی تشخیص توده کبدی بدست آمده از پاتولوژی نیزجداگانه در پرسشنامه ثبت می شود .

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مديريت پرسنلي - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت پرسنلي - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت پرسنلي - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت پرسنلي - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت پرسنلي - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت پرسنلي - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت پرسنلي - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت پرسنلي - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت پرسنلي - 25 اسلاید

اهداف مديريت منابع انساني :

الف-تامين منابع انساني با حداقل هزينه

ب-پرورش و بالندگي استعدادها و مهارت هاي افراد

ج-حفظ و نگهداري نيروهاي لايق و ايجاد روابط مطلوب بين آنها

د-تامين احتياجات مادي و معنوي و جلب رضايت پرسنل به طوري که هم سويي لازم بين اهداف شخصي آنان و هدفهاي سازماني ايجاد گردد

تشكيلات امور پرسنلي :
پس از تهيه و تنظيم برنامه بر اساس ماموريت اصلي ،ايجاد سازماني براي رسيدن به اهداف برنامه ضروري است .هدف از اين تشكيلات برقراري رابطه ي مناسب بين سه عامل مهم سازماني وظايف ،افراد واشياءبه منظور حصول به اهداف معين است .به عبارت ديگر براي انجام اهداف بايد وظايف و مشاغل مربوط را معين كرد وافراد مناسب رابراي انجام وظايف و مسئوليت هاي مشاغل انتخاب نموده ،به كار گمارد.وسائل وتسهيلات لازم را براي اجراي عمليات در دسترس انها قرار دهد .
به محض اینکه وظایف قسمتی افزایش یافت مثلا اگر قسمت فروش توسعه یابد برای مدیر فروش الزامی است که قسمتی از وظایف پرسنلی خود را مانند مدیر تولید به عهده دایره استخدام وا گذارد.مانند راه اهن دولتی ایران و شرکت ملی نفت که بیش از هزار نفر کارمند و کارگر دارند باید از شکل زیر استفاده کنند.

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه مديريت پرسنلي - 25 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه مديريت پرسنلي - 25 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مدیریت بازاریابی - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت بازاریابی - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت بازاریابی - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت بازاریابی - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت بازاریابی - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت بازاریابی - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت بازاریابی - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت بازاریابی - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت بازاریابی - 40 اسلاید

2. ارزیابی و گزینش کانال ها
الف) تحلیل درآمد و هزینه
ب) زمان توسعه و پرورش کانال
ج) ملاحظات کنترلی
د) محدودیت های قانونی
و) قابلیت دسترسی به کانال
ه)گزینش (آزمایش)کانال
توزیع محصولات مصرفی
تولید کننده مصرف کننده
تولید کننده خرده فروش مصرف کننده
تولید کننده عمده فروش خرده فروش مصرف کننده
تولید کننده کارگزار خرده فروش مصرف کننده
تولید کننده کارگزار عمده فروش خرده فروش مصرف کننده
محل موجودی و انبارداری
انبارداری مفهومی وسیع تر از انبار کردن
تصمیم گیری در مورد متمرکز کردن موجودی یا پراکندگی
مالکیت یا اجاره ای (عمومی) بودن انبار

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه مدیریت بازاریابی - 40 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه مدیریت بازاریابی - 40 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه سيستم مديريت امنيت اطلاعات - 80 اسلاید

پاورپوینت در زمینه سيستم مديريت امنيت اطلاعات - 80 اسلاید

پاورپوینت در زمینه سيستم مديريت امنيت اطلاعات - 80 اسلاید

پاورپوینت در زمینه سيستم مديريت امنيت اطلاعات - 80 اسلاید

پاورپوینت در زمینه سيستم مديريت امنيت اطلاعات - 80 اسلاید

پاورپوینت در زمینه سيستم مديريت امنيت اطلاعات - 80 اسلاید

پاورپوینت در زمینه سيستم مديريت امنيت اطلاعات - 80 اسلاید

پاورپوینت در زمینه سيستم مديريت امنيت اطلاعات - 80 اسلاید

پاورپوینت در زمینه سيستم مديريت امنيت اطلاعات - 80 اسلاید

اصول مهم درامنيت اطلاعات
سه اصل مهم در امنيت اطلاعات عبارتند از :
محرمانگی : اطمينان از اينکه اطلاعات فقط در دسترس افراد مجاز قرار دارد
صحت : تامين صحت ، دقت و کامل بودن اطلاعات و روش‌های پردازش آنها
دسترس پذيری : اطمينان از اينکه کاربران مجاز در صورت نياز به اطلاعات و دارائی‌های مربوطه به آنها دسترسی دارند .

امنيت اطلاعات به وسيله اجرای يکسری از کنترل‌های مناسب ، حاصل خواهد شد. اين کنترل‌ها ميتوانند به صورت خط‌مشی‌ها ، رويه‌ها ، ساختارهای سازمانی و يا نرم‌افزارهای کاربردی باشند . اين کنترل‌ها برای اطمينان از برآورده شدن اهداف امنيتی سازمان بايستی اجرا گردند .
تعيين سياست های امنيتی
سياست‌هاي امنيتي سرويس‌هاي فضاي تبادل اطلاعات سازمان

سياست‌هاي امنيتي سخت‌افزارهاي فضاي تبادل اطلاعات سازمان

سياست‌هاي امنيتي نرم‌افزارهاي فضاي تبادل اطلاعات سازمان

سياست‌هاي امنيتي ارتباطات و اطلاعات فضاي تبادل اطلاعات سازمان

سياست‌هاي امنيتي کاربران فضاي تبادل اطلاعات سازمان
ارائه طرح جامع امنيت شبکه و اطلاعات
1- ارائه راه حلهای مناسب

معماری شبکه
پروتکلهای شبکه
Server farm
Switching
ارتباطات
امنيت فنی شبکه
طرح تهيه نسخ پشتيبان
امنيت فيزيکی شبکه
سيستمهای کنترل جريان اطلاعات و تکيل نواحی امنيتی
ارائه ساختار معماری IP مناسب برای شبکه
تهيه خط مشی های مناسب برای شبکه با توجه به نحوه دسترسی به منابع سازمانی
ساختار DMZ

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه سيستم مديريت امنيت اطلاعات - 80 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه سيستم مديريت امنيت اطلاعات - 80 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه جهاد با نفس - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه جهاد با نفس - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه جهاد با نفس - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه جهاد با نفس - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه جهاد با نفس - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه جهاد با نفس - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه جهاد با نفس - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه جهاد با نفس - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه جهاد با نفس - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه جهاد با نفس - 30 اسلایدفهرست مطالب
اهمیت جهاد با نفس
آثار پیروی هوای نفس در قرآن
آثار پیروی هوای نفس در روایات
اقسام قوای نفسانی
راه شناخت بیماری نفسانی
شاخه های فساد در قوای نفسانی
زیان های بیماری نفسانی
اهمیت محاسبه
اصول محاسبه
ثمره کنترل
عن ابی عبدالله ( علیه السلام ) :
أنَّ النبیَّ ( صلی الله علیه و آله ) بعث سریهً فلما رجعوا قال :مرحبا بقوم ٍ قضوا الجهاد الاصغر ، و بقی علیهم الجهاد الاکبر . فقیل : یارسول الله ما الجهاد الاکبر ؟ قال جهاد النفس. [ وسائل شیعه ، ج15 ، باب وجوبه ...]
از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمودند : همانا پیغمبر ( صلی الله علیه و آله ) لشکری را فرستاد ، پس چون برگشتند فرمود : آفرین باد بر گروهی که جهاد کوچک را به جای آورند و جهاد بزرگ بر آن ها ماند . گفته شد ای پیغمبر خدا جهاد بزرگ چیست ؟
فرمود : جهاد نفس است .
امیر المؤمنین (علیه السلام) :
ایها الناس ان اخوف ما اخاف علیکم اثنتان اتباع الهوی و طول الامل فاما اتباع الهوی فیصد عن الحق و اما طول الامل فینسی الاخره. [وسائل الشیعه ، ج15، ص208 ، باب وجوب ایثار رضا الله علی هوی]
ای مردم به درستی که ترسناک ترین چیزی که از آن بر شما بیمناکم دو چیز است : پیروی هوای نفس و درازی آرزو ، اما پیروی از هوای نفس آدمی را از حق باز می دارد و درازی آرزو باعث فراموشی آخرت می شود.

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه جهاد با نفس - 30 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه جهاد با نفس - 30 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه والدین در اسلام - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه والدین در اسلام - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه والدین در اسلام - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه والدین در اسلام - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه والدین در اسلام - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه والدین در اسلام - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه والدین در اسلام - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه والدین در اسلام - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه والدین در اسلام - 31 اسلاید

فهرست مطالب
اهمیت والدین در قرآن
اهمیت والدین در روایات
وظایف فرزندان
حق مادر بیش از حق پدر
مرز تبعیت از والدین
برخورد با پدر و مادر ناصالح
آثار نیکی به پدر و مادر
عقوق والدین
علت مخالفت فرزندان با پدر و مادر
کسانی که در حکم مادر هستند
خرسندی خداوند
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله ) :
رضی الله فی رضی الوالدین و سخط فی سخطهما. [ مستدرک الوسائل ، ج 15 ، ح16 ، باب وجوب بر الوالدین ]
خرسندی خدا در گروه خرسندی والدین است و خشم او در خشم آن هاست.

بخشش برتر
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله ) :
هل تعلمون ای نفقه فی سبیل الله افضل ؟ قالوا : الله و رسوله اعلم . قال : نفقه الوالد علی الوالدین. [ مستدرک الوسائل ، ج 15 ، ح 26 ، باب جمله من حقوق الوالدین الواجبه و المندوبه ]
آیا می دانید چه بخششی در راه خدا بهتراست ؟ عرض کردند : خدا و رسولش داناتر است . حضرت فرمودند : بخشش فرزند به پدر و مادر.
برترین خدمت
قال رسول الله ( صلی الله علیه و آله ) :
افضل الکسبِ کسبُ الوالدین و افضلُ الخدمَته خِدمَتُهُما و افضلُ الصدقهِ علیهما و افضلُ النَّومِ بِجَنبهما. [ مستدرک الوسائل ، ج 15 ، ص 201 ، ح 12،باب وجوب برالوالدین ]
برترین کسب ، کسب پدر و مادر است و برترین خدمت ، خدمت به آنان است و برترین بخشش ، بخشش به پدر و مادر است و برترین خواب ، خوابیدن در خانه ی آن هاست .
نگاه کردن به پدر و مادر
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله ) :
النَّظرُ الی وجه الوالدین عباده. [ مستدرک الوسائل ، ج 15 ، ح 25 ]
نگاه کردن به چهره ی پدر و مادر عبادت است.
و قال : ما من ولد بار ینظر الی والدیه نظر رحمه الا کان له بکل نظره حجه مبروره... [ بحارالانوار ف ج 71 ، ص80 ، باب جمله من حقوق الوالدین]

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه والدین در اسلام - 31 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه والدین در اسلام - 31 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه نگاهی بر مدیریت تغییر - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نگاهی بر مدیریت تغییر - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نگاهی بر مدیریت تغییر - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نگاهی بر مدیریت تغییر - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نگاهی بر مدیریت تغییر - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نگاهی بر مدیریت تغییر - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نگاهی بر مدیریت تغییر - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نگاهی بر مدیریت تغییر - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نگاهی بر مدیریت تغییر - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه فرصت و مديريت استراتژيک مزيت جويي و فرصت جويي در يک چارچوب - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه فرصت و مديريت استراتژيک مزيت جويي و فرصت جويي در يک چارچوب - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه فرصت و مديريت استراتژيک مزيت جويي و فرصت جويي در يک چارچوب - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه فرصت و مديريت استراتژيک مزيت جويي و فرصت جويي در يک چارچوب - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه فرصت و مديريت استراتژيک مزيت جويي و فرصت جويي در يک چارچوب - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه فرصت و مديريت استراتژيک مزيت جويي و فرصت جويي در يک چارچوب - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه فرصت و مديريت استراتژيک مزيت جويي و فرصت جويي در يک چارچوب - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه فرصت و مديريت استراتژيک مزيت جويي و فرصت جويي در يک چارچوب - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه فرصت و مديريت استراتژيک مزيت جويي و فرصت جويي در يک چارچوب - 31 اسلاید

اولويت رفتاري در مديريت استراتژيک، با رفتارهاي مزيت جويانه است و نه فرصت جويانه.
امروزه رشته ي جديدي از تلفيق مديريت استراتژيک و کارآفريني متولد شده است که نويد دهنده ي نقش رو به مهم تر شدن فرصت شناسي و شيوه هاي تجاري سازي فرصت هاي شناسايي شده، در رويه هاي خلق ارزش، براي شرکت هاست.
هنگامي كه در لغت نامه پيشرفته آكسفورد به دنبال معني كلمه استراتژي مي گرديم، تعاريفي نظير "هنر يك فرمانده در توزيع و جهت دهي به حركات نظامي" و يا "قرار دادن افراد در موقعيت هاي خاص" به چشم مي خورد.
انساف (Ansoff, 1968) تاكيد كرد كه در شرايط عقلانيت محدود، پيچيدگي هاي سازماني و عدم اطمينان، شركت ها بايستي مدام در حال نظارت تغييرات محيطي و جستجو براي فرصت هاي جذاب باشند. وي به طور خاص ميان بندهاي زير تمايز قائل مي شود:
فرصت هايي كه در ابداع كالا وجود دارند.
فرصت براي ورود به بازار هاي جديد.
فرصت در راستاي تملك شركت ديگر.
فرصت براي كسب و كار مشترك.

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه فرصت و مديريت استراتژيک مزيت جويي و فرصت جويي در يک چارچوب - 31 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه فرصت و مديريت استراتژيک مزيت جويي و فرصت جويي در يک چارچوب - 31 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه تاثیر اصلاح زمان صرف شده امور نوشتاری پرستاری در افزايش بهره وري خدمات و ارائه راهكارهاي لازم - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تاثیر اصلاح زمان صرف شده امور نوشتاری پرستاری در افزايش بهره وري خدمات و ارائه راهكارهاي لازم - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تاثیر اصلاح زمان صرف شده امور نوشتاری پرستاری در افزايش بهره وري خدمات و ارائه راهكارهاي لازم  - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تاثیر اصلاح زمان صرف شده امور نوشتاری پرستاری در افزايش بهره وري خدمات و ارائه راهكارهاي لازم   - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تاثیر اصلاح زمان صرف شده امور نوشتاری پرستاری در افزايش بهره وري خدمات و ارائه راهكارهاي لازم   - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تاثیر اصلاح زمان صرف شده امور نوشتاری پرستاری در افزايش بهره وري خدمات و ارائه راهكارهاي لازم   - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تاثیر اصلاح زمان صرف شده امور نوشتاری پرستاری در افزايش بهره وري خدمات و ارائه راهكارهاي لازم   - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تاثیر اصلاح زمان صرف شده امور نوشتاری پرستاری در افزايش بهره وري خدمات و ارائه راهكارهاي لازم   - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تاثیر اصلاح زمان صرف شده امور نوشتاری پرستاری در افزايش بهره وري خدمات و ارائه راهكارهاي لازم   - 30 اسلاید

مقدمه 

اهميت ثبت در پرستاري روز به روز در حال افزايش است پرستاران در قبال ارائه خدمات بهداشتي –درماني خود به بيماران ومددجويان مسئوليت پاسخگويي دارند وآنچه به پرستاران كمك مي كند رعايت اصول گزارش نويسي در پرونده بيمار ويادداشتهاي بجا وصحيح پرستار بوده كه همچون سندي محكم گواه صحت اعمال اوست.
اين گزارشات پرسنل پرستاري بيش از 30 % وقت پرستاران را به خود اختصاص ميدهد و آن را به 3 دسته كلي ميتوان تقسيم كرد:
(1)پرونده بيمار
(2)دفتر گزارش پرستاري بخش
(3) ساير امور نوشتاري :
الف ـدفتر علائم حياتي
ب ـ دفتر تقسيم كار
ج ـ دفتر آزمايشات

اين طرح با هدف تعيين زمان صرف شده درامور نوشتاري پرستاري جهت افزايش بهره وري وارائه راهكارهاي لازم به صورت بنيادي – كاربردي از تاريخ 11/08/84 تاتاريخ 30 /10/85 در 23 بخش فعال درماني بيمارستان هاجر، مركز تخصصي وفوق تخصصي با322 تخت واشغال تخت 76% انجام شد. دراين طرح ازروش كايزن عملياتي استفاده شد.
براي پژوهش پرسشنامه هايي تهیه شد و از نظر محتوای پرسشنامه ها توسط چندین نفر از مسئولین پرستاری واعضاءهئیت علمی دانشکده پرستاری مورد بررسی ،تجدید نظر وقبول قرار گرفت و همچنین برای تعیین پایایی از روش ،تست مجدد یا Test Retest استفاده گرديد كه با ضریب اعتماد 95 % پایایی ابزار مورد پذیرش قرار گرفت .
در این پژوهش نمونه ها با روش سرشماری از جامعه پژوهش که مشخصات واحدهای مورد مطالعه رادارند جمع آوري شد ونتايج حاصل ازجمع آوري داده ها توسط نرم افزار SPSS مورد ارزيابي قرارگرفت .
باتوجه به محاسبات انجام شده برای بیمارستان هاجر شهرکرد و با توجه به تعداد 733 بیمارستان درکل کشور در اسفند سال83 ودر نظر گرفتن حداقل10 بخش برای هربیمارستان منافع اجرای طرح این چنین پیش بینی می شود :

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه تاثیر اصلاح زمان صرف شده امور نوشتاری پرستاری در افزايش بهره وري خدمات و ارائه راهكارهاي لازم   - 30 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه تاثیر اصلاح زمان صرف شده امور نوشتاری پرستاری در افزايش بهره وري خدمات و ارائه راهكارهاي لازم   - 30 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپونیت در زمینه غیبت - 33 اسلاید

پاورپونیت در زمینه غیبت - 33 اسلاید

پاورپونیت در زمینه غیبت - 33 اسلاید

پاورپونیت در زمینه غیبت - 33 اسلاید

پاورپونیت در زمینه غیبت - 33 اسلاید

پاورپونیت در زمینه غیبت - 33 اسلاید

پاورپونیت در زمینه غیبت - 33 اسلاید

پاورپونیت در زمینه غیبت - 33 اسلاید

پاورپونیت در زمینه غیبت - 33 اسلاید

فهرست مطالب
تعریف غیبت
انواع غیبت
غیبت ؛ تهمت
انگیزه ها و علل و اسباب غیبت
حکم شنونده ی غیبت
آثار غیبت
کفاره ی غیبت
وجوه تشبیه غیبت به خوردن گوشت مرده
ترک غیبت مساوی ...
راه های درمان

آگاهی دادن بر چیزی در مورد شخص غائب که خوشایندش نیست اما نزد مردم نقصان و یا مایه ی مذمت اوست.
حال این نقصان ممکن است:
نقص بدنی باشد ؛ فلانی کور است.
نقص نسبی باشد؛ پدر فلانی حسین است.
نقص صفت و اقول باشد ؛ فلانی بدخلق است.
نقص در متعلقات شخص باشد؛ لباس فلانی چرکین است.
نقص در قالب حمد باشد ؛ الحمدلله که ما ریاست طلب نیستیم.
نقص در قالب دعا باشد ؛ دعا می کنم که خداوند از سر تقصیرات فلانی بگذرد.
انتقال حسنات به نامه ی عمل غیبت شونده
رسول اکرم ( صل الله علیه وآله ) :
فردی را در قیامت می آورند پس می ایستد در مقابل خدای بزرگ و نامه ی عملش به او داده می شود و او اعمال خیرش را نمی بیند ، پس می گوید پروردگارا نامه ی عمل من این نیست . به او خطاب می شود به درستی که ذره ای از کارهای خیرت را از بین نبرده و فراموش نمی فرماید، خیرات تو به علت غیبت کردن از مردم نابود شد.
پس فرد دیگری را می آورند و نامه ی عملش را به او می دهند و او در نامه ی عملش حسنات زیادی را می بیند ، می گوید پروردگارا این نامه ی عمل من نیست، من چنین کارهای خوبی نکرده ام. به او گفته می شود : فلان مرد صالح غیبت تو را کرد . حسنات او را برای تو داده اند.

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپونیت در زمینه غیبت - 33 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپونیت در زمینه غیبت - 33 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه تست ذرات مغناطیسی - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تست ذرات مغناطیسی - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تست ذرات مغناطیسی - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تست ذرات مغناطیسی - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تست ذرات مغناطیسی - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تست ذرات مغناطیسی - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تست ذرات مغناطیسی - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تست ذرات مغناطیسی - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تست ذرات مغناطیسی - 33 اسلاید

فهرست مطالب
کاربردعمومی تست ذرات مغناطیسی
جهت دهی میدان مغناطیسی
نوع جریان مغناطیسی شده
میزان جریان مغناطیس کننده
ذرات مغناطیسی
روند عملیات در تست ذرات مغناطیسی
تجهیزات
اگر مغناطیسی کردن دایره ای برای تشخیص ناپیوستگی های طولی موجود در سطح داخلی قسمت گودی مورد استفاده قرار گیرد(لوله) تکنیک اندک متفاوتی مورد نیاز است زیرا زمانی که جریان به صورت مستقیم از قطعه عبور می کند درون حفره، مغناطیسی نمی شود.

در ابتدا یک هادی در طول سوراخ و یا حفره قطعه گود قرار می گیرد سپس جریان در طول هادی عبور داده می شود و میدان های مغناطیسی
دایره­ای بر هر دو سطح داخلی و خارجی قطعه القا می شوند.

بعضی اوقات ناپیوستگی ها به نحوی قرار دارند که موازی شار مغناطیسی دایره ای موجود در قطعه می شوند. تشخیص چنین ناپیوستگی هایی نیازمند روش های نسبتاً متفاوتی است. هادی به صورت سیم پیچ در می آید و قطعه ای که باید مورد آزمایش قرار بگیرد درون سیم پیچ قرار می گیرد به نحوی که هسته سلنوئید می گردد.این امر یک میدان مغناطیسی طولی تا انتهای قطعه تولید می کند.

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه تست ذرات مغناطیسی - 33 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه تست ذرات مغناطیسی - 33 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه بهداشت مواد غذايي - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بهداشت مواد غذايي - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بهداشت مواد غذايي - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بهداشت مواد غذايي - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بهداشت مواد غذايي - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بهداشت مواد غذايي - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بهداشت مواد غذايي - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بهداشت مواد غذايي - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بهداشت مواد غذايي - 35 اسلاید

1-2 : تعريف بهداشت مواد غذايي
بهداشت مواد غذايي كه يكي از شاخه هاي بهداشت مي باشد عبارت است از رعايت كليه اصولي كه بايد در توليد و نگهداري ، عرصه و فروش مواد غذايي مورد توجه قرار گيرد تا غذاي سالم با كيفيت مطلوب به دست آيد
1-3: تعريف تقلب در مصرف غذايي :
انجام هر يك از اعمال زير تقلب در مواد غذايي محصوب مي گردد :
1.عرضه فروش يك جنس به جاي جنس ديگر، مثل فروش روغن افتابرگردا بجاي روغن زيتون
2.مخلوط كردن مواد مشابه به جنس ، به منظور سوء استفاده مثل افزودن شكر به عسل و يا آب به شير
هر گونه تغيير و تبديل در ماده غذايي كه از :
الف ) ارزش كيفي بكاهد
ب) ميزان پذيرش و بازا ر پسندي آنرا تقليل دهد
( بمفهوم خطر بهداشتي نيست اما از نظر فروش و مصرف مردود است مانند لخته شدن شير بوسيله باكتريهاي غير پاتوژن ، قهوه اي شدن ميوه ها ، جذب رطوبت بوسيله نمك و شكر و پژمرده شدن سبزيجات )

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه بهداشت مواد غذايي - 35 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه بهداشت مواد غذايي - 35 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه حدیث شریف کسا - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه حدیث شریف کسا - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه حدیث شریف کسا - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه حدیث شریف کسا - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه حدیث شریف کسا - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه حدیث شریف کسا - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه حدیث شریف کسا - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه حدیث شریف کسا - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه حدیث شریف کسا - 40 اسلاید

قالَ سَمِعْتُ فاطِمَةَ اَنَّها قالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ اَبى رَسُولُ‏اللهِ فى بَعْضِ الْأَيَّامِ اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مراحل اجرائی ادغام بهداشت روان در PHC - صد و شصت و سه اسلاید

پاورپوینت در زمینه مراحل اجرائی ادغام بهداشت روان در PHC - صد و شصت و سه اسلاید

پاورپوینت در زمینه مراحل اجرائی ادغام بهداشت روان در PHC - صد و شصت و سه اسلاید

پاورپوینت در زمینه مراحل اجرائی ادغام بهداشت روان در PHC - صد و شصت و سه اسلاید 

پاورپوینت در زمینه مراحل اجرائی ادغام بهداشت روان در PHC - صد و شصت و سه اسلاید 

پاورپوینت در زمینه مراحل اجرائی ادغام بهداشت روان در PHC - صد و شصت و سه اسلاید 

پاورپوینت در زمینه مراحل اجرائی ادغام بهداشت روان در PHC - صد و شصت و سه اسلاید 

پاورپوینت در زمینه مراحل اجرائی ادغام بهداشت روان در PHC - صد و شصت و سه اسلاید 

پاورپوینت در زمینه مراحل اجرائی ادغام بهداشت روان در PHC - صد و شصت و سه اسلاید 

بیماریهای روانی یکی از بیماریهای شایع درعصر کنونی است سازمان بهداشت جهانی تخمین می زندکه در حدود 500میلیون نفر از مردم دنیا مبتلا به یکی از اختلالات روانی هستند.

تاکنون بررسی همه گیر شناسی جامعی در سطح کشور انجام نگرفته است.اما بر اساس مطالعات انجام گرفته جمعیتی در حدود 11-19درصد از افراد بالغ کشور مبتلا به یکی از اختلالات روانی هستند.

بنابراین توجه به اختلالات روانی از جهات بسیاری باید مورد توجه قرار بگیرد.موارد ذیل ضرورت اقدامات پیشگیرانه،تشخیص سریع وبه موقع ،درمان مناسب وپیگیری مستمر را ایجاب می کند.

1-ازدیاد روز افزون شمار بیماران روانی

2-کاهش کارایی بیماران وضرر وزیان ناشی از ابتلابه بیماری برای فرد –خانواده –جامعه

3-وجودنگرش منفی درزمینه بیماری روانی واحساس شرم خانواده بیمار

 

  4  -ایجاد اثرات سوء بهداشت روانی در خانواده بیماران وجامعه واطرافیان

5-عدم تمایل واکراه فرد به اظهار وجود بیماری ومراجعه جهت درمان به موقع

6-شروع تدریجی وبی سروصدای بیماریهای روانی ودر نتیجه عدم شناسایی به موقع بیماران

7-عدم پیگیری جهت درمان مستمر بیماران

8-مشکل نگهداری بیماران روانی مزمن

جمعیتهای آسیب پذیر دربهداشت رواناینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه بهداشت آب - 120 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بهداشت آب - 120 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بهداشت آب - 120 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بهداشت آب - 120 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بهداشت آب - 120 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بهداشت آب - 120 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بهداشت آب - 120 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بهداشت آب - 120 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بهداشت آب - 120 اسلاید

آب حالت مايع تركيب شيميايي H2o ميباشد كه هميشه درطبيعت همراه با مقداري مواد نامحلول وگازي شكل يافت مي گردد. مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده‌است که با پیوندهای کووالانس به هم متصل شده‌اند. اتم‌های هیدروژن دارای بار مثبت هستند و با زاویه نزدیک به ۱۰۵ درجه در اطراف اتم اکسیژن قرار گرفته‌اند که این موضوع باعث قطبی شدن پیوندهای مولکول آب شده‌است.جرم مولی آب برابر ۱۸ گرم بر مول می‌باشد.
ز 510 كيلومترمربع سطح زمين361كيلومتر مربع آنرادرياها تشكيل مي دهند.
اقيانوسها 77/ 98 درصد و1/23 درصد به صورتهاي زيردركره زمين يافت ميشود.

يخچالهاي قطبي ويخهاي نقاط بلند زمين 18 ميليون كيلومتر مكعب رودخانه ودرياچه هاي آب شيرين 0/25 ميليون كيلومتر مكعب
آبهاي زيرزميني شوروشيرين0/25 ميليون كيلومتر مكعب
يعني 0/5 ميليون كيلومتر مكعب (3%)آب موجوددركره زمين آب شيرين است .
اگرچه حجم کلی آب‌های موجود برروی زمین نسبتاً زیاد می‌نماید اما متجاوز از ۹۷٪ این آب‌ها در دریاها و اقیانوس‌ها متمرکز هستند و حدود ۲٪ نیز به صورت یخ و یخچال‌ها در مناطق قطبی تجمع یافته‌است. از یک درصد آب باقی‌مانده نیز بخش زیادی در اعماق زمین بوده که استخراج آن مشکل و از دسترس انسان به دور است.

آب شیرین قابل استفاده درجهان 1% می باشد.

مقدارآب مورد نیاز شهرها، شهرستانها و روستاها در مرحلۀ اول به تعداد ساکنان آنها، تعداد کارخانجات، مؤسسات عمومی و فضاهای سبز آن منطقه بستگی دارد و در مرحلۀ دوم به عواملی نظیر آب و هوا، آداب و رسوم و وجود چاه یا منابع دیگر آب بستگی دارد.
مصرف آب
برای بدست آوردن حداکثر مصرف روزانۀ آب بایستی آب مصرفی قسمت های زیر را محاسبه نمود:
 
1- مصرف خانگی
2- مصرف عمومی وهمگانی(فضای سبز،آتش نشانی،تلفات آب)
3- مصارف صنعتی و تجاری


 
تقریبا ً 15% حجم آب تامین شده برای آبرسانی شهری را مصارف ناخواسته و به حساب نیامده تشکیل می دهد و شامل آن بخش از آب در خطوط انتقال و شبکه های توزیع است که به صورت ناخواسته از لوله ها، اتصالات، شیرآلات و مخازن به خارج نشت پیدا می کند و یا توسط انشعابات غیر مجاز برداشت می شود. نشت آب تابعی از قطر و جنس لوله، کیفیت آب بندی پیوندی ها، اتصالات و شیرآلات، دما، فشار آب، مدیریت بهره برداری و عمر سیستم است.
متاسفانه مقدار اتلاف آب شرب ازسیستم آبرسانی شهرهای ایران تا 33% گزارش شده است، اخیرا ً با مرمت و بهره برداری بهتر رو به بهبود است. تخمین زده می شود که با اجرای خوب و بهره برداری صحیح و دقیق سیستم های آبرسانی شهری این مقدار می تواند تا 20 لیتر به ازای هر نفر در روز تقلیل یابد.

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه بهداشت آب - 120 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه بهداشت آب - 120 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپونت در زمینه نصیحت - 25 اسلاید

پاورپونت در زمینه نصیحت - 25 اسلاید

پاورپونت در زمینه نصیحت - 25 اسلاید

پاورپونت در زمینه نصیحت - 25 اسلاید

پاورپونت در زمینه نصیحت - 25 اسلاید

پاورپونت در زمینه نصیحت - 25 اسلاید

پاورپونت در زمینه نصیحت - 25 اسلاید

پاورپونت در زمینه نصیحت - 25 اسلاید

پاورپونت در زمینه نصیحت - 25 اسلاید

فهرست
جایگاه نصیحت
اقسام نصیحت
شیوه ی نصیحت
ترک نصیحت
شرایط نصیحت گویی
شماتت
ریشه های شماتت
پیامدهای شماتت
نکوهش شماتت

زمانی که انسان ، برادر مؤمنش را به مصالح دین و دنیایش راهنمایی کند و در صورت غفلت هوشیارش سازد ، نصیحت گوی او بوده و نصیحت را در خارج از قلبش محقق ساخته ، که جنبه ی بیرونی نصیحت می باشد.
امام باقر ( علیه السلام ) فرمودند :
یجب للمومن علی المومن النصیحته له. [ بحارالانوار ، ج 71 ، باب ترویج المومن او قضاء دینه ، ص 358 ]
واجب است برای مومن که برادر مؤمنش را به خیر ارشاد کند.
و حق الناصح ان تلین له جناحک و تصفی الیه بسمعک فان اتی بالصواب حمدت الله عزوجل و ان لم یوافق و لم تتهمه و علمت انه اخطا و لم تواخذه بذلک الا ان یکون مستحقا للتهمه فلا تعبا بشیء من امره علی حال و لا قوه الا بالله. [ وسایل الشیعه ، ج 15 ، ص 177 ، باب جمله مما ینبعی القیام ]

حق نصیحت کننده آن است که برایش نرم و انعطاف پذیر باشی و به نصیحتش گوش دهی ، اگر به درستی نصیحت کرد ، خداوند عزوجل را سپاس گویی و اگر درست نبود ، با او مهربان باشی و متهمش نسازی و بدانی که خطا کرده و برای آن ، مواخذه اش نکنی ، مگر آنکه مستحق اتهام باشد که ( در این صورت ) در هیچ حالی به نصیحتش اعتنا نکنی و توانایی نیست مگر برای خدا.

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپونت در زمینه نصیحت - 25 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپونت در زمینه نصیحت - 25 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مدیریت سرمایه در گردش - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت سرمایه در گردش - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت سرمایه در گردش - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت سرمایه در گردش - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت سرمایه در گردش - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت سرمایه در گردش - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت سرمایه در گردش - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت سرمایه در گردش - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت سرمایه در گردش - 15 اسلاید

مدیریت سرمایه در گردش مانند هر تصمیم دیگر مالی ، مستلزم توجه به ایجاد

تعادل بین ریسک و بازده است هرچه دارایی جاری بیشتری نگهداری شود

 اولاً ریسک نقدینگی بیشتر کاهش می یابد ، ثانیاً انعطاف پذیری بیشتری وجود

خواهد داشت ، چون داراییهای جاری را به سهولت می توان با تغییرات سطح

 فروش تعدیل کرد.

اما در مقابل نرخ بازده نیز کاهش می یابد ؛ زیرا داراییهای جاری معمولاً بازده

 کمتری نسبت به داراییهای مولد دارند . از طرف دیگر هرچند نگهداری

دارایی جاری کمتر ممکن است به بازده بیشتری منجر شود ولی ریسک نقدینگی را

 افزایش می دهد .

یکی از مسائل مدیریتی ، مدیریت بر داراییها و بدهی های جاری است .اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مدیریت استراتژیک در شرکت adidas - بیست و پنج اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت استراتژیک در شرکت adidas - بیست و پنج اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت استراتژیک در شرکت adidas - بیست و پنج اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت استراتژیک در شرکت adidas - بیست و پنج اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت استراتژیک در شرکت adidas - بیست و پنج اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت استراتژیک در شرکت adidas - بیست و پنج اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت استراتژیک در شرکت adidas - بیست و پنج اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت استراتژیک در شرکت adidas - بیست و پنج اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت استراتژیک در شرکت adidas - بیست و پنج اسلاید

شرکت آدیداس طي بيانيه اي ضمن اعلام کاهش 93 درصدي ميزان سودهي خود، خاطر نشان کرد: سود خالص شرکت اديداس طي 3 ماهه دوم سال جاري ميلادي به 9 ميليون يورو کاهش يافته است. اين درحالي است که سود خالص اين شرکت درهمين زمان مشابه طي سال 2008 ميلادي 116 ميليون يورو بوده است."هربرت هينر" مدير كل شركت آديداس اظهار داشت: بحران مالي و کاهش قدرت خريد موجب کاهش بي سابقه مصرف کنندگان محصولات اديداس در سطح جهان شده است.با وجود این اطمينان دارم طي ماه هاي آينده وضعيت اين شرکت بهبود مي يابد


*آدیداس-سالمون در تلاش است تا رهبر جهانی در صنعت کالاهای ورزشی باشد.این امر  براساس برند ورزشی مبتنی بر شور و شوق برای ورزش و سبک زندگی ورزشی است.
*ما مشتری گرا هستیم.این بدان معنی است که ما دائما کیفیت،ظاهر،احساس و درک  محصولات و ساختار شرکتمان را بهبود می بخشیم  تا با انتظارات مشتریان منطبق و حتی از آن فراتر رویم و بیشترین ارزش را برای آنها بیافرینیم. 
*ما رهبر خلاقیت و طراحی هستیم.که درصددیم به ورزشکاران در تمام سطوح مهارتی کمک کنیم تا به حداکثر توانایی خود دست یابند که بوسیله هریک از محصولاتی که به بازار می آوریم صورت میگیرد.
*ما سازمانی جهانی هستیم که مسئول اجتماعی و محیطی است.پاداشهای خلاقانه و مالی به کارکنان و ذینفعان می دهیم.
*ما متعهدیم که پیوسته برندها و محصولاتمان را قوت بخشیم تا موقعیت رقابتیمان را بهبود بخشیم.

طبق بیانیه ماموریت آدیداس:“ما سازمانی جهانی هستیم که مسئول اجتماعی و محیطی است.پاداشهای خلاقانه و مالی به کارکنان و ذینفعان می دهیم“ برهمین اساس آنها اکنون برای ارتقای سلامتی جامعه با سازمانهای دولتی،اتحادیه های تجاری و عرضه کنندگان همکاری میکنند.همچنین برای حذف پی وی سی که یک چسب پلاستیکی مضر برای سلامتی انسان است وارد عمل شده اند.
شرکت ریبوک نیز متمرکز بر حقوق انسانی است.ریبوک معتقد است که نژاد انسانی باید حقوق انسانی را درک و عدالت را رعایت کند.در همین راستا موسسه حقوق انسانی ریبوک را تاسیس کرده است.

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه مدیریت استراتژیک در شرکت adidas - بیست و پنج اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه مدیریت استراتژیک در شرکت adidas - بیست و پنج اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مقاله نويسي علمي - 22 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مقاله نويسي علمي - 22 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مقاله نويسي علمي - 22 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مقاله نويسي علمي - 22 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مقاله نويسي علمي - 22 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مقاله نويسي علمي - 22 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مقاله نويسي علمي - 22 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مقاله نويسي علمي - 22 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مقاله نويسي علمي - 22 اسلاید

ترتيب اسامي نويسندگان
آسان ترين قسمت تهيه يک مقاله علمي
نام و نام خانوادگي به طور کامل در مقالات فارسي
عدم ذکر عنوان نويسنده ( دکتر، مهندس ، کارشناس ....)
ذکر رتبه علمي نويسندگان مقاله
ترتيب نويسندگان به ترتيب مجري اصلي سپس همکاران با توجه به نقش آنها در اجراي پروژه
ذکر نام دانشگاه يا موسسه در زير اسامي
دانشگاههاي مشابه بدون ذکر مجدد نام دانشگاه
عدم ذکر نام هاي اضافي
تشويق اساتيد به نوشتن اسامي دانشجويان در ابتداي اسامي

نکات مهم در نوشتن بحث
زمان در بحث به صورت رفت و برگشتي، حال و گذشته است
حقايق را ساده و روان بيان کنيد
از مطالب زائد و تکرار مترادف هاي لفظي خودداري کنيد
ابتداي هر جمله يا پاراگراف بايستي نتيجه شما باشد و سپس نتايج ساير پژوهش ها
سبک شماره اي بدون ترتيب
سبک الفبايي
سبک اسم و تاريخ ( سيستم هاروارد)
........خالدان (1374)
........(خالدان، 1374)
اگر دو منبع باشد: (Railly,2002a) ، (Railly,2002b)
همکار طرح: (نمازي زاده و همکاران، 1381)،(Rippon et al.2003)
سبک ونکوور(vancouver): در فهرست بندي به ترتيب الفبايي و بدون علامت نقطه .
Nadel Ja, Jones Sport Marketing, Human Kinethics 2004.

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه مقاله نويسي علمي - 22 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه مقاله نويسي علمي - 22 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه تجهيزات تصفيه آب فردي - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تجهيزات تصفيه آب فردي - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تجهيزات تصفيه آب فردي - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تجهيزات تصفيه آب فردي - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تجهيزات تصفيه آب فردي - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تجهيزات تصفيه آب فردي - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تجهيزات تصفيه آب فردي - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تجهيزات تصفيه آب فردي - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تجهيزات تصفيه آب فردي - 30 اسلاید

-آب يكي از اساسي ترين نياز انسان و در اين حال يكي از مهمترين راههاي انتقال و شيوع بيماريهاي كشنده اي مانند وبا، حصبه و ... است . از طرفي مقدار آب سالمي كه يك انسان ميتواند با خود حمل كند بسيار محدود بوده و بسته به شرايط، يك فرد ميتواندحداكثر به اندازه نياز چند روز است و به علت آلودگي منابع آب ، نميتوان به آساني به منابع آب سطحي و حتي زير زميني اعتماد كرد؛ اين موضوع نياز به يك روش جهت تصفيه آب در شرايطي مانند بحران، جنگ و ... را مشخص ميكند كه علاوه بر سادگي، كم هزينه بودن بتواند حداقل معيارهاي بهداشتي را در تامين آب شرب مهيا نمايد
nميكروارگانسيم هاي بيماري زااینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه خلاصه آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپیوسته - 14 اسلاید

پاورپوینت در زمینه خلاصه آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپیوسته - 14 اسلاید

پاورپوینت در زمینه خلاصه آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپیوسته - 14 اسلاید

پاورپوینت در زمینه خلاصه آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپیوسته - 14 اسلاید

پاورپوینت در زمینه خلاصه آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپیوسته - 14 اسلاید

پاورپوینت در زمینه خلاصه آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپیوسته - 14 اسلاید

پاورپوینت در زمینه خلاصه آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپیوسته - 14 اسلاید

پاورپوینت در زمینه خلاصه آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپیوسته - 14 اسلاید

پاورپوینت در زمینه خلاصه آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپیوسته - 14 اسلاید

ماده 10: حضور دانشجو در تمامي برنامه هاي درسي و ديگر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دوره الزامي است غيبت ( موجّه ) دانشجو نبايد از 4 ساعت درس نظری، 2 ساعت درس عملی و آزمایشگاهی و 10 % مجموع ساعت کارآموزی تجاوز كند در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود.
ماده 11: غيبت غير موجّه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر براي آن درس است. در صورتي كه غيبت دانشجو در امتحان از نظر مؤسّسه موجّه تشخيص داده شود ( ارائه دلیل مستند )، آن درس حذف مي شود.
ماده 12: حداقل نمره قبولي در دروس اجباری و اختیاری 14 و دروس جبراني 12 است.
تبصره 2: در مواردي كه ارزشيابي دانشجو در يك درس موكول به فعاليت هايي باشد كه با تشخيص استاد مربوطه انجام آن در طول يك نيمسال تحصيلي ممكن نيست، نمره دانشجو در آن درس ناتمام محسوب مي شود در اين صورت بايد نمره دانشجو در اين درس حداكثر تا پايان نيمسال تحصيلي بعد، توسط استاد ذيربط به نمره قطعي تبديل و در كارنامه وي ثبت شود، در غیر این صورت درس حذف می گردد.
ماده 13: ميانگين نمرات دروس دانشجو در هر نيمسال تحصيلي نبايد از 14 كمتر باشد، اگر ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال تحصيلي ( متوالی یا متناوب ) كمتر از 14 باشد آن دانشجو از ادامه تحصيل محروم مي شود.
ماده 19: تهيه پايان نامه آخرين بخش دوره كارشناسي ارشد است كه طي آن دانشجو موظّف است در يك زمينه مربوط به رشته خود زير نظر استاد راهنمای پژوهشی به تحقيق و تتبّع بپردازد.
ماده 20: دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي موضوع پايان نامه خود را با نظر استاد راهنمای پژوهشی مشخص و به تصویب گروه آموزشی مربوطه و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده برساند.
ماده 21: استاد راهنمای پژوهشی با پيشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تاييد شورای تحصيلات تكميلي دانشکده، از بین اعضاي هيأت علمي دانشگاه با حداقل مرتبه استادياري تعيين مي گردد.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه خلاصه آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپیوسته - 14 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه خلاصه آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپیوسته - 14 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه تفسیر موضوعی نهج البلاغه بخش پیامبری و پیامبران - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تفسیر موضوعی نهج البلاغه بخش پیامبری و پیامبران - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تفسیر موضوعی نهج البلاغه بخش پیامبری و پیامبران - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تفسیر موضوعی نهج البلاغه بخش پیامبری و پیامبران - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تفسیر موضوعی نهج البلاغه بخش پیامبری و پیامبران - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تفسیر موضوعی نهج البلاغه بخش پیامبری و پیامبران - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تفسیر موضوعی نهج البلاغه بخش پیامبری و پیامبران - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تفسیر موضوعی نهج البلاغه بخش پیامبری و پیامبران - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تفسیر موضوعی نهج البلاغه بخش پیامبری و پیامبران - 35 اسلاید

الف) فلسفه‌ي بعثت پيامبران
نگاه امام علي(ع) به رسالت پيامبران و ويژگي‌هاي آن‌ها [مانند ديگر سخنان ايشان] برخاسته از متن زلال و عميق وحي و برآمده از مكتب محمدي(ص) است. خطبه‌ي نخست نهج‌البلاغه، يكي از بهترين گفتارهاي ايشان دراين‌باره است كه به ويژگي‌هاي پيامبران بزرگ الهي و بالاخص ختم رسولان حضرت محمد(ص) اشاره نموده است.
قسمتي از اين خطبه‌ي امام(ع) دربردارنده‌ي هفت محور فلسفه رسالت انبياء است: «احياي پيمان فطري»، «يادآوري نعمت‌ها»، «كامل كردن حجت»، «برانگيختن گنجينه‌ي عقل»، «نشان دادن آيه‌هاي الهي»، «ايجاد حيات دوم» و «معرفي اجل‌هاي نابودكننده، رنج‌هاي پيركننده و حوادث وارد شده بر آن‌ها.»
آيات قرآن درباره‌ي رسالت و حكمت اصلي بعثت پيامبران، به چند دسته تقسيم مي‌گردد:
1. تحقق بخشيدن به طرح تكامل انسان، در قالب پرستش خداوند: «ان اعبدوالله واجتنبوا الطاغوت» (سوره نحل، 36)
2. زمينه‌سازي براي تحقق هدفي والا در قالب آموزش‌ها: «و يعلمهم الكتاب و الحكمه» (جمعه، 42)

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه تفسیر موضوعی نهج البلاغه بخش پیامبری و پیامبران - 35 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه تفسیر موضوعی نهج البلاغه بخش پیامبری و پیامبران - 35 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن - 30 اسلاید

1-مباني پژوهش در قرآن
يكي از مفاهيم اساسي ارتباط با قرآن، تدبير است كه مهمترين مفهوم در ميان مفاهيم اُنس با قرآن و اساسي‌ترين عاملي است كه ما را با حقيقت قرآن آشنا مي‌كند.
امر تدبير در قرآن مجيد در چهار آيه مطرح شده‌است و دو مفهوم را در بردارد:
ژرف‌انديشي و ژرف‌نگري
عاقبت‌انديشي و عاقبت‌نگري
1-مباني پژوهش در قرآن
درك اعجاز از راه تدبر
داشتن اين دو خصلت براي مؤمن بسيار مهم است زيرا زمينه مساعدي را فراهم مي‌كند تا انسان ، به روشني و به سهولت ، بتواند ملكوتي بودن قرآن را درك كند.
در امر مسلماني، نقطه ورود به اسلام ايمان به قرآن است ايمان به اينكه اين قرآن كتاب خداست و از مقام ربوبيت نازل شده‌است.
1-مباني پژوهش در قرآن
درك اعجاز از راه تدبر
داشتن اين دو خصلت براي مؤمن بسيار مهم است زيرا زمينه مساعدي را فراهم مي‌كند تا انسان ، به روشني و به سهولت ، بتواند ملكوتي بودن قرآن را درك كند.
در امر مسلماني، نقطه ورود به اسلام ايمان به قرآن است ايمان به اينكه اين قرآن كتاب خداست و از مقام ربوبيت نازل شده‌است.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن - 30 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن - 30 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده از شاخصهای BSC - هفده اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده از شاخصهای BSC - هفده اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده از شاخصهای BSC - هفده اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده از شاخصهای BSC  - هفده اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده از شاخصهای BSC  - هفده اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده از شاخصهای BSC  - هفده اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده از شاخصهای BSC  - هفده اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده از شاخصهای BSC  - هفده اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده از شاخصهای BSC  - هفده اسلاید

گام سوم: استفاده از تئوری ارجحیت
در این الگو برای هر یک از فاکتورها ، ارزش نسبی ایجاد می گردد.
این ارزشها با استفاده از مقایسه زوجی و بر اساس اهمیت هر یک از فاکتورها تعیین می گردد.
اگر فاکتور اول نسبت به فاکتور دوم مهمتر(ارجح) باشد برای فاکتور اول یک و فاکتور دوم صفر در نظر گرفته می شود و اگر فاکتور اول نسبت به فاکتور دوم مهمتر(ارجح) نباشد برای فاکتور اول صفر و فاکتور دوم یک در نظر گرفته می شود و اگر ارزش دو فاکتور با یکدیگر مساوی باشد عدد یک برای هر دو فاکتور در نظر گرفته می شود.
در مدل ارائه شده برای ایجاد ارزش برای فاکتورها در سطوح دوم و سوم (برای منظرها و اهداف ) از تئوری ارجحیت استفاده شده استنتیجه گیری
بیمارستان و یا واحدهای بیمارستانی با استفاده از نتایج بدست آمده این مدل به راحتی به وضعیت فعلی خود پی برده و به صورت کمی در می یابند که قوتها و ضعفهای آنها در کدام یک از منظرها بوده و به تقویت و یا تضعیف آنها می پردازند. با استفاده از این مدل می توان تمرکز بیشتری بر روی شاخصهای ناملموس داشت یعنی علاوه بر شاخصهای مالی ،شاخصهای مشتری و فرآیندهای داخلی و رشد و توسعه را نیز در نظر گرفت و به صورت کمی به این شاخصها پرداخت که متاسفانه در اکثر بیمارستانها کمتر این اتفاق رخ داده است. از جمله مزیتهای این روش سهولت در استفاده از آن است ، مدیران بیمارستانی می توانند با استفاده از این روش به ارزیابی ماهیانه و یا حتی هفتگی بیمارستان ، واحد و یا حتی به ارزیابی فرد بپردازند.
این روش علاوه بر بخشهای تولیدی در بخشهای دولتی و خدماتی نیز کاربردهای فراوانی دارد. به امید اینکه همچون برخی از بیمارستانهای پیشرفته دنیا مانند بیمارستان کودکان دوک واقع در ایالت کالیفرنیا و یا بیمارستانهای مونت فیور در نیویورک و یا سیستمهای بهداشتی درمانی مریم مقدس ،که با استفاده از روش BSC سودآوری بسیاری داشته اند ما هم بتوانیم از این روش نه تنها برای ارزیابی بلکه برای پیاده سازی استراتژی استفاده کنیم. در مدل ارائه شده و در استفاده از تئوری ارجحیت خبره های بیمارستانی نقش بسیار مهمی در وزن دهی به شاخصها را دارند و با امتیازات خبرگان است که این مدل قابلیت ارزیابی سریع و ارائه عملکرد واقعی و مورد انتظار بیمارستان را دارد.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده از شاخصهای BSC  - هفده اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده از شاخصهای BSC  - هفده اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه نان - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نان - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نان - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نان - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نان - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نان - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نان - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نان - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نان - 25 اسلاید

تعريف “مركز راهبردي نان آلمان” از نان:
نان از تمام يا قسمتي از غلاتّ يا فراورده هاي آن تشكيل شده و اغلب پس از افزودن مايعات و همچنين ديگر مواد غذايي به طور معمول پس از مخلوط كردن ، ورز دادن ، فرم و شكل دادن و ور آمدن خمير پخته شده و يا خمير آن توسط اكسترودر هاي گرم تهيه مي شود.
حدود 10% وزن نان را (مي تواند) قند(ساده) و چربي تشكيل دهد.
پژوهشكده غلاتّ كشور نان ماكول را اينگونه تعريف مي كند:
اشتها آور، لذيذ، مزه و بوي مطبوع ، هضم آسان، سيركنندگي، قابليّت تكه و پاره شدن مناسب ، پوك بودن خمير نان، داشتن قيمت مناسب از خصوصيات نان ماكول است.نشريه پژوهش شماره 56
نان خوب ناني است ؛ كه از گندمي مناسب تهيّه؛ آرد آن خوب ؛ خمير آن تخمير شده ؛ نانوايش ماهر و مصرف كننده آن واقف به اصول نگهداري صحيح باشد.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه نان - 25 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه نان - 25 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه منابع آب - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه منابع آب - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه منابع آب - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه منابع آب - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه منابع آب - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه منابع آب - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه منابع آب - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه منابع آب - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه منابع آب - 30 اسلاید

پتانسیل منابع آب کشور
مساحت کشور ایران: 1648000 کیلومتر مربع
متوسط بارش سالانه : 250 میلی متر
حجم متوسط بارش سالانه: 413 میلیارد متر مکعب (69 درصد در مناطق کوهستانی و 31 درصد در نواحی دشت و جلگه وکویر)
حجم متوسط تبخیر و تعرق سالانه: 296 میلیارد متر مکعب (خارج شدن 71 درصد از منابع آب از طریق تبخیر و تعرق)
متوسط سالانه تبخیر و تعرق در ایران 2700 میلیمتر است
حجم متوسط جریان آبهای سطحی: 81 میلیارد متر مکعب
حجم آب نفوذ یافته به آبخوان: 36 میلیارد متر مکعب (30 درصد از منابع آب دور از دسترس تبخبر و تعرق)
وضعيت آب در جهان
97درصد آب موجود در جهان را درياها و اقيانوس ها تشكيل مي دهند. از 3 درصد آب باقيمانده تنها 1 درصد به صورت منابع آب شيرين قابل استفاده است.

انتظار مي رود جمعيت جهان در طي 40 سال آينده 2 برابر شود.

بيش از نيمي از جمعيت جهان در طي 50-30 سال آينده با مشکل جدي آب رو به رو خواهند بود.
منابع آب تجدید شونده
منابع آب اگرچه تجدید پذیر است و لیکن حجم آن صرفنظر از تغییرات بین سالی، معین و ثابت است و در مقابل، تقاضای بشری برای بهره گیری از آن رو به افزایش است.
مقدار آب تجدید شونده یی که سطح کره زمین هم اکنون و بطور سالانه دریافت می نماید معادل همان آبی است که شاید هزاران سال پیش و از بدو پیدایش تمدن های بشری دریافت می نمود.
توزیع مکانی و زمانی منابع آب تجدید شونده بسیار متغیر است و متناسب با میزان نیازهای بشری و توزیع جمعیت نیست.
قاره آسیا که 60 درصد جمعیت جهان در آن ساکن است، 36 درصد منابع آب تجدید شونده ی جهان را دریافت می کند.
حوضه آبریز رودخانه آمازون 20 درصد بارش سالانه جهان را دریافت (14 درصد منابع آب تجدید شونده ی جهان را شامل میشود) که فقط 0/4 جمعیت جهان در این حوضه ساکن می باشند.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه منابع آب - 30 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه منابع آب - 30 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه آزمون چهار گزینه ای: MCQ - بیست اسلاید

پاورپوینت در زمینه آزمون چهار گزینه ای: MCQ - بیست اسلاید

پاورپوینت در زمینه آزمون چهار گزینه ای: MCQ - بیست اسلاید

پاورپوینت در زمینه آزمون چهار گزینه ای: MCQ - بیست اسلاید

پاورپوینت در زمینه آزمون چهار گزینه ای: MCQ - بیست اسلاید

پاورپوینت در زمینه آزمون چهار گزینه ای: MCQ - بیست اسلاید

پاورپوینت در زمینه آزمون چهار گزینه ای: MCQ - بیست اسلاید

پاورپوینت در زمینه آزمون چهار گزینه ای: MCQ - بیست اسلاید

پاورپوینت در زمینه آزمون چهار گزینه ای: MCQ - بیست اسلاید

اندازه گیری Measurment
اطلاق یک برچسب عددی به یک ویژگی ، صفت یا مفهوم به گونه ای که آن عدد درجه ای از آن صفت یا ویژگی را که شخص از آن برخورد است را نشان دهد.
همواره کمی است.
مفاهیم: ا- عینی(قد و وزن) 2- ذهنی( هوش، یادگیری)
مثال :اگرگفته شود علی از احمدباهوشتر است اندازه گیری صورت نگرفته است امّااگر گفته شود هوشبهر علی 120ولی هوشبهراحمد 110می باشد نشان می دهد فرد چقدر از ویژگی برخوردار است.
ارزیابی یا سنجشAssessment
فرایند گردآوری اطلاعات مورد نیاز درباره هدف خاص
انجام اندازه گیری برای رسیدن به یک هدف خاص
مثال: تعیین نسبت فضای فیزیکی به تعداد دانشجویان( اندازه گیری)
برای مناسب شدن شرایط آموزش تعیین فضای فیزیکی به تعداد دانشجویان
ارزشیابیEvaluation
فرایند نظام مند جمع آوری اطلاعات به منظور دستیابی به یک قضاوت ارزشیValue judgment است.
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی عبارت است از سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده
دو اقدام اساس: 1 –تعیین اهداف آموزشی 2- سنجش عملکرد یادگیرندگان
مبنای قضاوت بصورت شهودی بوسیله فرد ارزیاب

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه آزمون چهار گزینه ای: MCQ - بیست اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه آزمون چهار گزینه ای: MCQ - بیست اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مدل کنترل پیش بین - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدل کنترل پیش بین - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدل کنترل پیش بین - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدل کنترل پیش بین - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدل کنترل پیش بین - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدل کنترل پیش بین - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدل کنترل پیش بین - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدل کنترل پیش بین - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدل کنترل پیش بین - 20 اسلاید

مزیت های MPC

الگوريتمMPC يك روش كنترل feed forward جهت جبران سازي اغتشاشهاي قابل اندازه گيري بكار ميگيرد.

قوانين كنترل خطي را بسادگي ميتوان در كنترل كننده هاي حاصل از اين روش بكار برد.

اين روش قادر است كه (constraints) محدوديتهاي موجود در پروسة تحت كنترل را بسادگي در نظر بگيرد.

هنگاميكه خروجي مرجع در زمانهاي آينده شناخته شده است، عملكرد اين الگوريتم بسيار مناسب است.
استراتژی MPC
خروجيها در فاصلة زماني مشخص N كه افق پيش بيني ناميده ميشود، با استفاده از مدل پروسه، در هر لحظه t ، پيش بيني ميشود. اين خروجيهاي پيش بيني شده به مقادير معلوم ( وروديها و خروجيهاي تا لحظه t ) و سيگنال كنترل در زمان آينده وابسته هستند كه بايد محاسبه و به سيستم اعمال شوند.
مجموعة سيگنالهاي كنترلي در زمان آينده، با مینیمم كردن تابع هزینه مشخصي كه سعي در كاهش خطاي خروجي پروسه نسبت به خط سير مرجع دارد بدست می آید
سيگنال كنترل تنها در لحظه t به پروسه اعمال می شود در حاليكه باقي سيگنالهاي كنترلي در زمان آينده، كنار گذاشته ميشوند
محدودیت ها Constraints
در عمل تمام پروسه ها داراي محدوديت هستند. با درنظر گرفتن اين محدوديتها سعي ميشود فرمان كنترلي چنان تعيين شود كه سيستم در محدودة مشخص شده به فعاليت بپردازد

اكثر الگوريتمهاي كنترلي MPC این محدوديتها را هنگام بهينه سازي، درنظر ميگيرند

با اضافه كردن اين شرطها به تابع هدف، كمينه سازي بمراتب پيچيده تر ميشود. بنابراين پاسخ برخلاف حالت بدون محدوديت، بفرم صريح بدست نمي آيد

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه مدل کنترل پیش بین - 20 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه مدل کنترل پیش بین - 20 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه خطاهای پزَشکی - 35 اسلاید (چند اسلاید انگلیسی)

پاورپوینت در زمینه خطاهای پزَشکی - 35 اسلاید (چند اسلاید انگلیسی)

پاورپوینت در زمینه خطاهای پزَشکی - 35 اسلاید (چند اسلاید انگلیسی)

پاورپوینت در زمینه خطاهای پزَشکی - 35 اسلاید (چند اسلاید انگلیسی)

پاورپوینت در زمینه خطاهای پزَشکی - 35 اسلاید (چند اسلاید انگلیسی)

پاورپوینت در زمینه خطاهای پزَشکی - 35 اسلاید (چند اسلاید انگلیسی)

پاورپوینت در زمینه خطاهای پزَشکی - 35 اسلاید (چند اسلاید انگلیسی)

پاورپوینت در زمینه خطاهای پزَشکی - 35 اسلاید (چند اسلاید انگلیسی)

پاورپوینت در زمینه خطاهای پزَشکی - 35 اسلاید (چند اسلاید انگلیسی)

رویکرد فردی
به طور معمول برخورد اولیه با یک خطا ،پیدا کردن فرد خطا کار و سرزنش کردن وی است
رویکرد ساده ایست که طبق آن رخداد نا مطلوب و علت ایجاد آن (فرد خطا کار)کاملا مشخص است
با تاکید بر این اصل که هر فردی به تنهایی پاسخگوی عمل خویش است
تمامی تلاشها برای کاهش خطا بر افراد و اقدام اشتباه صورت گرفته متمرکز است
برای بهبود عملکرد افراد از روش های ذیل در رویکرد فردی برای افراد خطا کار استفاده میکنند
آموزش اجباری-هشدار-وضع قوانین و تعیین مجازات
رویکرد سیستمی
در این رویکرد بجای سرزنش افراد خطا کار ،به خطا ها بعنوان پدیده هایی اجتناب ناپذیر که می توان از آنها جهت ارتقاء عملکرد سیستم بهره برده و نگریسته می شود.
بر خلاف رویکرد فردی به خطا که منحصر به یافتن فرد خطا کارو مجازات وی می باشد .رویکرد سیستمی کوشش در جهت تغییر سیستم به گونه ای است که احتمال وقوع خطا در آن کم شود.
برای این منظور باید به بررسی و تحلیل عوامل زمینه ای تاثیر گذار بر پیدایش خطا در داخل سیستم پرداخت.
کدامیک مهمترین دلایل گزارش نکردن می باشد
عدم توافق بر سر تعریف یک خطا
عدم تشخیص کارکنان برای خطایی که اتفاق افتاده
باور کارکنان که در گزارش دهی خطا تعهد ندارند
باور کارکنان که آنها در گزارش دهی خطا مرتکب خطا نشده اند
خجالت کارکنان
ترس از به خطر افتادن شهرت و اعتبار کارکنان
کارکنان از مجازات و اقدامات انضباطی می ترسند
درجه گزارش دهی /زمان تکمیل گزارش
زمان گزارش اشتباه
مشکل فرهنگ سازمان مربوطه
مکانیزم سیاست و روش اجرایی مبهم گزارش دهی

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه خطاهای پزَشکی - 35 اسلاید (چند اسلاید انگلیسی) است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه خطاهای پزَشکی - 35 اسلاید (چند اسلاید انگلیسی) از لینک زیر استفاده کنید:

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه اهمیت کنترل کيفيت در سازه های صنعتی و مسکونی - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اهمیت کنترل کيفيت در سازه های صنعتی و مسکونی - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اهمیت کنترل کيفيت در سازه های صنعتی و مسکونی - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اهمیت کنترل کيفيت در  سازه های صنعتی و مسکونی - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اهمیت کنترل کيفيت در  سازه های صنعتی و مسکونی - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اهمیت کنترل کيفيت در  سازه های صنعتی و مسکونی - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اهمیت کنترل کيفيت در  سازه های صنعتی و مسکونی - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اهمیت کنترل کيفيت در  سازه های صنعتی و مسکونی - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اهمیت کنترل کيفيت در  سازه های صنعتی و مسکونی - 40 اسلاید

نزديك به سه ميليون ميخ پرچ در اتصال قطعات تايتانيك به يكديگر بكار رفته بود. برخي از اين ميخ پرچها از باقيمانده بدنه كشتي بازيابي شده و مورد بررسي قرار گرفته اند. يافته ها نشان مي دهند كه آنها از آهن زير حد استاندارد ساخته شده بودند.


زمانی که كشتي با كوه يخ برخورد كرد، نيروي برخورد باعث شد سرك ميخهاي پرچ بشكند و قسمتهاي كشتي از هم جدا شوند. اگر از آهن با كيفيت بالا استفاده شده بود، ممكن بود كه قسمتها از هم جدا نشده، و كشتي غرق نشود.
... اشتباه دانشمندان علوم آن زمان!
فولاد در دماي عادي نرم است و در اثر برخورد خم مي شود. در حاليكه در دماهاي زير انجماد آب، فولاد مانند چدن شكننده مي شود و در اثر برخورد مي شكند. اين پديده به شكست ترد معروف بوده و در زمان واقعه تايتانيك براي دانشمندان ناشناخته بود. اگر بجاي فولاد از آلياژي كه در دماهاي پايين خاصيت نرمي خود را از دست نمي دهد استفاده مي شد، در اثر برخورد چنان شكاف عظيمي در بدنه تايتانيك ايجاد نمي شد.
چند نمونه دیگر خرابی که در اثر عدم کنترل کیفیت طبق گزارش مطبوعات در تهران به وجود آمده است :
طبقه اول يک مجتمع تجاري درحال احداث در خيابان ميرداماد فروریخت.
(کيهان 8/12/74)


يک ساختمان سه طبقه در خيابان خرمشهر فروريخت.
(ايران29/6/75)

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه اهمیت کنترل کيفيت در  سازه های صنعتی و مسکونی - 40 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه اهمیت کنترل کيفيت در  سازه های صنعتی و مسکونی - 40 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه نيم نگاهي به موثرترين بخشنامه ها و آئين نامه هاي آموزشي از منظر حوزه نظارتي معاونت آموزشي دانشگاه - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نيم نگاهي به موثرترين بخشنامه ها و آئين نامه هاي آموزشي از منظر حوزه نظارتي معاونت آموزشي دانشگاه - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نيم نگاهي به موثرترين بخشنامه ها و آئين نامه هاي آموزشي از منظر حوزه نظارتي معاونت آموزشي دانشگاه - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نيم نگاهي به موثرترين بخشنامه ها و آئين نامه هاي آموزشي از منظر حوزه نظارتي معاونت آموزشي دانشگاه - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نيم نگاهي به موثرترين بخشنامه ها و آئين نامه هاي آموزشي از منظر حوزه نظارتي معاونت آموزشي دانشگاه - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نيم نگاهي به موثرترين بخشنامه ها و آئين نامه هاي آموزشي از منظر حوزه نظارتي معاونت آموزشي دانشگاه - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نيم نگاهي به موثرترين بخشنامه ها و آئين نامه هاي آموزشي از منظر حوزه نظارتي معاونت آموزشي دانشگاه - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نيم نگاهي به موثرترين بخشنامه ها و آئين نامه هاي آموزشي از منظر حوزه نظارتي معاونت آموزشي دانشگاه - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نيم نگاهي به موثرترين بخشنامه ها و آئين نامه هاي آموزشي از منظر حوزه نظارتي معاونت آموزشي دانشگاه - 25 اسلاید

گستردگي و تعدد بخشنامه ها، ائين نامه ها و دستورالعمل هاي آموزشي موجب طرح سوالات مشابه و متعددي توسط معاونان و مديران آموزشي جديدالانتصاب گرديده است و با عنايت به اينكه آموزش يا باز آموزي اين عزيزان در كوتاه مدت امكانپذير نمي باشد بر آن شديم تا از بين ضوابط و مقررات موجود مهمترين و موثرترين آنها در ارتقاء سطح كيفي آموزش، كه در بازديدهاي نمايندگان حوزه نظارت و ارزيابي آموزشي نيز با توجه بيشتري مورد بررسي قرار مي گيرند جمع آوري و در قالب لوح فشرده پيش رو ارائه گردد.
انشاا... اين مجموعه كمك موثري باشد در راستاي روان سازي فرايند آموزش در واحدهاي دانشگاهي.

فهرست مطالب
بخشنامه شماره 20557/39 مورخ 4/3/77 و 52347/39 مورخ 21/5/77 در خصوص نحوه تنظیم و ترتیب پرونده های دانشجویی
بخشنامه شماره 445993/30 مورخ 26/12/87 در خصوص چگونگی انتخاب مدیران گروههای آموزشی و شرح وظایف آنها
بخشنامه شماره 18876/35 مورخ 12/3/76 در خصوص ممنوعیت تدریس لیسانس ها
بخشنامه شماره 286853/30 مورخ 5/8/88 در خصوص ادامه تحصیل کارکنان
بخشنامه شماره 205492/38 مورخ 27/6/87 در خصوص برگزاری اردوی توجیهی جهت دانشجویان جدیدالورود
بخشنامه شماره 112183/39 مورخ 21/7/79
بخشنامه شماره 397254/43 مورخ 17/11/87
بخشنامه شماره 81477/43 مورخ 11/3/88 در خصوص صدور معافیت تحصیلی
بخشنامه شماره 421311/35 مورخ 5/12/87 در خصوص ساعات موظفی اعضاء هیات علمی
تبصره یک از ماده 45 آیین نامه آموزشی
ماده های 21 و 22 آئین نامه آموزشی
ماده 23 آئین نامه آموزشی

 

ماده 67 آئین نامه در خصوص معادلسازی واحدهای درسی
ماده 73 آئین نامه آموزشی
ماده 11 آئین نامه آموزشی
بخشنامه شماره 208449/39 مورخ 3/11/83 در خصوص نحوه جذب نیروهای حق التدریس
آئين نامه امتحانات شماره 42123/36 مورخ 13/3/83
بخشنامه شماره 305000/34 مورخ 19/8/88 در خصوص صدور ريز نمرات
بخشنامه شماره 28686/30 مورخ 20/2/84 در خصوص تسهيلات پيش بيني شده براي ايثارگران و خانواده شهدا و جانبازان
رعايت ماده 43 آئين نامه آموزشي در خصوص دروس نا تمام و اعمال اصلاحيه ماده فوق ابلاغي طي بخشنامه 467885/36 مورخ 15/12/88
آئين نامه دستورالعمل كميسيون موارد خاص آموزشي به همراه اصلاحيه صادره طي بخشنامه 234483/30 مورخ 17/6/89
آئين نامه دستورالعمل كميسيون موارد خاص آموزشي به همراه اصلاحيه صادره طي بخشنامه 234483/30 مورخ 17/6/89
بخشنامه شماره 15813/67 مورخ 4/9/87 در خصوص شرايط لازم براي ايجاد و تصويب دانشكده در واحدهاي دانشگاهي

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه نيم نگاهي به موثرترين بخشنامه ها و آئين نامه هاي آموزشي از منظر حوزه نظارتي معاونت آموزشي دانشگاه - 25 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه نيم نگاهي به موثرترين بخشنامه ها و آئين نامه هاي آموزشي از منظر حوزه نظارتي معاونت آموزشي دانشگاه - 25 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي - 65 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي - 65 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي - 65 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي - 65 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي - 65 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي - 65 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي - 65 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي - 65 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي - 65 اسلاید

اهميت و فوايد آموزش كاركنان
آموزش كاركنان نقش بسيار مهمي در افزايش اثر بخشي و كارآيي نيروي انساني دارد از طرف ديگر عامل موثري در افزايش رضايت شغلي كارمندان به حساب مي آيد چرا كه هر كارمندي نيز كه خود علاقمند به رشد و ترقي و آشنايي با آخرين دستاوردي علمي در زمينه تخصص مورد نظر خود مي باشد تا بتواند كيفيت كاري خود را بالا برده و مثمرثمر واقع گردد
انواع آموزشهاي كاركنان

آموزشهايي كه معمولاً يك سازمان براي كارمندان خود در نظر ميگيرد انواع مختلفي دارد كه به طوركلي خارج از اين سه گروه نمي باشد:
آموزش هاي قبل از استخدام
آموزش هاي بدو طرح
آموزش هاي ضمن خدمت
1- كوتاه مدت
2- ميان مدت
3- بلند مدت
كه هريك به رسمي و غير رسمي نيز قابل تقسيم است .
آموزش كاركنان اصولا در غالب «برنامه‌هاي‌ آموزشي» مدون، كوتاه‌مدت‌ يا درازمدت‌ به‌اجرا درمي‌آيد.
در اين‌ راستا، هر برنامه‌ آموزشي‌ ازنظر علمي، سه‌ مرحله‌ مستقل‌ و درعين‌ حال‌ مرتبط‌ به‌ هم‌ را داراست. اين‌ مراحل‌ عبارتند از: الف‌ - برنامه‌ريزي، ب‌ - اجرا، ج‌ - ارزشيابي. در اينجا سعي صحبت پيرامون مرحله‌ ارزشيابي‌ و ارزيابي اثربخشي برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ است.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي - 65 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي - 65 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانین RCRA - چهل اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانین RCRA - چهل اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانین RCRA - چهل اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانین RCRA - چهل اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانین RCRA - چهل اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانین RCRA - چهل اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانین RCRA - چهل اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانین RCRA - چهل اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانین RCRA - چهل اسلاید

تعریف مواد زائد خطرناک (HW) توسط گروه متخصصین زیست محیطی در زمینه مواد زائد خطرناک در سال 1985:
به موادی به غیر از مواد رادیواکتیو گفته می شود که بدلیل میل ترکیبی شدید (Reactivity)سمیت(Toxicity) قابلیت انفجار(Explosivity) و خاصیت خورندگی(Corrosivity) و سایر مشخصات برای محیط زیست یا سلامتی چه به تنهایی و یا چه به صورت تماس با سایر مواد زائد ایجاد خطر نموده و یا احتمال آنرا سبب گرند. و از نظر قانونی در ایالتی که تولید و یا در آن دفع می گردند و یا حتی از مسیری که حمل می گردند«خطرناک» تلقی می گردند.
مواد زائد خطرناک با منشاء مشخص(فهرستK ):
مواد زائد خطرناک در اکثر صنایع نظیر چوب و کاغذ، کارخانجات مواد شیمیایی آلی، مواد آفت کش، صنایع پتروشیمی، پالایشگاه های نفت، صنایع تولید مس و روی، صنایع تولید آلیاژهای فلزی، تهیه فراورده های دارویی، ساخت رنگهای معدنی، مواد شیمیایی معدنی، مواد منفجره، صنایع آهن و فولاد، صنایع مادر سرب و آلومنیوم، صنایع ثانوی سرب نظیر باتری سازی ها و فورمولاسیون جوهر.
چگونگی شناخت مواد زائد خطرناک:
برای طبقه بندی مواد زائد در محدوده HW می توان موارد زیر را در نظر گرفت:
وقتی ماده مذکور حداقل با یکی از مواد مندرج چهارگانه انطباق داشته باشد.
وقتی ماده زائد، اختلاطی از مواد زائد فهرست شده و سایر مواد زائد باشد.
حد اقل دارای یکی از خصوصیات چهارگانه HW را داشته باشد(سمیت، خورندگی، اشتعال پذیری، میل ترکیبی شدید).

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانین RCRA - چهل اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانین RCRA - چهل اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه بررسی کتاب اخلاق کارمندی - 112 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی کتاب اخلاق کارمندی - 112 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی کتاب اخلاق کارمندی - 112 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی کتاب اخلاق کارمندی - 112 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی کتاب اخلاق کارمندی - 112 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی کتاب اخلاق کارمندی - 112 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی کتاب اخلاق کارمندی - 112 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی کتاب اخلاق کارمندی - 112 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی کتاب اخلاق کارمندی - 112 اسلاید

معرفی بعضی منابع موجود در این زمینه:
آيين كشوردارى از ديدگاه امام على عليه السلام: آيت‏الله العظمى محمدفاضل لنكرانى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1376.
اخلاق حرفه ای، احد فرامرز قراملکی، نشر مجنون، تهران، چاپ دوم، 1383.
اخلاق كارگزاران در حكومت اسلامى: آيت الله جوادى آملى، تهران، مركز نشر فرهنگى رجاء، 1375.
اخلاق و احکام کارمندی، اکبری، محمود، قم، چاپ زلال کوثر، زمستان 1392 .
ارباب امانت، اخلاق اداری در نهج البلاغه، مصطفى دلشاد تهرانى، تهران، انتشارات دریا، آبان 1386.
حكومت‏حكمت: مصطفى دلشاد تهرانى، انتشارات خانه انديشه جوان، 1377
دولت آفتاب: مصطفى دلشاد تهرانى، انتشارات خانه جوان، 1377.
کارمند صالح، بافکار، حسین ، قم، انتشارات مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما .
کار و دین، محمد رضایی، کانون اندیشه جوان، 1382 .
اهداف رفتاری: باید ها و نباید ها
ارتباط کارمند با ارباب رجوع
5-2-1) بایدها: (معروف)
1. تکریم ارباب رجوع و حفظ حرمت و شخصیت آنان
2. خوشرویی و خوش برخوردی در مواجه با ارباب رجوع
3. پاسخگویی و مسئولیت پذیری در قبال کار ارباب رجوع
4. توجیه قانونی، عقلی و منطقی عدم انجام خواسته های نامربوط ارباب رجوع
5. توجه به کسب رضایت مردم و در نهایت رضایت الهی
6. رعایت عدالت و انصاف در برخورد با مراجعین
7. رعایت اخلاق اداری و تواضع در برابر مردم
5-4 ) رفتار کارمند در ارتباط با مدیر

5-4-1 ) بایدها: ( معروف)
1. اطاعت پذیری و انجام به موقع دستورات مافوق
2. رعایت سلسله مراتب سازمانی
3. حفظ حرمت و منزلت مدیران در محیط اداری و غیر اداری
4. ارائه نظرات کارشناسی در رابطه با وظایف شغلی و سازمانی
5. صداقت، امانتداری و برخورد مؤدبانه با مافوق
6. مشارکت جدی در کارهای تیمی و انجام وظایف شغلی
7. استفاده درست در مقابل اختیارات تفویض شده

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه بررسی کتاب اخلاق کارمندی - 112 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه بررسی کتاب اخلاق کارمندی - 112 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه فناوري نانو در صنعت آب و پساب - 23 اسلاید

پاورپوینت در زمینه فناوري نانو در صنعت آب و پساب - 23 اسلاید

پاورپوینت در زمینه فناوري نانو در صنعت آب و پساب - 23 اسلاید

پاورپوینت در زمینه فناوري نانو در صنعت آب و پساب - 23 اسلاید

پاورپوینت در زمینه فناوري نانو در صنعت آب و پساب - 23 اسلاید

پاورپوینت در زمینه فناوري نانو در صنعت آب و پساب - 23 اسلاید

پاورپوینت در زمینه فناوري نانو در صنعت آب و پساب - 23 اسلاید

پاورپوینت در زمینه فناوري نانو در صنعت آب و پساب - 23 اسلاید

پاورپوینت در زمینه فناوري نانو در صنعت آب و پساب - 23 اسلاید

فناوري نانوچيست؟
يک نانو متر، يک ميلياردوم متر يا 9-10متر است ، نانو تکنولوژي کاربرد علوم مختلف در مقياس نانو متري مي باشد.
به بيان ديگر ، دنياي فناوري نانو ؛ مجموعه تکنيک هايي است که ساخت ، مشاهده و اندازه گيري اشياء، ساختارها و سيستم هاي نانو مقياس را ممکن مي سازد .
به بيان برنامه پيشگام ملي آمريكا فناوري نانو عبارتست از:
1-توسعه علمي و تحقيقاتي در سطوح اتمي، مولكولي يا ماكرومولكولي، در محدوده اندازه هاي طولي از ۱ تا ۱۰۰ نانومتر.
2. ساخت و كاربرد ساختارها ، تجهيزات و سيستم هايي كه به علت ابعاد كوچك و يا متوسط خود داراي ويژگي ها و كاركردهاي نوين و منحصر به فردي هستند.
معايب شيوه سنتي
هر کدام از فرايند ها به تنهايي قادر به از بين بردن آلاينده ها نيست
نصب ناسيسات فرآيندي وفرايندهاي متوالي،حمل ونقل سيستم ها را سخت ميکند.
استفاده از مواد شيميايي آب شرب را نا مطبوع ميکند.
کاهش بازدهي برخي فرايندها
حساسيت نسبت به شرايط فيزيکي و شيميايي
هزينه بهره برداري بالا
نمک زدايي :
خروج نمک هاي محلول در آب توسط غشا و يا حرارت را نمک زدايي گويند.
نمک زدايي به روش حرارتي:ابتدا آب را مي جوشانند و پس از دوباره متراکم و سرد کردن بخار ، آب حاصل، نسبتا خالي از نمک ها مي باشد.
نمک زدايي به روش غشايي:
با استفاده از نيروي جلوبرنده ، مانند ايجاد اختلاط و يا فشار ميتوانيم آب تصفيه شده را از آب خام ورودي بدست آوريم. در اين روش آب شور داغ را روي ورقه نازکي از غشاي داراي حفرات ريز موسوم به نانو حفره مي ريزند. اين حفره ها آنقدر کوچک هستند که فقط بخار مي تواند از آنها عبور کند و آب، مايع، نمک ها و مواد معدني ديگر در پشت غشا باقي مي مانند. در طرف ديگر غشا محفظه هايي از آب سرد قرار دارد که بخار با عبور از آن دوباره به مايع تبديل مي شود. در معرفي غشاها گفته شد فيلترهاي RO تمام نمکهاي حل شده در آب را حذف مي کنند ، در حاليکه فيلترهاي NF يا همان نانو فبلتر ها با ايجاد حالت انتخابي در جذب مواد به ما

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه فناوري نانو در صنعت آب و پساب - 23 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه فناوري نانو در صنعت آب و پساب - 23 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه برخي راهبردها و راهکارهاي افزايش اثربخشي در آبياري سطحي - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه برخي راهبردها و راهکارهاي افزايش اثربخشي در آبياري سطحي - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه برخي راهبردها و راهکارهاي افزايش اثربخشي در آبياري سطحي - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه برخي  راهبردها و راهکارهاي افزايش اثربخشي در آبياري سطحي - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه برخي  راهبردها و راهکارهاي افزايش اثربخشي در آبياري سطحي - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه برخي  راهبردها و راهکارهاي افزايش اثربخشي در آبياري سطحي - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه برخي  راهبردها و راهکارهاي افزايش اثربخشي در آبياري سطحي - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه برخي  راهبردها و راهکارهاي افزايش اثربخشي در آبياري سطحي - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه برخي  راهبردها و راهکارهاي افزايش اثربخشي در آبياري سطحي - 15 اسلاید

راهکارهای افزایش راندمان
انتخاب بهینه هر یک از عوامل مؤثر بر راندمان
استفاده از شیوه های جدید (آبیاری موجي-آبیاری کابلی)
اتوماتیک نمودن آبیاری سطحی
روشهای اصلاحی و مدیریتی
تغییر در شیب
روش قطع، کاهش مقطعی یا تدریجی جریان ورودی
افزایش طول مزرعه (برای استفاده از رواناب)
مسدود نمودن انتهای مزرعه
قطع جریان آب بر اساس فاصله پیشروی
طراحی دقیق بر اساس شبیه‌سازها و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
معيري(1387) : بهبود مديريت آبياري سطحي مزارع ذرت
(مطالعه موردي اراضي پاياب سد كرخه)

كشت كف جوي (براي توليد ذرت علوفه‌اي)
- كاهش بيش از 20 الي 30 درصدي مصرف آب
- افزايش نسبي عملكرد دانه
- افزايش 50 الي 100 % كارائي مصرف آب {بهره‌وري}
- افزايش سطح زير كشت به ميزان حداقل 30 درصد
اصلاح و بهبود سامانه‌هاي آبياري سنتي
(روشهاي غيرسازه‌اي)
با هدف پايداري منابع آب
1 : آبياري برنامه ريزي شده = آبياري در زمان مناسب و به مقدار لازم

2 : توسعه سامانه‌هاي نوين آبياري

3 : اعمال كم آبياري: مصرف عامدانه و عالمانه کمتر آب، و قبول کاهش نسبي محصول {افزایش بهره‌وري}
و حتي افزايش تولید در اراضی داراي منبع آب محدود
(به دليل توسعة‌ سطح كشت)

4: حذف يك نوبت آبياري

5: كاهش تلفات آبياري هاي اول:‌ کشت نشایی ، سیستم‌های آبیاری بارانی متحرک

6 : تغيير الگوي كشت

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه برخي  راهبردها و راهکارهاي افزايش اثربخشي در آبياري سطحي - 15 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه برخي  راهبردها و راهکارهاي افزايش اثربخشي در آبياري سطحي - 15 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی - 22 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی - 22 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی - 22 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی - 22 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی - 22 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی - 22 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی - 22 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی - 22 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی - 22 اسلاید

فصل اول – مصادیق رشوه
ماده 1- کارکنان و مسئولان دستگاههای اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را فراهم نمایند ، با توجه به بند (17) ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372- پرونده آنان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد. الف- گرفتن وجوهی به غیر از انچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
ب- اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت.
ج – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.
د- فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یه مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع.الف- گرفتن وجوهی به غیر از انچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
ب- اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت.
ج – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.
د- فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یه مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع.

 

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی - 22 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه نگاه کلی به سخت افزار - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نگاه کلی به سخت افزار - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نگاه کلی به سخت افزار - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نگاه کلی به سخت افزار - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نگاه کلی به سخت افزار - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نگاه کلی به سخت افزار - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نگاه کلی به سخت افزار - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نگاه کلی به سخت افزار - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نگاه کلی به سخت افزار - 30 اسلاید


چهارعناصر اصلی سخت افزار:

1- پردازنده (cpu): کنترل و پردازش داده ها .

2- حافظه اصلی: ذخیره داده ها و برنامه ها و نا پایدار.

3- مولفه های ورودی و خروجی: انتقال داده ها بین کامپیوتر و محیط خارجی .

4- اتصالات داخلی سیستم: جهت ارتباط بین سه مولفه دیگر .
واحد پردازش مرکزی
PC : حاوی دستورالعملی که باید واکشی شود .
IR : ثبات دستور العمل حاوی آخرین دستور العمل واکشی شده .
MIR : ثبات آدرس حافظه،محل خواندن و نوشتن را مشخص می کند .
MBR: ثبات میانگیر حافظه،در برگیرنده داده ای است که قرار است خوانده یا نوشته شود.
I/O AR: ثبات آدرس ورودی خروجی،مشخص کردن یک دستگاه ورودی یا خروجی خاص .
I/O BR: ثبات میانگیر ورودی خروجی،برای تبادل داده بین پردازنده و مولفه ورودی خروجی .
ثباتهای پردازنده

حافظه سریعتر وکوچکتر از حافظه اصلی است که در داخل پردازنده قرار گرفته است.

دو وظیفه آن:
1- مراجعه به حافظه اصلی را به حداقل می رساند.
(قابل روئیت هستند)
2- کنترل عملیات پردازنده
(ثبات کنترل و وضعیت ؛ اغلب قابل رویت نیستند)

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه نگاه کلی به سخت افزار - 30 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه نگاه کلی به سخت افزار - 30 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه موزه فرش تهران - 24 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موزه فرش تهران - 24 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موزه فرش تهران - 24 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موزه فرش تهران - 24 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موزه فرش تهران - 24 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موزه فرش تهران - 24 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موزه فرش تهران - 24 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موزه فرش تهران - 24 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موزه فرش تهران - 24 اسلاید


موزه فرش ايران در ضلع شمالي پارك لاله و روبه‌روي فروشگاه سپه خيابان فاطمي واقع شده است‌. اين موزه در 22بهمن ماه 1356 افتتاح شد.
ساختمان موزه فرش ايران معماري شكيل و چشم‌گيري دارد كه آذين‌هاي نماي بيروني آن شبيه به دار قالي است‌. سطح نمايشي موزه مساحتي برابر 3400 مترمربع را در بر مي‌گيرد كه شامل دو تالار است و براي نمايش انواع قالي‌هاي دست بافت و گليم مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
تالار طبقه هم‌كف به نمايشگاه دايمي اختصاص دارد و تالار فوقاني جهت برگزاري نمايشگاه‌هاي موقت گليم و قالي طراحي شده است‌.

در محوطه ی فضای سبز موزه بنایی باشکل خاص بصورت دوجداردیواربدون سقف ساخته شده.
کامران دیبا ازمهندسین طراح موزه خود دراین باره می گوید:
ازعناصر جالب به کاررفته در فضای موزه طرح یک نمازخانه است که به قول یکی ازمعماران عرب خالصترین وساده ترین فرم مسجد است.

شرایط محیطی نمایشگاه:
-به دلیل اینکه اینکه اشیاموزه همه ازمواد الی هستند می بایست درشرایط خاصی نگهداری شوند که شامل دمای نسبی بین 19تا24درجه ورطوبت نسبی بین 51تا54درصد است.
-فرم معماری بنای موزه فرش به شکلی است که فضای داخلی به خصوص در بخش نمایشگاه بسته بوده وحداقل ارتباط را با فضای خارج ازبنا دارد(که شامل یک درب اصلی ودودرب اضطراری است به همین دلیل تهویه هوای داخل سالن نمایشگاه ازطریق دستگاههای تهویه است که بین سقف اصلی وسقف کاذب جاسازی شده است واز طریق این دستگاهها نیز دما ورطوبت فضای محیط نمایشگاه را کنترل می کند .
-برای جلوگیری ازاحتمال حریق درتمام قسمت های نمایشگاه از سیستمهای هشداردهنده استفاده شده که د رسقف کاذب قراردارد.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه موزه فرش تهران - 24 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه موزه فرش تهران - 24 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه اینترنت - 51 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اینترنت - 51 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اینترنت - 51 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اینترنت - 51 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اینترنت - 51 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اینترنت - 51 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اینترنت - 51 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اینترنت - 51 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اینترنت - 51 اسلاید

تاریخچه اینترنت (Internet)
در دوران جنگ سرد، آمریکائیها برای مقابله با روسها در صدد ایجاد شبکه ارتباطی جایگزین برای شبکه سراسری تلفن آمریکا بودند. در نتیجه طرح یک سیستم مقاوم توسط پاول بارون، طرح ریزی شد. پاول بارون ساختمان و ساختار اینترنت را با ارائه الگویی از سلولهای عصبی مغز طراحی نمود. اما این طرحها تا سال 1965 یعنی اواسط دهه 60 میلادی چندان با اقبال مواجه نشد تا اینکه نیروی هوایی ارتش آمریکا و پنتاگون با سرمایه گذاری در طراحی و ساخت شبکه، طبق نظر وی موافقت نمودند. ولی پاول بارون بنا به دلایلی، حاضر به همکاری با نیروی هوایی آمریکا نشد.
در این میان دانشمندی با نام تایلور وارد موسسه ARPA شد. او به رئیس موسسه ARPA پیشنهاد تشکیل یک شبکه آزمایشی کوچک با هزینه ای بالغ بر یک میلیون دلار را ارائه نمود که با اجرای همین پیشنهاد اولین پایه تجربی پیدایش اینترنت امروزی تشکیل گردید. تایلور در سال 1966 موفق به اتصال دو کامپیوتر در شرق و غرب آمریکا شد. با این اتصال، انقلابی در نحوه صدور اطلاعات در دنیای ارتباطات رخ داد که نتیجه آنرا امروز شاهد هستیم.
نهادهای جهانی مدیریت اینترنت
نهاد مرجع ICANN
(Internet Corporation of Assigned Names and Numbers)
مجموعه خصوصی غیر انتفاعی است که مسئولیت تخصیص فضای آدرس IP، واگذاری پروتکلها، مدیریت نظام ثبت دامنه ها و مدیریت عملیاتی روت سرورها را که قبلا توسط نهاد IANA انجام می پذیرفت را بر عهده دارد.
اعضای هیات مدیره این مجموعه توسط ( مدیر ارشد IANA ) انتخاب می شوند.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه اینترنت - 51 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه اینترنت - 51 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه کارگاه ایمنی بیمار مبتنی بر حوزه نظام سلامت - 53 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کارگاه ایمنی بیمار مبتنی بر حوزه نظام سلامت - 53 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کارگاه ایمنی بیمار مبتنی بر حوزه نظام سلامت - 53 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کارگاه ایمنی بیمار مبتنی بر حوزه نظام سلامت - 53 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کارگاه ایمنی بیمار مبتنی بر حوزه نظام سلامت - 53 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کارگاه ایمنی بیمار مبتنی بر حوزه نظام سلامت - 53 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کارگاه ایمنی بیمار مبتنی بر حوزه نظام سلامت - 53 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کارگاه ایمنی بیمار مبتنی بر حوزه نظام سلامت - 53 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کارگاه ایمنی بیمار مبتنی بر حوزه نظام سلامت - 53 اسلاید

9 راه حل ایمنی بیمار
توجه به داروهای با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگیری از خطای دارویی

توجه به مشخصات فردی بیمار جهت جلوگیری از خطا

ارتباط موثر در زمان تحویل بیمار

انجام پروسیجر صحیح در محل صحیح بدن بیمار

کنترل غلظت محلول های الکترولیت

اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارایه خدمات

اجتناب ازاتصالات نادرست سوند و لوله ها


اطمینان از محل صحیح ، روش صحیح و بیمار صحیح در جراحی
وجود سیاستها و روشهایی در جهت حصول اطمینان از اینکه محل، روش و بیمار به طور صحیح انتخاب شده اند.
بررسی این که آیا همه مدارک و تجهیزات مورد نیاز در دسترس هستند، صحت دارند و یا قابل استفاده می باشند یا خیر.
استفاده از چک لیست جراحی ایمن
علامت گذاری محل جراحی؛ فرآیند تائید پیش از عمل
یک زمان استراحت (time out) که بلافاصله
پیش از شروع یک روش منظور می شود.

کاهش خطر آسیب به بیمار ، ناشی از سقوط
سقوط بيماران عامل اصلي مرگ (بدنبال تروما در 65 سال به بالا)

روشهای استاندارد کنترل برای کاهش یا حذف سقوط
سیاستها و روشهایی برای کاهش خطر آسیب دیدگی ناشی از افتادن
ارزیابی مقدماتی خطر افتادن بیماران؛ همچنین ارزیابی مجدد آنها زمانی که تغییری در وضعیت و داروهای آنها مشاهده می شود.
مراقبت از بیماران مسن، ناتوان، و مبتلایان به اختلالات تعادلی، حرکتی، هوشیاری و شناختی در شرایط بستری
انجام اقداماتی به منظور کاهش خطر افتادن اشخاصی که تشخیص داده شده در معرض خطر هستند.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه کارگاه ایمنی بیمار مبتنی بر حوزه نظام سلامت - 53 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه کارگاه ایمنی بیمار مبتنی بر حوزه نظام سلامت - 53 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه کدگذاری بیماریهای زنان و زایمان - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کدگذاری بیماریهای زنان و زایمان - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کدگذاری بیماریهای زنان و زایمان - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کدگذاری بیماریهای زنان و زایمان - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کدگذاری بیماریهای زنان و زایمان - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کدگذاری بیماریهای زنان و زایمان - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کدگذاری بیماریهای زنان و زایمان - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کدگذاری بیماریهای زنان و زایمان - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کدگذاری بیماریهای زنان و زایمان - 45 اسلاید

فهرست مطالب:
کلیات
روشهای زایمان
دستورالعمل کدگذاری زایمانهای طبیعی
دستورالعمل کدگذاری سزارین
انواع سقطها
دستورالعمل کدگذاری سقطها
دستورالعمل کدگذاری صدمات بیماران باردار
دستورالعمل کدگذاری بیماریها و علائم همراه در زمان بارداری
دستورالعمل کدگذاری اقدامات مرتبط بااین فصل

هدف این دوره:
یاد آوری مطالب مربوط به کدگذاری زنان و زایمان
ارائه اطلاعات صحیح علمی به محققان
دستیابی به منابع و مطالب اطلاعاتی بیماریهای زنان و زایمان
افزایش دقت در طبقه بندی بیماریهای زنان و زایمان
فصل پانزدهم کتابICD-10 دربرگیرنده کدهای حاملگی،زایمان ودوره بعد از آن(دوره نفاسی) میباشد.
pregnancy childbirth and the puerperium
این فصل شامل بلوکهای زیر است:
o00-o08 حاملگی هایی که با سقط خاتمه پذیرفته باشد.
o10-o16ورم،وجود پروتئین در ادرارواختلالات فشار خون در دوران حاملگی،زایمان ونفاسی
o20-o2سایراختلالات مادران که غالبا در ارتباط با حاملگی است.

 

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه کدگذاری بیماریهای زنان و زایمان - 45 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه کدگذاری بیماریهای زنان و زایمان - 45 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مديريت دانش در شركت نفتي شل - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت دانش در شركت نفتي شل - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت دانش در شركت نفتي شل - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت دانش در شركت نفتي شل - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت دانش در شركت نفتي شل - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت دانش در شركت نفتي شل - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت دانش در شركت نفتي شل - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت دانش در شركت نفتي شل - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت دانش در شركت نفتي شل - 45 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه آموزش نرم افزار متلب - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آموزش نرم افزار متلب - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آموزش نرم افزار متلب - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آموزش نرم افزار متلب - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آموزش نرم افزار متلب - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آموزش نرم افزار متلب - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آموزش نرم افزار متلب - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آموزش نرم افزار متلب - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آموزش نرم افزار متلب - 10 اسلاید

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

5-7-گرفتن رشته در حين اجراي برنامه

براي گرفتن يک رشته از ورودي با استفاده از تابع input  در حين اجراي برنامه دو روش را مي‌توان بکار برد:

روش اول روش معمول استفاده از اين تابع است. يعني تابع مذکور را تنها با يک آرگومان ورودي بکار مي‌بريم. در اينصورت در حين اجرا، بايد رشته را در داخل قرار داد.

روش بهتر استفاده از تابع input با يک آرگومان دوم s مي‌باشد که در اينصورت متلب ورودي کاربر را بعنوان رشته تلقي مي‌کند حتي اگر يک عدد يا نام يک متغير باشد.

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در زمینه آموزش نرم افزار متلب - 10 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه آموزش نرم افزار متلب - 10 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال - 10 اسلاید

   

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

ارزیابی دقت تشخیص تومورهای کبدی به کمک MRI و CT اسکن اسپیرال که از تکنیک های تصویربرداری گران می باشند از اهمیت فوق العادهای برخوردار شده است زیرا امروزه مقرون به صرفه بودن از دغدغه های اصلی صنعت بهداشت و درمان می باشد. تکنیک های گران تصویربرداری در صورتی که در جهت تشخیص زودرس بیماری کمک کننده باشند،می تواند ما را از انجام مداخلات تهاجمی دیگر برحذر دارند. مقایسه بین این دو روش تصویربرداری مدرن و انتخاب یک روش معین جهت تشخیص دقیق تومورهای کبدی می تواند از هزینه های اضافی دیگر نیز جلوگیری نماید ودر نهایت به عنوان یک روش انتخابی در سطح جامعه مورداستفاده قرار بگیرد.(2)

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال - 10 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال - 10 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مداخله و مدیریت بحران - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مداخله و مدیریت بحران - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مداخله و مدیریت بحران - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مداخله و مدیریت بحران - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مداخله و مدیریت بحران - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مداخله و مدیریت بحران - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مداخله و مدیریت بحران - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مداخله و مدیریت بحران - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مداخله و مدیریت بحران - 30 اسلاید

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

مراحل مداخلات رواني اجتماعي :اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مديريت اسلامي و اخلاق مدیریت - 23 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت اسلامي و اخلاق مدیریت - 23 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت اسلامي و اخلاق مدیریت - 23 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت اسلامي و اخلاق مدیریت - 23 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت اسلامي و اخلاق مدیریت - 23 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت اسلامي و اخلاق مدیریت - 23 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت اسلامي و اخلاق مدیریت - 23 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت اسلامي و اخلاق مدیریت - 23 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت اسلامي و اخلاق مدیریت - 23 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

تعاریفی از مدیریت

-
  هماهنگ ساختن منابع انسانی ، مادی ، مالی

 
- هماهنگ کردن کوشش های فردی و گروهی

 - هنر انجام دادن کار به وسیله دیگران

- هدایت، سازمان دهی ، بسیج کردن و کنترل نیروهای
انسانی

فرآیند برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل کوشش‌های اعضای سازمان و استفاده از تمام منابع سازمان برای دستیابی به اهداف معین سازمانی

مدیریت فعالیتی است منظم در جهت تحقق اهداف معین که از طریق ایجاد روابط میان منابع موجود، انجام دادن کار با مشارکت افراد دیگر، و شرکت فعال در تصمیم گیری صورت می‌گیرد


 مديريت انسانها و رهبری آنها عبارتست از فن بهتر بسيج كردن و بهتر سامان دادن و بهتر كنترل كردن نيروهای انسانی و به كار بردن آنها                (استاد شهید مطهری)

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در زمینه مديريت اسلامي و اخلاق مدیریت - 23 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه مديريت اسلامي و اخلاق مدیریت - 23 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه گزیده‌ای از پیش‌نویس استراتژی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت - 60 اسلاید

پاورپوینت در زمینه گزیده‌ای از پیش‌نویس استراتژی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت - 60 اسلاید

پاورپوینت در زمینه گزیده‌ای از پیش‌نویس استراتژی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت - 60 اسلاید

پاورپوینت در زمینه گزیده‌ای از پیش‌نویس استراتژی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت - 60 اسلاید

پاورپوینت در زمینه گزیده‌ای از پیش‌نویس استراتژی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت - 60 اسلاید

پاورپوینت در زمینه گزیده‌ای از پیش‌نویس استراتژی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت - 60 اسلاید

پاورپوینت در زمینه گزیده‌ای از پیش‌نویس استراتژی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت - 60 اسلاید

پاورپوینت در زمینه گزیده‌ای از پیش‌نویس استراتژی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت - 60 اسلاید

پاورپوینت در زمینه گزیده‌ای از پیش‌نویس استراتژی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت - 60 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

دیدگاه
ما میخواهیم در سطح کشور و منطقه به عنوان سازمانی پیشرو در تامین و ارایه خدمات کیفی و کمی بهداشتی و درمانی بخصوص در عرصه طب صنعتی، بهداشت حرفه‌ای، درمانهای نوین پیشرفته و حفظ محیط زیست شناخته شویم.

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در زمینه گزیده‌ای از پیش‌نویس استراتژی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت - 60 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه گزیده‌ای از پیش‌نویس استراتژی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت - 60 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مستند سازي نرم افزار - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مستند سازي نرم افزار - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مستند سازي نرم افزار - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مستند سازي نرم افزار - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مستند سازي نرم افزار - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مستند سازي نرم افزار - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مستند سازي نرم افزار - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مستند سازي نرم افزار - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مستند سازي نرم افزار - 20 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

عناوين
انواع مستندسازي
اهميت مخاطب
اهميت انتخاب لغت و سازگاري
اهميت ساختار
اهميت فهرست
اهميت ويرايش و بازبيني
ابزارهاي موجود
...

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در زمینه مستند سازي نرم افزار - 20 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه مستند سازي نرم افزار - 20 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانین RCRA - چهل اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانین RCRA - چهل اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانین RCRA - چهل اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانین RCRA - چهل اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانین RCRA - چهل اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانین RCRA - چهل اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانین RCRA - چهل اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانین RCRA - چهل اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانین RCRA - چهل اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

حوادث ناگوار ناشی از HW
انگلستان: در شهر Meadland در فوریه سال 1972 بدلیل ذخیره غیر استاندارد بشکه های محتوی نمک سیانور

ژاپن: اولین کشور در زمینه کنترل مواد زائد خطرناک بدلیل حادثه خلیج میناماتا در سال 1960 در رودخانه Agano و Nigata

آمریکا: از سال 1976 مقررات ویژه ای جهت دفع مواد زائد خطرناک(HWM) ارائه نمود.

کره جنوبی: تخلیه غیر مجاز 300 تن فنول به رودخانه ناکتونگ (منبع تامین آب شرب 10 میلیون نفره پوسان)

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در زمینه مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانین RCRA - چهل اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانین RCRA - چهل اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مواجهه با گرما - 37 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مواجهه با گرما - 37 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مواجهه با گرما - 37 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مواجهه با گرما - 37 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مواجهه با گرما - 37 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مواجهه با گرما - 37 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مواجهه با گرما - 37 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مواجهه با گرما - 37 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مواجهه با گرما - 37 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

آب

 

 - نوشيدن مقادير كم آب در كل روز ضروري است.

 

 - موقعي كه محيط گرم است ممكن است كه شما در حين كار      كردن بيش از حد تعريق كنيد،بنابراين نوشيدن يك ليوان     آب يا بيشتر در هر ساعت ضروريست.

 

 - كارفرمايان موظفند پرسنل را به مصرف آب تشويق كنند.

 

 -  كارگران موظفند كه فاكتورهاي فردي خودشان را در رابطه     با بيماري ناشي از گرما پايش كنند وبه منظور حفظ آب      بدنشان آب يا ديگر آشاميدنيهاي قابل قبول را مصرف        كنند.

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در زمینه مواجهه با گرما - 37 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه مواجهه با گرما - 37 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مطالعات تحليلي مشاهده اي - 17 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مطالعات تحليلي مشاهده اي - 17 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مطالعات تحليلي مشاهده اي - 17 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مطالعات تحليلي مشاهده اي - 17 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مطالعات تحليلي مشاهده اي - 17 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مطالعات تحليلي مشاهده اي - 17 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مطالعات تحليلي مشاهده اي - 17 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مطالعات تحليلي مشاهده اي - 17 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مطالعات تحليلي مشاهده اي - 17 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

مطالعه كوهورت - مراحل
تعيين فرضيه (فرضيات)
تعريف مواجهه
كنار گذاشتن افراديكه پي آمد دارند
انتخاب افراد مواجهه يافته و مواجهه نيافته
پيگيري و تعيين پي آمد
تجزيه و تحليل نتايج

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در زمینه مطالعات تحليلي مشاهده اي - 17 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه مطالعات تحليلي مشاهده اي - 17 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مشکلات شیردهی - 70 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مشکلات شیردهی - 70 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مشکلات شیردهی - 70 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مشکلات شیردهی - 70 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مشکلات شیردهی - 70 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مشکلات شیردهی - 70 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مشکلات شیردهی - 70 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مشکلات شیردهی - 70 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مشکلات شیردهی - 70 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

دلایل بروز مشکلات شیردهی
شیرخوار
بیماریهای خاص شیرخوار
گریستن مداوم کودک
وزن نگرفتن شیرخوار
مادر
عدم اطمینان در کفایت شیر مادر
باورهای نادرست
بیماریهای مادر
مشغله زیاد مادر
عدم آکاهی از ذخیره سازی
نگرانیهای بیهوده مادر
تبعیت از توصیه های نادرست
باورهای اجتماعی
باورهای عامه
عدم وجود گروههای حمایت از مادر
تبلیغات
کارتلهای بزرگ
یارانه

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در زمینه مشکلات شیردهی - 70 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه مشکلات شیردهی - 70 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوین در زمینه بررسی و ارزیابی موتورهای شش زمانه - 36 اسلاید

پاورپوین در زمینه بررسی و ارزیابی موتورهای شش زمانه - 36 اسلاید

پاورپوین در زمینه بررسی و ارزیابی موتورهای شش زمانه - 36 اسلاید

پاورپوین در زمینه بررسی و ارزیابی موتورهای شش زمانه - 36 اسلاید

پاورپوین در زمینه بررسی و ارزیابی موتورهای شش زمانه - 36 اسلاید

پاورپوین در زمینه بررسی و ارزیابی موتورهای شش زمانه - 36 اسلاید

پاورپوین در زمینه بررسی و ارزیابی موتورهای شش زمانه - 36 اسلاید

پاورپوین در زمینه بررسی و ارزیابی موتورهای شش زمانه - 36 اسلاید

پاورپوین در زمینه بررسی و ارزیابی موتورهای شش زمانه - 36 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

مقدمه

عملیات سیکل های مختلف بیشتر موتورهای احتراق داخلی فعلی، دارای یک طرح رایج است به این صورت که انفجار در یک سیلندر پس از تراکم انجام می شود. نتیجه ان است که انبساط گاز مستقیما روی پیستون اثر گذاشته (کار انجام می دهد) و میل لنگ را 180 درجه بچرخاند.

با توجه به طراحی فنی و مکانیکی، موتور شش زمانه همانند موتورهای احتراق داخلی می باشد. اگر چه سیکل ترمودینامیکی و یک سر سیلندر اصلاح شده همراه دو اتاق اضافی ان را به کلی متمایز می کند. یک محفظه ی احتراق و یک محفظه ی تراکم( گرمکن هوا) هر دو از سیلندر جدا هستند. احتراق درون سیلندر رخ نمی دهد اما در محفظه ی احتراق کمکی هم فوری روی پیستون اثر نمی گذارد و زمان ان از 180 درجه ی چرخش میل لنگ، در زمان انفجار(کار) جدا می باشد.

محفظه ی احتراق به طور کلی توسط محفظه ی گرمکن احاطه شده است. با تبادل گرما از طریق دیواره های محفظه ی احتراق که با محفظه ی گرمکن در ارتباط است، فشار محفظه ی گرمکن افزایش می یابد و قدرت مکملی برای کار تولید می شود.

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوین در زمینه بررسی و ارزیابی موتورهای شش زمانه - 36 اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوین در زمینه بررسی و ارزیابی موتورهای شش زمانه - 36 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه موتورهاي هيدروژني - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موتورهاي هيدروژني - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موتورهاي هيدروژني - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موتورهاي هيدروژني - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موتورهاي هيدروژني - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موتورهاي هيدروژني - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موتورهاي هيدروژني - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موتورهاي هيدروژني - 40 اسلاید

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

-7 انرژي حاصل از تخمير فضولات حيوانيو گياهي

-8 انرژي حاصل از هيدروژن موجود در معادن زغال سنگ
-9
انرژي روغنهاي گياهي به منظور سوخت خودروهاي ديزل
-10
انرژي حاصل از هيدروژن حاصل از هيدروليز آب

روزانه در ايران بيش از 45 هزار تن زباله شهري در كشور توليد مي شود كه اين مزان ظرفيت توليد 15 ميليون كيلووات ساعت انرژي را دارا مي باشد.بر اساس بررسي هاي صورت گرفته از هر متر مكعب بيو گاز توليد شده از زباله هاي شهري 5 كيلووات ساعت انرژي مي توان به دست آورد.كه با اين روش تنها از طريق همين زباله هاي شهري مي توان انرژي زيادي به دست آورد.

 

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در زمینه موتورهاي هيدروژني - 40 اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه موتورهاي هيدروژني - 40 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مدریت مذاکره - 12 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدریت مذاکره - 12 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدریت مذاکره - 12 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدریت مذاکره - 12 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدریت مذاکره - 12 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدریت مذاکره - 12 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدریت مذاکره - 12 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدریت مذاکره - 12 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدریت مذاکره - 12 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدریت مذاکره - 12 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

هدف های ماهوی:

این نوع هدف ها به نتایج مربوط به مسائل محتوایی موردبحث باز می گردد، مانند مبلغ ریالی توافقنامه حقوق ودستمزد دروضعیت چانه زنی جمعی.

هدف های رابطه ای:

این هدف ها به نتایج خوب کارکردن افراد درگیر مذاکره با همدیگر پس از به نتیجه رسیدن مذاکره اشاره دارد، مانند توان اتحادیه کارگری و نماینگان مدیریت درکارکردن اثربخش بایکدیگر پس ازرفع منازعه برسرقرارداد حقوق ودستمزد.

 

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در زمینه مدریت مذاکره - 12 اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه مدریت مذاکره - 12 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه اصول ايمني در مبارزه با آتش موتورخانه و محل اقامت كاركنان - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول ايمني در مبارزه با آتش موتورخانه و محل اقامت كاركنان - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول ايمني در مبارزه با آتش موتورخانه و محل اقامت كاركنان - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول ايمني در مبارزه با آتش موتورخانه و محل اقامت كاركنان - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول ايمني در مبارزه با آتش موتورخانه و محل اقامت كاركنان - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول ايمني در مبارزه با آتش موتورخانه و محل اقامت كاركنان - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول ايمني در مبارزه با آتش موتورخانه و محل اقامت كاركنان - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول ايمني در مبارزه با آتش موتورخانه و محل اقامت كاركنان - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول ايمني در مبارزه با آتش موتورخانه و محل اقامت كاركنان - 15 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

2- محيطهاي خطرناك

پايين موتورخانه و محل زير محور اصلي موتور به پروانه ، انبارهاي كوچك درون موتورخانه و محل اقامت كاركنان ، اطراف كوره هاي مخصوص سوختن زباله ، ديگهاي بخار، ژنراتورها ، سيستمهاي گرم كننده و تصفيه كننده سوخت كشتي ، رختشورخانه ، آشپزخانه ، اتاق خشك كردن لباسها ، عرشه ، در اين مكانها هر نوع نشت روغن چه كوچك و يا بزرگ سريعا تميز شود ، سطلهاي زباله درون اتاقها خالي گردد، دريچه و فيلترهاي راههاي خروجي هوا تميز شود، فاصله مناسب بين مواد قابل اشتعال از مراكز حرارت زا ، انبارها و مكانهاي كپسول استيلن مشخص گردد.

 

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در زمینه اصول ايمني در مبارزه با آتش موتورخانه و محل اقامت كاركنان - 15 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه اصول ايمني در مبارزه با آتش موتورخانه و محل اقامت كاركنان - 15 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپویت در زمینه مدیریت فرایند - 70 اسلاید

پاورپویت در زمینه مدیریت فرایند - 70 اسلاید

پاورپویت در زمینه مدیریت فرایند - 70 اسلاید

پاورپویت در زمینه مدیریت فرایند - 70 اسلاید

پاورپویت در زمینه مدیریت فرایند - 70 اسلاید

پاورپویت در زمینه مدیریت فرایند - 70 اسلاید

پاورپویت در زمینه مدیریت فرایند - 70 اسلاید

پاورپویت در زمینه مدیریت فرایند - 70 اسلاید

پاورپویت در زمینه مدیریت فرایند - 70 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

اهمیت موضوع
روشي براي نشان دادن گردش فعاليت ها در سازمان است
از بيان جزييات مراحل كار اجتناب كرده و به بيان مراحل كلي مي پردازد
سعي در حفظ روال كار به صورت پويا و پيوسته دارد
مناسبترين و كم هزينه ترين وسيله براي آموزش كاركنان جديدبا فعاليت مورد نظر مي باشد
نحوه ارتباط ،حدود انتظارات و توقعات كاركنان با ارباب رجوع و بالعكس مشخص مي شود
ادامه كار در هر مرحله از انجام،توسط شاغل همتراز ديگر امكان پذيراست
فرایندهای شرکت ابزار موفقیت کسب و کار می باشند
ثمره فرایندهای کارامد ارزش آفرینی می باشد

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپویت در زمینه مدیریت فرایند - 70 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپویت در زمینه مدیریت فرایند - 70 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه موزه داري - 81 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موزه داري - 81 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موزه داري - 81 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موزه داري - 81 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موزه داري - 81 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موزه داري - 81 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موزه داري - 81 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موزه داري - 81 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موزه داري - 81 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

نمايش آثار موزه اي

نخستين تصويري كه از موزه در ذهن هر مخاطبي نقش مي بندد محيط نمايشگاهي است كه در آن آثار بر جاي مانده با توجه به موضوعات خاص خود به نحوي سازمان دهي شده و گرد هم آورده مي شود.

هدف از شكل گيري چنين فضاي نمايشگاهي جلب توجه و برانگيختن احساسات، اذهان، طرح سئوالات در ذهن مخاطبان، دعوت به مشاركت در بهره برداري از گنجينه در اختيار موزه، الهام گرفتن يا واكنش نشان دادن نسبت به مواردي حيرت آئر ئ البته ارتقاي سطح آگاهي هاي عمومي است

نمايشگاه ها خط مقدم برقراري ارتباط ميان موزه و مخاطبان آن است. 

  

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در زمینه موزه داري - 81 اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه موزه داري - 81 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه تدوین استراتژی های مدیریت منابع انسانی مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تدوین استراتژی های مدیریت منابع انسانی مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تدوین استراتژی های مدیریت منابع انسانی مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تدوین استراتژی های مدیریت منابع انسانی مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تدوین استراتژی های مدیریت منابع انسانی مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تدوین استراتژی های مدیریت منابع انسانی مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تدوین استراتژی های مدیریت منابع انسانی مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تدوین استراتژی های مدیریت منابع انسانی مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تدوین استراتژی های مدیریت منابع انسانی مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران - 20 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

فهرست مطالب
1- چشم­انداز منابع انسانی مرکز کارآفرینی
2- ارزش­هاي بنيادي مرکز
3- هدف­هاي بلند مدت منابع انسانی مرکز کارآفريني
4- تحليل SWOT جهت دسترسی به استراتژی منابع انسانی
1-4: نقاط قوت موجود برای منابع انسانی مرکز
2 -4: نقاط ضعف موجود برای منابع انسانی مرکز
3-4: فرصت­هاي موجود برای منابع انسانی در مرکز
4-4: تهديدهاي موجود برای منابع انسانی در مرکز
5-4: رسم ماتریس های داخلی و خارجی

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در زمینه تدوین استراتژی های مدیریت منابع انسانی مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران - 20 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه تدوین استراتژی های مدیریت منابع انسانی مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران - 20 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه موتورهاي الكتريكي - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موتورهاي الكتريكي - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موتورهاي الكتريكي - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موتورهاي الكتريكي - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موتورهاي الكتريكي - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موتورهاي الكتريكي - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موتورهاي الكتريكي - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موتورهاي الكتريكي - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موتورهاي الكتريكي - 40 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

سرعت موتور دي سي به مجموعه ای از ولتاژ و جریان عبوری از سیم پیچهای موتور بستگی دارد.سرعت موتور دي سي وابسته به ولتاژ و گشتاور آن وابسته به جریان است. معمولاً سرعت توسط ولتاژ متغیر یا عبور جریان و با استفاده از تپها(نوعی کلید تغییر دهنده وضعیت سیم پیچ) در سیم پیچی موتور یا با داشتن یک منبع ولتاژ متغیر ، کنترل می‌شود.به دليل اينكه این نوع از موتورمی‌تواند در    
سرعت هاي پایین گشتاوری زیاد ایجاد کند معمولااز آن در كاربردهاي كششي نظير لوكوموتيوها استفاده مي كنند.،

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در زمینه موتورهاي الكتريكي - 40 اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه موتورهاي الكتريكي - 40 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مد گرایی - 22 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مد گرایی - 22 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مد گرایی - 22 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مد گرایی - 22 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مد گرایی - 22 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مد گرایی - 22 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مد گرایی - 22 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مد گرایی - 22 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مد گرایی - 22 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

در کل جهان 203 ماهواره تلویزیونی فعال در 159 مدار قرار گرفته است که تنها در ایران بیش از 8600 شبکه تلویزیونی و بیش از 1300 شبکه رادیویی قابل دریافت است.

  وجود بیش از 280 میلیون صفحه حاوی میلیاردها مطلب، عکس و فیلم مستهجن به علاوه به راه افتادن روزانه 500 سایت مستهجن، اینترنت را به جهانی از فساد تبدیل کرده است. همچنین امروزه در هر دقیقه بیش از 75000 وبلاگ به روز می شود.

  ارسال روزانه بیش از 45 میلیون پیام کوتاه، رسانه ای دیگر تولید کرده است. این پیامها عموما در چهار محور، مناسبتها، طنز، عاشقانه و غیر اخلاقی قرار دارند!

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در زمینه مد گرایی - 22 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه مد گرایی - 22 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه شیمی چهارم دبیرستان - بخش 1 - سینتیک شیمیایی - 80 اسلاید

پاورپوینت در زمینه شیمی چهارم دبیرستان - بخش 1 - سینتیک شیمیایی - 80 اسلاید

پاورپوینت در زمینه شیمی چهارم دبیرستان - بخش 1 - سینتیک شیمیایی - 80 اسلاید

پاورپوینت در زمینه شیمی چهارم دبیرستان - بخش 1 - سینتیک شیمیایی  - 80 اسلاید

پاورپوینت در زمینه شیمی چهارم دبیرستان - بخش 1 - سینتیک شیمیایی  - 80 اسلاید

پاورپوینت در زمینه شیمی چهارم دبیرستان - بخش 1 - سینتیک شیمیایی  - 80 اسلاید

پاورپوینت در زمینه شیمی چهارم دبیرستان - بخش 1 - سینتیک شیمیایی  - 80 اسلاید

پاورپوینت در زمینه شیمی چهارم دبیرستان - بخش 1 - سینتیک شیمیایی  - 80 اسلاید

پاورپوینت در زمینه شیمی چهارم دبیرستان - بخش 1 - سینتیک شیمیایی  - 80 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

کاربردهای سینتیک:

* یافتن راه‎هایی برای کاهش سرعت یا متوقف‎کردن واکنش‎های ناخواسته.

* یافتن راه‎هایی برای سرعت‎بخشیدن به واکنش‎هایی که بتوانند فراورده‎هایی گوناگون با صرفه‎ی اقتصادی تولید کنند.

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در زمینه شیمی چهارم دبیرستان - بخش 1 - سینتیک شیمیایی  - 80 اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه شیمی چهارم دبیرستان - بخش 1 - سینتیک شیمیایی  - 80 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه گزارش بازدید از موزه المپیک لوزان - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه گزارش بازدید از موزه المپیک لوزان - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه گزارش بازدید از موزه المپیک لوزان - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه گزارش بازدید از موزه المپیک لوزان - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه گزارش بازدید از موزه المپیک لوزان - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه گزارش بازدید از موزه المپیک لوزان - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه گزارش بازدید از موزه المپیک لوزان - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه گزارش بازدید از موزه المپیک لوزان - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه گزارش بازدید از موزه المپیک لوزان - 33 اسلاید

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

•در پایان کتاب فرهنگ نگاره های ورزشی ایران و مجموعه هنر نامه ورزش و نیز سی دی آثار هنر، ورزش، المپیک(چهار دوره) و کتاب مجموعه مقالات سمینار آموزش المپیک  به دو زبان فارسی و انگلیسی  به همراه مجموعه ایران شناسی به عنوان هدیه به رئیس موزه اهدا شد که در کتابخانه موزه قرار گرفت.

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در زمینه گزارش بازدید از موزه المپیک لوزان - 33 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه گزارش بازدید از موزه المپیک لوزان - 33 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه شناسایی مزاحم‌ کامپیوتری - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه شناسایی مزاحم‌ کامپیوتری - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه شناسایی مزاحم‌ کامپیوتری - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه شناسایی مزاحم‌ کامپیوتری  - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه شناسایی مزاحم‌ کامپیوتری  - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه شناسایی مزاحم‌ کامپیوتری  - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه شناسایی مزاحم‌ کامپیوتری  - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه شناسایی مزاحم‌ کامپیوتری  - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه شناسایی مزاحم‌ کامپیوتری  - 15 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

گامهاي تشخيص نفوذ
سیستم‌عامل و نرم‌افزارهای موجود در محیطی آزمایشی (مشابه شرایط عملیاتی) توصیف شوند. به عنوان مثال با استفاده از نرم افزار Trip Wire
استفاده ازابزارهای تشخیص نفوذ Host-based

بررسي برنامه‌های در حال اجرا

بررسي ترافیک شبکه

بررسي کارایی

بررسي عملكرد سيستم عامل

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در زمینه شناسایی مزاحم‌ کامپیوتری  - 15 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه شناسایی مزاحم‌ کامپیوتری  - 15 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه کوهنوردی - 34 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کوهنوردی - 34 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کوهنوردی - 34 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کوهنوردی  - 34 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کوهنوردی  - 34 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کوهنوردی  - 34 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کوهنوردی  - 34 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کوهنوردی  - 34 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کوهنوردی  - 34 اسلاید

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

12 آذر 1268
در تاريخ 12 آذر سال 1268 در یک هوای طوفانی ودر دمای 26 درجه زیر صفر "ژان ژاک ماری دمرگان" اولین صعود زمستانی دماوند را به نام خود ثبت نمود. در حین انجام اين برنامه نزدیک بود همنورد وی بر اثر سقوط کشته شود. دمرگان پس از صعود یادآور شده است: "من ایمان دارم که این توده کوهستانی (دماوند) برای دانشمنداني که در آن به ماجراجویی می پردازند چیزهای غیره منتظره و بدیعی دارد…. در ساعت 8 صبح ما به رینه بازگشتیم در حالی که مجموعه يی بسیار کامل از سنگ های کوه را به سوغات می آوردیم."
ژاك ژان دمرگان ، كوهنورد ، غارشناس و معدن شناس فرانسوي از پيشتازاني بود که نخستین نقشه غارنوردی و غارشناسی علمی در ایران را تهیه نمود

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در زمینه کوهنوردی  - 34 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه کوهنوردی  - 34 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مفهوم شناسي فرهنگ و مديريت فرهنگي - 13 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مفهوم شناسي فرهنگ و مديريت فرهنگي - 13 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مفهوم شناسي فرهنگ و مديريت فرهنگي - 13 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مفهوم شناسي فرهنگ و مديريت فرهنگي - 13 اسلاید 

پاورپوینت در زمینه مفهوم شناسي فرهنگ و مديريت فرهنگي - 13 اسلاید 

پاورپوینت در زمینه مفهوم شناسي فرهنگ و مديريت فرهنگي - 13 اسلاید 

پاورپوینت در زمینه مفهوم شناسي فرهنگ و مديريت فرهنگي - 13 اسلاید 

پاورپوینت در زمینه مفهوم شناسي فرهنگ و مديريت فرهنگي - 13 اسلاید 

پاورپوینت در زمینه مفهوم شناسي فرهنگ و مديريت فرهنگي - 13 اسلاید 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

جايگاه فرهنگ
اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه تبديل همانندي در معادلات حالت و خروجي - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تبديل همانندي در معادلات حالت و خروجي - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تبديل همانندي در معادلات حالت و خروجي - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تبديل همانندي در معادلات حالت و خروجي - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تبديل همانندي در معادلات حالت و خروجي - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تبديل همانندي در معادلات حالت و خروجي - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تبديل همانندي در معادلات حالت و خروجي - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تبديل همانندي در معادلات حالت و خروجي - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تبديل همانندي در معادلات حالت و خروجي - 30 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

به طور كلي تحليل‌هاي به عمل آمده در خصوص يك سيستم شامل تحليل‌هاي كمي و تحليل‌هاي كيفي است. در تحليل‌هاي كمي به دنبال آن هستيم تا دريابيم كه exact solution يك سيستم نسبت به يك ورودي اعمالي چيست؟

اين موضوعي بوده كه تاكنون به آن پرداخته‌ايم. در بحث تحليل‌هاي كيفي به دنبال خواص سيستم يا مشخصات عمومي سيستم هستيم. در اين راستا در بررسي و تحليل كيفي سيستم‌ها دو خاصيت كنترل‌پذيري و مشاهده‌پذيري براي سيستم‌هاي خطي را در اينجا مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

كالمن نشان داد كه يك حذف قطب ـ صفر تنها به ناپايداري سيستم منجر شده، كه علي‌الظاهر سيستم مي‌تواند از يك تابع تبديل پايدار نيز برخوردار باشد. در چنين حالتي تابع تبديل درجه‌اي كمتر از درجة سيستم خواهد داشت و مددهاي ناپايدار يا از ورودي سيستم تأثير نمي‌گيرند (كنترل‌ناپذير) و يا اينكه اين مدها در خروجي ظاهر نمي‌شوند. (مشاهده‌ناپذير)

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در زمینه تبديل همانندي در معادلات حالت و خروجي - 30 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه تبديل همانندي در معادلات حالت و خروجي - 30 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه روابط عمومي مديران برنده و بازنده - 54 اسلاید

پاورپوینت در زمینه روابط عمومي مديران برنده و بازنده - 54 اسلاید

پاورپوینت در زمینه روابط عمومي مديران برنده و بازنده - 54 اسلاید

پاورپوینت در زمینه روابط عمومي مديران برنده و بازنده - 54 اسلاید

پاورپوینت در زمینه روابط عمومي مديران برنده و بازنده - 54 اسلاید

پاورپوینت در زمینه روابط عمومي مديران برنده و بازنده - 54 اسلاید

پاورپوینت در زمینه روابط عمومي مديران برنده و بازنده - 54 اسلاید

پاورپوینت در زمینه روابط عمومي مديران برنده و بازنده - 54 اسلاید

پاورپوینت در زمینه روابط عمومي مديران برنده و بازنده - 54 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

فعاليت در روابط عمومي نيازمند بهر جوئي از علم و تجربيات عملي مي باشد و عليرغم تمام تلاشهاي صورت گرفته ممكن است نتيجه مورد نظر حاصل نگردد.

 در اين صورت ممكن است شما با باخت و شكست روبرو گرديد اين مقاله خصوصيات و ويژگيهاي مديران برنده و بازنده را از لحاظ رفتاري مورد مقايسه و تحليل قرار مي دهد اميد است كه شما فقط برنده باشيد.

برندگان

وقتي برنده اي مرتكب اشتباه مي شود مي گويد: «اشتباه كردم»اینجا هم مشاهده کنید

پاورپویت در زمینه آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری - 60 اسلاید

پاورپویت در زمینه آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری - 60 اسلاید

پاورپویت در زمینه آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری - 60 اسلاید

پاورپویت در زمینه آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری - 60 اسلاید

پاورپویت در زمینه آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری - 60 اسلاید

پاورپویت در زمینه آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری - 60 اسلاید

پاورپویت در زمینه آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری - 60 اسلاید

پاورپویت در زمینه آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری - 60 اسلاید

پاورپویت در زمینه آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری - 60 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

مباحث دوره
قسمت اول: طرح‏ریزی اضطراري
مقدمه(شواهد تاريخي)
تعاريف
طرحريزي اضطراري
انواع وضعيتهاي اضطراري
کميته اضطراري
مرکز کنترل اضطراري
شبکه واکنش اضطراري
دستورالعملهاي آمادگي و واکنش اضطراري
اطلاع‏رسانی در شرايط اضطراري

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپویت در زمینه آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری - 60 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپویت در زمینه آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری - 60 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه راههای رسیدن به موفقیت - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه راههای رسیدن به موفقیت - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه راههای رسیدن به موفقیت - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه راههای رسیدن به موفقیت - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه راههای رسیدن به موفقیت - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه راههای رسیدن به موفقیت - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه راههای رسیدن به موفقیت - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه راههای رسیدن به موفقیت - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه راههای رسیدن به موفقیت - 20 اسلاید

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

كشيدن پا روي زمين، حركت بدون انرژي، چشم‌هاي خسته و بي‌حال و گاهي خواب‌آلود، غرغر كردن و بد و بي‌راه گفتن به زمين و زمان، پوشيدن لباس‌هايي كه همواره اعتراض به دنبال دارد و ظاهري كه نشان از بي‌ نشاطي است، تأخير در كارها، اعتراضات و... نشان دهنده نداشتن مديريت خود و زمان است. مديريت به معناي اداره كردن، برنامه‌ريزي و حركت در چارچوب آن برنامه به سوي هدف است.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه روش های ژئوفیزیکی مناسب برای مطالعه آبخوان های سخت - 52 اسلاید

پاورپوینت در زمینه روش های ژئوفیزیکی مناسب برای مطالعه آبخوان های سخت - 52 اسلاید

پاورپوینت در زمینه روش های ژئوفیزیکی مناسب برای مطالعه آبخوان های سخت - 52 اسلاید

پاورپوینت در زمینه روش های ژئوفیزیکی مناسب برای مطالعه آبخوان های سخت - 52 اسلاید

پاورپوینت در زمینه روش های ژئوفیزیکی مناسب برای مطالعه آبخوان های سخت - 52 اسلاید

پاورپوینت در زمینه روش های ژئوفیزیکی مناسب برای مطالعه آبخوان های سخت - 52 اسلاید

پاورپوینت در زمینه روش های ژئوفیزیکی مناسب برای مطالعه آبخوان های سخت - 52 اسلاید

پاورپوینت در زمینه روش های ژئوفیزیکی مناسب برای مطالعه آبخوان های سخت - 52 اسلاید

پاورپوینت در زمینه روش های ژئوفیزیکی مناسب برای مطالعه آبخوان های سخت - 52 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

هدف از مطالعات
مهم‌ترین اهداف انجام مطالعات ژئوفیزیکی در محدوده غار زرین‌آباد را می‌توان بصورت زیر خلاصه نمود:
بررسی میزان، چگونگی، ژرفا و ابعاد گسترش غار
بررسی وجود و یا عدم وجود حفره‌های کارستی دیگر
بررسی میزان، ژرفا، چگونگی و ابعاد گسترش حفره‌های احتمالی
بررسی چگونگی ارتباط حفره‌های احتمالی با یکدیگر
برهم نهی نتایج حاصل از تمام روش‌های انجام شده و ارزیابی کلی محدوده از دیدگاه نحوه‌ی گسترش حفره‌های کارستی
نتایج حاصل از این مطالعات، در ارزیابی امکان تبدیل این محدوده بعنوان یک مجموعه تفریحی-‌گردش‌گری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در زمینه روش های ژئوفیزیکی مناسب برای مطالعه آبخوان های سخت - 52 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه روش های ژئوفیزیکی مناسب برای مطالعه آبخوان های سخت - 52 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

تحقیق ويژگي‌هاي سیاسی، اجتماعی و ادبی دوران سعدي - 32 صفحه وورد

تحقیق ويژگي‌هاي سیاسی، اجتماعی و ادبی دوران سعدي - 32 صفحه وورد

تحقیق ويژگي‌هاي سیاسی، اجتماعی و ادبی دوران سعدي - 32 صفحه وورد

تحقیق ويژگي‌هاي سیاسی، اجتماعی و ادبی دوران سعدي - 37 صفحه وورد

تحقیق ويژگي‌هاي سیاسی، اجتماعی و ادبی دوران سعدي - 37 صفحه وورد

تحقیق ويژگي‌هاي سیاسی، اجتماعی و ادبی دوران سعدي - 37 صفحه وورد

تحقیق ويژگي‌هاي سیاسی، اجتماعی و ادبی دوران سعدي - 37 صفحه وورد

تحقیق ويژگي‌هاي سیاسی، اجتماعی و ادبی دوران سعدي - 37 صفحه وورد

تحقیق ويژگي‌هاي سیاسی، اجتماعی و ادبی دوران سعدي - 37 صفحه وورد

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

ويژگي‌هاي سیاسی، اجتماعی و ادبی دوران «سعدی»:

الف: اوضاع سیاسی:

«در قرن هفتم، جامعه اسلامی با دو دشمن بزرگ رو برو بود، صلیبیان از غرب و مغولان از شرق.

1-الف) جنگ‌هاي صليبي:

صلیبیان را عالم اسلام از حدود دو قرن قبل می­شناخت چه جنگهای صلیبی از سال 1096م/489هـ.ق آغاز گشته بود».(1)

از آنجا که شروع جنگهای صلیبی پیش از لشکرکشی­های خانمان­سوز مغول بوده است ابتدا به شروع جنگهای صلیبی می­پردازیم:

«جنگهای صلیبی، جنگهایی است که در قرن یازدهم میلادی بین مسلمانان و مسیحیان در گرفت. چون همه مسیحیان از ملت­های مختلف در این جنگ شرکت داشتند آنرا جنگ صلیبی می­نامند»(2)

«مناسبت کلمه صلیبی این بود که هر کس عازم این جنگ می­شد بر شانه راست، صلیبی از پارچه سرخ می­دوخت. در جنگهای اول صلیبي تمیزنژاد و اقوام و دول و ممالک بر خاست و فرانسوی و آلمانی و ایتالیایی همه به نام امت عیسی قوم واحد تشکیل می­دادند و به این لحاظ جنگهای نصاری، نام نهادند».(3) همچنین در جنگ اول صلیب، سپاه صلیبیون که از افراد شمال و جنوب فرانسه و شمال و جنوب بلژیک (فلاندر و والونی) و امپراتوری مقدس ژرمن و پادشاهی نورمانددو-سیسیل تشکیل یافته بود، سپاهی بین­المللی بود و به همین جهت برای نام گذاری مشترک آنها، نام فرانک «فرنگ» را برگزیدند».(4)

جنگهای صلیبی اوج حوادث قرون وسطی است در تاریخ اروپا و خاور نزدیک روی می­داد».(5) مقصود از این جنگها- که به اردو­کشی­هائی که اقوام نصارای اروپای غربی در طی مائة یازدهم و دوازدهم وسیزدهم اطلاق می­شود- نجات بیت­المقدس وتربت عیسی از دست مسلمانان بود».(6) باز پس ستاندن سرزمین­های مقدس از مسلمانان، شعاری بود که برای توده مسیحیان جذابیت معنوی بسیاری داشت و آنان را چنان به هیجان آورد که پیش یا پس از آن نظیر نداشت».(7)

«اولین علت مستقیم جنگهای صلیبی پیشتازی ترکان سلجوقی بود. دنیا خود را با سلطه مسلمانان بر خاور نزدیک وفق داده بود. خلفای فاطمی مصر در حکومت بر فلسطین طریق مدارا پیش گرفته بودند وصرف نظر از چند واقعه استثنایی فرقه­های مسیحی آن سامان از آزادی زیادی در پیروی از تعالیم دینی خویش بر­خوردار بودند».(8)

بیش از چهارمائه بود که بیت­المقدس در دست عرب بود(636)،اما عرب که با دیده تقدس به آن شهر می­نگریست تربت عیسی و کلیسائی را که امپراتوران یونانی در جوار آن ساخته بودند و در نظر نصاری عزیز بود به حرمت می­داشت حتی«هارون­الرشید» که یکی از اجله خلفای عرب بود اجازه داد که مقالید تربت عیسی را به خدمت شارلمانی بفرستند،خلاصه عرب مانع زیارت امکن مقدسه نمی­شد و عده زوار درمائه یازدهم روز افزون بود لکن قوم متعصب ترک بر خلاف عرب دست به کار آزار و اعتساف گردیده به شکنجه زوار پرداخت.

اعتقاد امت نصاری بر این بود که هر کس تربت عیسی را زیارت کند یا در راه او صدمه ببیند استخوان سبک کرده پس از مرگ به بهشت جاودان می­رود. بنابراین پیداست که سخت­گیری سلاجقه چه اثری در اذهان عامه کرد. علیهذا سبب عمده­ جنگهای صلیب رسوخ ایمان نصاری بود».(9)

«دومین علت مستقیم جنگهای صلیبی تضعیف خطر­ناک امپراتوری بیزانس بود. امپراتوری مزبور مدت هفت قرن میان تقاطع بزرگ راههای اروپا و آسیا قرار داشت و مانع تهاجم لشکریان آسیایی و خیل جماعات چادر­نشین استپ­ها به اروپا بود. اکنون این امپراتوری بر اثر نفاقهای داخلی، بدعتهای مخرب و شقاق 1054 که مایه جدایی آن از غرب شده بود آنقدر ضعیف بود که دیگر نمی­توانست موفق به انجام این امر خطیر تاریخی شود. در حالی که بلغارها، پچنگها، کومانها و روسها بر دروازه‌های اروپایی آن هجوم می­بردند ترکان مشغول تکه ­تکه کردن ایالات آسیایی آن امپراتوری بودند.

در 1071 سپاهیان بیزانس تقریبا در مناذگرد تارومار شدند. ترکان سلجوقی ادسا[ الرها یااورنه] ،انطاکیه(1085) طرسوس،حتی نیقیه را تسخیر کردند واز آن سوی «بوسفور» چشم بر خود شهر قسطنطنیه دوختند. امپراتور آلکسیوس اول (1081-1118) با امضای عهدنامة خفت آوری، بخشی از آسیای صغیر را نجات بخشید. لکن برای مقابله با هجومهای بیشتر فاقد قوای نظامی بود. اگر قسطنطنیه به دست ترکان می­افتاد، تمامی اروپای خاوری در برابر لشکریان آن مفتوح می­شد وفتح تور(732) بی­نتیجه ماند.«آلکسیوس» غرور مذهبی را فراموش کرد. سفرایر نزد پاپ «اوربانوس دوم» و شورای«پیاچنستا» تحمیل داشت و اروپای لاتین را تشویق کرد او را در هزیمت دادن ترکان از اروپا یاری کند.

آلکسیوس می­گفت که مبارزه با این جماعت کفار در خاک آسیا عاقلانه­تر خواهد بود تا آنکه دست روی دست نهند و منتظر سیل آنها از طریق شبه جزیره بالکان به پایتختهای اروپایی باشند.

سومین علت مستقیم جنگهای صلیبی حس جاه طلبی شهرهای ایتالیایی مانند پیزا،جنووا، ونیز و آمالفی بود که می­خواستند دامنة قدرت تجاری روز افزون خود را بسط دهند. هنگامی که نورمانها سیسیل را از دست مسلمانان بیرون آوردند(1060-1091) ولشگریان مسیحی حوزه حکومت مسلمین را در اسپانیا کاهش دادند(از 1085 به بعد) مدیترانه باختری به روی بازرگانان مسیحی باز شد. شهرهای ایتالیایی از راه بنادر صادر کننده کالاهای داخلی ومصنوعات و رای آلپ ثروتمندتر و نیرومندتر شدند و در صد بر آمدند به برتری مسلمانان در مدیترانه خاوری پایان داده، بازارهای خاور نزدیک را به روی امتعة اروپای باختر­ی بگشایند:تصمیم نهایی از جانب خود اوربانوس گرفته شد: این فکر به مخیلة سایر پاپها هم خطور کرده بود.مثلاًًًًًًًًًً«سیلوستر دوم» که مقام پاپی را احراز کرد از عالم مسیحیت خواستار نجات بیت­المقدس شد».(10)

«اما عللی هم که در همان عصر، سواران جنگی فرانسه را به اسپانیا و ایتالیا می­کشانید از اسباب موجبة جنگ شمرده می­شود مانند شوق مردم به گشت و گذار در نقاط ندیده و نشناخته و اشتیاق آنها به حوادث تازه و شور محاربه و امید کسب تمول در مشرق زمین که در آن از منه به ثروت مشهور بود. چنانکه سر کردگان راه می­افتادند تا اماراتی را تسخیر کنند و رعایا به این امید می­رفتند تا قطعه خاکی تحصیل کرده به آزادی روزگار بگذارند».(11)

جنگ اول صلیب:

«پاپ اوربن» دوم که فرانسوی بود مجمعی در«کلرمون» منعقد نموده مشغول اصلاح امور اهل علم فرانسه بود. روز28 نوامبر1095 که باید مجمع ختم شود با حضور جمع کثیری از روحانیون و امنای دین و سرکردگان مرکز و جنوب فرانسه شرحی از صدمات زوار ارض­اقدس بیان کرده امت نصاری را دعوت نمود که اسلحه بردارند و تربت عیسی را نجات دهند».(12)«این در حکم دعوت آخرین وارث امپراتورهای «رم» برای دفاع از باختر بوده پاپ که بزرگترین مقام اروپایی به شمار می­رفت مردم را برای حفظ و بقای اروپا در برابر فاتحان آسیایی فراخواند. از هر سو با بانگ«این خواست خداست» دعوت پاپ را پاسخ دادند».(13)«پاپ وعده داد که هر کس در اردوکشی  شرکت کند تمام معاصی و گناهانش بخشیده و آمرزیده خواهد شد و مادامی که اردوکشی خاتمه نیافته زن و فرزند و دارائی­اش از تعرض مصون و در امان دیانت خواهد بود».(14)

«انگیزه­های فوق­العاده­ای جماعت کثیری را زیر پرچم سپاهیان صلیبی گرد آورد. به موجب آموزشی تام، مقرر شد که هر کس در جنگ کشته شود از هر گونه عقوبتی که به واسطه ارتکاب گناه دامنگیرش شده است، برهد، سرفها که بسته به اراضی مخصوص بودند اجازه حرکت یافتند، رعایای پادشاهان از مالیاتها معاف شوند. بدهکاران تا مدتی از پرداخت ربح فراغت یافتند. زندانیان آزاد شدند و پاپ با جسارت، اختیارات خویش را تعمیم بخشید و مجازات افرادی را که محکوم به مرگ شده بودند به خدمت مادام­العمر در فلسطین تخفیف داد و هزاران تن از ولگردان به رهروان این قافله مقدس پیوستند. از هر گروه مردم،سپاهیان صلیبی را تشکیل داد تا سرزمینی را که محل ولادت و وفات عیسی مسیح بود نجات دهد».(15)

«هنوز از دعوت «اوربن دوم» در کلرمون،سه ماه نگذشته بود که یک دسته چهل، پنجاه­هزار نفری از زن و مرد از جا کنده شده به هدایت«پطرس ناسک»- راهبی از یاران پر شور پاپ در شمال فرانسه- و سواری جنگی موسوم به«گوتیه بینوا» به راه افتاد و چون از رود«رن» گذشت دسته دیگری شبیه به آن از زوار آلمان به وی ملحق شد.

به حکم پاپ 15اوت 1095م. روز حرکت آغاز گردید و قرار شد قشون صلیب چهار قسمت شده هر یک مسیری در پیش گیرد و عاقبت همه در کنار قسطنطنیه بهم برسند.

فرانسویان شمالی به هدایت« گودفردآدوبویون».(16) والی «لرن سفلا» و برادرش «بودوئن».(17) حاکم فلاندر، آلمان و مجارستان را طی کردند. فرانسویان جنوب به هدایت«رایمون».(18) حاکم تولوز از شمال ایتالیا و کروآسی (19) و سربستان و بلغارستان گذشتند. قوم «نرمان» ایتالیا به فرماندهی «تان ­کرد».(20) و«بهمون».(21) در برندیزی سوار­ کشتی شده آلبانی و مقدونیه را پیمودند. فرانسویان ایل دوفرانس به فرمان «هوگ­دوورماندوا».(22) (برادر پادشاه) و اتین دوبلوا (23) به ایتالیا رفته از دنبال دسته سوم روان شدند.

در این اردوکشی هیچ یک از سلاطین شرکت نداشتند، زیرا پاپ، فیلیپ اول- پادشاه فرانسه- و امپراتور «هانری چهارم» را تکفیر کرده بود و ریاست عالیه جنگ صلیب با خود پاپ بود».(24)پاپ که نمی­توانست رم را ترک کند و به سرکردگی سپاه صلیبیون راهی جنگ شود به جستجوی کشیشی بر آمد که ارض مقدس را زیارت کرده و از اوضاع خاور زمین آگاهی داشته باشد. این شخص اسقف شهر پوئی(25) به نام «آدمار دومونتی».(26) بود»(27) «و پاپ او را به نیابت خود به جنگ فرستاده بود».(28)

«قشون صلیب چون نزدیک قسطنطنیه شد از کثرت عده مردم، شهر را به وحشت آورد ضرر اين انبوهی از فائده آن بیشتر بود زیرا تهیه سیورسات را مشکل می­کرد و هم دست و پا را می­گرفت و چندین بار نزدیک بود که تمام زحمات را به هدر بدهد. امپراتور آلکسی می­خواست هر چه زودتر شر قشون صلیب را از سر خود رفع کند تصمیم گرفت که قشون را یاری کند و در ازای آن به دستیاری آنها، بلادی را که قوم ترک در آسیا صاحب شده بود پس بگیرد. آنگاه وسایل لازمه را جهت روانه کردن قشون تهیه کرد و سپاهی هم به کمک آنها فرستاد(1097م.) قشون صلیب جلوی «نیسه» رسیده آنرا محاصره کرد و نزدیک بود آنرا بگشاید که پرچم امپراتوری بر فراز دیوار آن به اهتزاز در آمد و معلوم شد که قشون امپراتور در خفا با ترک قراری داده تنها وارد شهر شده­اند و دروازه را بر روی قشون صلیب بسته­اند قشون صلیب ناچار به سمت بیت­المقدس روانه شده و دو سال در راه ماند و بالاخره به فلات آسیای صغیر قدم گذاشتند در «دریله».(29) (اول اوت 1097) قشون ترک را شکست داد و پیش رفت.

 

متن فوق تنها چند صفحه ابتدایی از تحقیق ويژگي‌هاي سیاسی، اجتماعی و ادبی دوران سعدي - 37 صفحه وورد است؛

برای دانلود کل تحقیق ويژگي‌هاي سیاسی، اجتماعی و ادبی دوران سعدي - 37 صفحه وورد از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه موتاسیون - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موتاسیون - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موتاسیون - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موتاسیون - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موتاسیون - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موتاسیون - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موتاسیون - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موتاسیون - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موتاسیون - 25 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

پاورپوینت در زمینه موتاسیون - 25 اسلاید موتاسیون

 اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مدیریت استراتژی - 235 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت استراتژی - 235 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت استراتژی - 235 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت استراتژی - 235 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت استراتژی - 235 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت استراتژی - 235 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت استراتژی - 235 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت استراتژی - 235 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت استراتژی - 235 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

پاورپوینت در زمینه مدیریت استراتژی - 235 اسلاید فصل اول: مديريت استراتژيك

فصل دوم: مكتب طراحي

تدوين استراتژي به عنوان يك فرايند مفهوم سازي

فصل سوم: مكتب بر نامه ريزي

تدوين استراتژي به عنوان يك فرايند رسمي

فصل چهارم: مكتب موقعيت يابي

تدويت استراتژي به عنوان يك فرايند تحليلي

فصل پنجم: مكتب كارآفريني

تدوين استراتژي به عنوان يك فرايند رويايي

فصل ششم : مكتب شناختي

تدوين استراتژي به عنوان يك فرايند ذهني

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در زمینه مدیریت استراتژی - 235 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه مدیریت استراتژی - 235 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه حصول اطمينان از مديريت مناسب بر منابع گروه - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه حصول اطمينان از مديريت مناسب بر منابع گروه - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه حصول اطمينان از مديريت مناسب بر منابع گروه - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه حصول اطمينان از مديريت مناسب بر منابع گروه - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه حصول اطمينان از مديريت مناسب بر منابع گروه - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه حصول اطمينان از مديريت مناسب بر منابع گروه - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه حصول اطمينان از مديريت مناسب بر منابع گروه - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه حصول اطمينان از مديريت مناسب بر منابع گروه - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه حصول اطمينان از مديريت مناسب بر منابع گروه - 20 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

پاورپوینت در زمینه حصول اطمينان از مديريت مناسب بر منابع گروه - 20 اسلاید   از سال 75 تا كنون باتوجه به تغييرات ايجاد شده در شرايط كسب و كار و استراتژيهاي سازمان، همچنين با توجه به نياز ذينفعان، رويكرد اتخاذ شده (حصول اطمينان از مديريت مناسب بر منابع گروه)، كماكان به قوت خود باقيمانده است، ليكن نحوه جاري سازي آن بصورت مستمر بهبود يافته است.

 

        اين رويكرد در قالب فرآيند ارزيابي عملكرد شركتهاي گروه صنعتي ايران خودرو قابليت اجرايي داشته كه به همين منظور آئين نامه و دستورالعمل هاي مرتبط تدوين گرديد.

 

       ذينفعان اين رويكرد مديريت ارشد گروه، حوزه قائم مقامي محصول و كيفيت، حوزه قائم مقامي توليد، همچنين شركتهاي تابعه گروه (ايران خودرو ديزل، تام، ايسيكو، ايساكو، ساپكو، ياپكو و ...) ، مديران عامل و اعضاي هيئت مديره شاغل در اين شركتها بوده كه در طرح ريزي و اتخاذ اين رويكرد نظرات ايشان به تناسب و در مقاطع زماني مختلف از طريق روشهايي نظير اخذ نظرات خبرگان، جلسات مشترك، مجامع ساليانه و مكاتبات اخذ گرديده است.

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در زمینه حصول اطمينان از مديريت مناسب بر منابع گروه - 20 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه حصول اطمينان از مديريت مناسب بر منابع گروه - 20 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مدیریت و تشکیلات کارگاهی -90 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت و تشکیلات کارگاهی -90 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت و تشکیلات کارگاهی -90 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت و تشکیلات کارگاهی  -90 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت و تشکیلات کارگاهی  -90 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت و تشکیلات کارگاهی  -90 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت و تشکیلات کارگاهی  -90 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت و تشکیلات کارگاهی  -90 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت و تشکیلات کارگاهی  -90 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت و تشکیلات کارگاهی  -90 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

پاورپوینت در زمینه مدیریت و تشکیلات کارگاهی  -90 اسلاید سرفصل هاي درس :

تعريف پروژه و چگونگي شكل گيري آناینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت كاربرد Modem در كامپيوتر -12 اسلاید

پاورپوینت كاربرد Modem در كامپيوتر -12 اسلاید

پاورپوینت كاربرد  Modem در كامپيوتر -12 اسلاید

پاورپوینت  كاربرد    Modem  در  كامپيوتر  -12 اسلاید

پاورپوینت  كاربرد    Modem  در  كامپيوتر  -12 اسلاید

پاورپوینت  كاربرد    Modem  در  كامپيوتر  -12 اسلاید

پاورپوینت  كاربرد    Modem  در  كامپيوتر  -12 اسلاید

پاورپوینت  كاربرد    Modem  در  كامپيوتر  -12 اسلاید

پاورپوینت  كاربرد    Modem  در  كامپيوتر  -12 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

پاورپوینت  كاربرد    Modem  در  كامپيوتر  -12 اسلاید مودم (Modem)

 

براي انتقال اطلاعات از کامپيوتر شما، مودم اطلاعات را به صورت امواج ديجيتال دريافت مي کند و آن را پس از تبديل به امواج آنالوگ بر خطوط تلفن سوار مي کند(Modulating). در سوي ديگر خط ارتباطي مودم گيرنده عملي مانند همتاي فرستنده خود را انجام ميدهد. به عبارت ديگر مودم گيرنده داده ها را به صورت امواج آنالوگ از طريق خط تلفن دريافت مي کند و پس از تبديل آن ها به امواج ديجيتال به کامپيوتر انتقال مي دهد Demodulating) )به همين دليل مودم ها را مي توان ابزاري تلفيق کننده – تفکيک کننده Modulator-Demodulator)  )دانست.   

 

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت  كاربرد    Modem  در  كامپيوتر  -12 اسلاید  است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت  كاربرد    Modem  در  كامپيوتر  -12 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مشاركت كاركنان و توان بخشيدن به انان مداخلات بين فردي - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مشاركت كاركنان و توان بخشيدن به انان مداخلات بين فردي - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مشاركت كاركنان و توان بخشيدن به انان مداخلات بين فردي - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مشاركت كاركنان و توان بخشيدن به انان مداخلات بين فردي - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مشاركت كاركنان و توان بخشيدن به انان مداخلات بين فردي - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مشاركت كاركنان و توان بخشيدن به انان مداخلات بين فردي - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مشاركت كاركنان و توان بخشيدن به انان مداخلات بين فردي - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مشاركت كاركنان و توان بخشيدن به انان مداخلات بين فردي - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مشاركت كاركنان و توان بخشيدن به انان مداخلات بين فردي - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مشاركت كاركنان و توان بخشيدن به انان مداخلات بين فردي - 35 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

پاورپوینت در زمینه مشاركت كاركنان و توان بخشيدن به انان مداخلات بين فردي - 35 اسلاید مقدمه:
يكي از مهمترين عوامل در تغيرات وسيع سازماني  فرد است
در اين خصوص برتري از ان سازمانهاي است كه حاضر به خطر كردن هستند و تصميم گيري را به پايين ترين سطح سازماني ممكن ارجاع ميدهند. اين الگوي جديد بر مبناي قدرت بخشيدن به فرد بنا گشته است.
سازمانها به گونه اي طراحي شده اندكه از انرژي و توانائي افراد براي انجام كار و تحقق اهداف خود استفاده كنند.موفقيت سازمان هاي اينده بستگي به چگونگي تلفيق نيازهاي فردي اعضا با اهداف و ديدگاه هاي سازمان دارد.                                     
در اين فصل شيوه هاي مختلف رفتاري ميان كاركنان يك سازمان را كه موجب افزايش توانمندي و مشاركت انها ميشود مورد بررسي قرار خواهيم داد .متون مورد بحث و بررسي عبارتند از:  اموزش كارگاهي الگوي پنجره جو-هري . تحليل مراوده اي . برنامه ريزي زندگي شغلي و كنترل تنشها و خستگي

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در زمینه مشاركت كاركنان و توان بخشيدن به انان مداخلات بين فردي - 35 اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه مشاركت كاركنان و توان بخشيدن به انان مداخلات بين فردي - 35 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

.                                    


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مدل های اقتصادی تصمیم گیری - 101 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدل های اقتصادی تصمیم گیری - 101 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدل های اقتصادی تصمیم گیری - 101 اسلاید

پاورپوینت در زمینه  مدل های اقتصادی تصمیم گیری - 101 اسلاید

پاورپوینت در زمینه  مدل های اقتصادی تصمیم گیری - 101 اسلاید

پاورپوینت در زمینه  مدل های اقتصادی تصمیم گیری - 101 اسلاید

پاورپوینت در زمینه  مدل های اقتصادی تصمیم گیری - 101 اسلاید

پاورپوینت در زمینه  مدل های اقتصادی تصمیم گیری - 101 اسلاید

پاورپوینت در زمینه  مدل های اقتصادی تصمیم گیری - 101 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

پاورپوینت در زمینه  مدل های اقتصادی تصمیم گیری - 101 اسلاید تعادل ، وضعیت ایده آل این جامعه به حساب می آمد و رقابت تنها راه رسیدن به آن بود.

 اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مشكلات گوش و حلق و بيني در سالمندان - 16 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مشكلات گوش و حلق و بيني در سالمندان - 16 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مشكلات گوش و حلق و بيني در سالمندان - 16 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مشكلات گوش و حلق و بيني در سالمندان - 16 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مشكلات گوش و حلق و بيني در سالمندان - 16 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مشكلات گوش و حلق و بيني در سالمندان - 16 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مشكلات گوش و حلق و بيني در سالمندان - 16 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مشكلات گوش و حلق و بيني در سالمندان - 16 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مشكلات گوش و حلق و بيني در سالمندان - 16 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

پاورپوینت در زمینه مشكلات گوش و حلق و بيني در سالمندان - 16 اسلاید بدخيمي هاي سر وگردن

nنيمي از بيماران دچار بد خيمي درزمان تشخيص اوليه مسن تر از65سال هستنداینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه ترانزیستور - 100 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ترانزیستور - 100 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ترانزیستور - 100 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ترانزیستور  - 100 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ترانزیستور  - 100 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ترانزیستور  - 100 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ترانزیستور  - 100 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ترانزیستور  - 100 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ترانزیستور  - 100 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ترانزیستور  - 100 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

پاورپوینت در زمینه ترانزیستور  - 100 اسلاید در فصل قبل دیود که المانی دو ترمینالی بود را بررسی کردیم. در این فصل و فصل بعدی المانی سه ترمینالی که ترانزیستور نامیده میشود را بررسی خواهیم کرد.

lترانزیستور در مدارات زیادی از جمله تقویت کننده ها، مدارات دیجیتال و حافظه ها کاربرد دارد.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مروری بر تخمین نیروی عضلات در هنگام حرکت بر پایه مدل - 16 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مروری بر تخمین نیروی عضلات در هنگام حرکت بر پایه مدل - 16 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مروری بر تخمین نیروی عضلات در هنگام حرکت بر پایه مدل - 16 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مروری بر  تخمین نیروی عضلات در هنگام حرکت بر پایه مدل - 16 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مروری بر  تخمین نیروی عضلات در هنگام حرکت بر پایه مدل - 16 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مروری بر  تخمین نیروی عضلات در هنگام حرکت بر پایه مدل - 16 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مروری بر  تخمین نیروی عضلات در هنگام حرکت بر پایه مدل - 16 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مروری بر  تخمین نیروی عضلات در هنگام حرکت بر پایه مدل - 16 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مروری بر  تخمین نیروی عضلات در هنگام حرکت بر پایه مدل - 16 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مروری بر  تخمین نیروی عضلات در هنگام حرکت بر پایه مدل - 16 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

پاورپوینت در زمینه مروری بر  تخمین نیروی عضلات در هنگام حرکت بر پایه مدل - 16 اسلاید چکیده

1- مقدمه

2- دینامیک های اسکلتی – عضلانی

             2-1- معادلات حرکت

             2-2- کوپلینگ عضله – اسکلت

             2-3- مدلسازی عضله

             2-4- حل مستقیم

             2-5- حل معکوس

3- تخمین نیروی عضله

             3-1- بهینه سازی استاتیک بر پایه دینامیک معکوس

             3-2- data tracking با کمک دینامیک مستقیم

l

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در زمینه مروری بر  تخمین نیروی عضلات در هنگام حرکت بر پایه مدل - 16 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه مروری بر  تخمین نیروی عضلات در هنگام حرکت بر پایه مدل - 16 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مديريت انرژي - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت انرژي - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت انرژي - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت انرژي - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت انرژي - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت انرژي - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت انرژي - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت انرژي - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت انرژي - 45 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

پاورپوینت در زمینه مديريت انرژي - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت انرژي - 45 اسلاید كاربردهاي مدل سرآمدي مدیریت انرژی پایدار:

üمبنايي براي ايجاد زبان و تفكر مشترك در تمامي ابعاد سازمان در حوزه بهره‌وري انرژياینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه بررسی مدیریت اطلاعات و داده های سازمان یافته - 28 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی مدیریت اطلاعات و داده های سازمان یافته - 28 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی مدیریت اطلاعات و داده های سازمان یافته - 28 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی مدیریت اطلاعات و داده های سازمان یافته - 28 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی مدیریت اطلاعات و داده های سازمان یافته - 28 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی مدیریت اطلاعات و داده های سازمان یافته - 28 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی مدیریت اطلاعات و داده های سازمان یافته - 28 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی مدیریت اطلاعات و داده های سازمان یافته - 28 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

پاورپوینت در زمینه بررسی مدیریت اطلاعات و داده های سازمان یافته - 28 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی مدیریت اطلاعات و داده های سازمان یافته - 28 اسلاید  سلسله مراتب داده ها: یک بیت، کوچکترین واحد داده قابل پردازش در کامپیوتر؛ یک بایت، مجموعه ای از بیت ها که یک کاراکتر ساده را معرفی می کند.یک رشته ترتیبی ازکراکتر ها را گویند.

•فیلد: رشته معنی دار یا یک ترکیب منطقی از کاراکتر ها را گویند.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه ارتقاء مشارکت بیماران - 55 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارتقاء مشارکت بیماران - 55 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارتقاء مشارکت بیماران - 55 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارتقاء مشارکت بیماران - 55 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارتقاء مشارکت بیماران - 55 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارتقاء مشارکت بیماران - 55 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارتقاء مشارکت بیماران - 55 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارتقاء مشارکت بیماران - 55 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارتقاء مشارکت بیماران - 55 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

پاورپوینت در زمینه ارتقاء مشارکت بیماران - 55 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارتقاء مشارکت بیماران - 55 اسلاید مشارکت  بیماران و جامعه  مفهومی است که بخصوص در طی دهه اخیر در نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی  روی آن تاکید فراوان شده است.

• مشارکت بیمار"  و "مشارکت جامعه"  دارای مفاهیم یکسان نمی باشند  و هر کدام شامل طیف گسترده ای از فعالیت ها با اهداف گوناگون می باشند و از مشارکت دادن  بیمار  در مورد انتخاب درمان فرد  تا تدوین راهنماهای بالینی و سیاست گذاری های سلامت را می تواند شامل شود.

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در زمینه ارتقاء مشارکت بیماران - 55 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه ارتقاء مشارکت بیماران - 55 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه جاذبه های تاریخی گردشگری ایران - 13اسلاید

پاورپوینت در زمینه جاذبه های تاریخی گردشگری ایران - 13اسلاید

پاورپوینت در زمینه جاذبه های تاریخی گردشگری ایران - 13اسلاید

پاورپوینت در زمینه جاذبه های تاریخی گردشگری ایران - 13اسلاید

پاورپوینت در زمینه جاذبه های تاریخی گردشگری ایران - 13اسلاید

پاورپوینت در زمینه جاذبه های تاریخی گردشگری ایران - 13اسلاید

پاورپوینت در زمینه جاذبه های تاریخی گردشگری ایران - 13اسلاید

پاورپوینت در زمینه جاذبه های تاریخی گردشگری ایران - 13اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

پاورپوینت در زمینه جاذبه های تاریخی گردشگری ایران - 13اسلاید

پاورپوینت در زمینه جاذبه های تاریخی گردشگری ایران - 13اسلاید  يکی از پلهای زيبا و جالبی که در دوران صفويه بر روی زاينده رود احداث شد سی و سه پل است اين پل در گذشته «پل جلفا» ناميده می شد (زيرا از اين طريق به جلفا که تازه احداث شده بود می رسيدند). به «الله ورديخان» نيز معروف است زيرا سردار مشهور شاه عباس اول که به ساختن اين پل مأمور گرديد به اين نام ناميده می شود.

اين پل که چهارباغ عباسی را به چهارباغ بالا متصل می کند قبلاًٌ ۴۰ چشمه داشته اما امروز بيش از سی و سه چشمه آن باقی نمانده است و بقيه آنها مسدود شده اند. پل ۲۹۵ متر طول و ۷۵/۱۳ متر عرض دارد و در زمره اولين آثاری است که شاه عباس اول دستور ساختن آن را داده است.

مصالحی که در ساخت سی و سه پل به کار رفته:

آجر در قسمت فوقانی و سنگ در طبقه تحتانی پل است. پل الله ورديخان که در سال ۱۰۱۱ هجری بنا شده است از آثار مشهور اصفهان است که اکثر سياحان و جهانگردان به توصيف آن پرداخته اند. يکی از خارجيانی که سی و سه پل را در اواخر حکومت قاجارها ديده است درباره آن می نويسد:

اين بنای زيبا که با وجود مرور زمان با بزرگی و مشخصات آن سالم مانده است ارزش آن را دارد که برای ديدنش به اصفهان رفت، هر چند احتمالاً از کسی هم انتظار نمی رود که برای ديدن شايد باشکوه ترين پل جهان چنين کاری بکند.

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در زمینه جاذبه های تاریخی گردشگری ایران - 13اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه جاذبه های تاریخی گردشگری ایران - 13اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مادربورد - 24 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مادربورد - 24 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مادربورد - 24 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مادربورد - 24 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مادربورد - 24 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مادربورد - 24 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مادربورد - 24 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مادربورد - 24 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مادربورد - 24 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

پاورپوینت در زمینه مادربورد - 24 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مادربورد - 24 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مادربورد - 24 اسلاید مقدمه :

برد مادر اصلی‌ترین بخش یک رایانه به شمار می‌رود و کار آن آن کنترل کردن پردازشگر مرکزی و ارتباط دادن آن با قسمت‌های دیگر است. خود پردازشگر با هیج کدام از ابزار آلات بیرونی ارتباط مستقیم ندارد و همان طور که از اسمش پیداست تنها یک پردازنده‌است. ارتباط پردازشگر با ابزار خارجی (به جز در موارد معدود) توسط BIOS انجام می‌گیرد و در حقیقت بین پردازشگر و ورودی/خروجی‌ها همواره یک مدار واسط وجود دارد

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در زمینه مادربورد - 24 اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه مادربورد - 24 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه رشد و تکامل حرکتی - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه رشد و تکامل حرکتی - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه رشد و تکامل حرکتی - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه رشد و تکامل حرکتی - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه رشد و تکامل حرکتی - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه رشد و تکامل حرکتی - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه رشد و تکامل حرکتی - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه رشد و تکامل حرکتی - 10 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

پاورپوینت در زمینه رشد و تکامل حرکتی - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه رشد و تکامل حرکتی - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه رشد و تکامل حرکتی - 10 اسلاید مرحله پیشرفته

1- توانایی راه رفتن روی چوب موازنه ای به پهنای 5/2 سانتی متر

2- قدم برداشتن باهرپا به طورمتناوب ( قدم تعقیبی بر نمی  دارد )

3- نگاه را به شیئی غیرازچوب موازنه متمرکزمی کند

4- درصورت نیاز،ازهردوبازو برای کمک به تعادل استفاده می کند

5- به آسانی قادر به حرکت به سمت جلو ، عقب وپهلوست

6- حرکات روان ، راحت وکنترل شده است

7- ممکن است گاهی تعادل از بین برود

 

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در زمینه رشد و تکامل حرکتی - 10 اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه رشد و تکامل حرکتی - 10 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه پادرن تاکینگ - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه پادرن تاکینگ - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه پادرن تاکینگ - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه پادرن تاکینگ - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه پادرن تاکینگ - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه پادرن تاکینگ - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه پادرن تاکینگ - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه پادرن تاکینگ - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه پادرن تاکینگ - 10 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مدیرت بحران (سیل د ر شهرستان ابرکوه) - 12 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیرت بحران (سیل د ر شهرستان ابرکوه) - 12 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیرت بحران (سیل د ر شهرستان ابرکوه) - 12 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیرت بحران (سیل د ر شهرستان ابرکوه) - 12 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیرت بحران (سیل د ر شهرستان ابرکوه) - 12 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیرت بحران (سیل د ر شهرستان ابرکوه) - 12 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیرت بحران (سیل د ر شهرستان ابرکوه) - 12 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیرت بحران (سیل د ر شهرستان ابرکوه) - 12 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیرت بحران (سیل د ر شهرستان ابرکوه) - 12 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه معماري نرم افزار هاي بزرگ - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه معماري نرم افزار هاي بزرگ - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه معماري نرم افزار هاي بزرگ - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه معماري نرم افزار هاي بزرگ - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه معماري نرم افزار هاي بزرگ - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه معماري نرم افزار هاي بزرگ - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه معماري نرم افزار هاي بزرگ - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه معماري نرم افزار هاي بزرگ - 33 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مهارت سنجش یادگیری - 34 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مهارت سنجش یادگیری - 34 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مهارت سنجش یادگیری - 34 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مهارت سنجش یادگیری - 34 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مهارت سنجش یادگیری - 34 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مهارت سنجش یادگیری - 34 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مهارت سنجش یادگیری - 34 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مهارت سنجش یادگیری - 34 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مهارت سنجش یادگیری - 34 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مدل مديريتي كنترل دسترسي نقش مبنا - 47 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدل مديريتي كنترل دسترسي نقش مبنا - 47 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدل مديريتي كنترل دسترسي نقش مبنا - 47 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدل مديريتي كنترل دسترسي نقش مبنا - 47 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدل مديريتي كنترل دسترسي نقش مبنا - 47 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدل مديريتي كنترل دسترسي نقش مبنا - 47 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدل مديريتي كنترل دسترسي نقش مبنا - 47 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدل مديريتي كنترل دسترسي نقش مبنا - 47 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدل مديريتي كنترل دسترسي نقش مبنا - 47 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه پارک های ملی ایالات متحده ی آمریکا - 65 اسلاید

پاورپوینت در زمینه پارک های ملی ایالات متحده ی آمریکا - 65 اسلاید

پاورپوینت در زمینه پارک های ملی ایالات متحده ی آمریکا - 65 اسلاید

پاورپوینت در زمینه پارک های ملی ایالات متحده ی آمریکا - 65 اسلاید

پاورپوینت در زمینه پارک های ملی ایالات متحده ی آمریکا - 65 اسلاید

پاورپوینت در زمینه پارک های ملی ایالات متحده ی آمریکا - 65 اسلاید

پاورپوینت در زمینه پارک های ملی ایالات متحده ی آمریکا - 65 اسلاید

پاورپوینت در زمینه پارک های ملی ایالات متحده ی آمریکا - 65 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مديريت نيروي انساني و مديريت دانش - 25 اسلاید

پاورپوینت مديريت نيروي انساني و مديريت دانش - 25 اسلاید

پاورپوینت مديريت نيروي انساني و مديريت دانش - 25 اسلاید

پاورپوینت مديريت نيروي انساني و مديريت دانش - 25 اسلاید

پاورپوینت مديريت نيروي انساني و مديريت دانش - 25 اسلاید

پاورپوینت مديريت نيروي انساني و مديريت دانش - 25 اسلاید

پاورپوینت مديريت نيروي انساني و مديريت دانش - 25 اسلاید

پاورپوینت مديريت نيروي انساني و مديريت دانش - 25 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مدل های اقتصادی تصمیم گیری - 94 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدل های اقتصادی تصمیم گیری - 94 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدل های اقتصادی تصمیم گیری - 94 اسلاید

پاورپوینت در زمینه  مدل های اقتصادی تصمیم گیری - 94 اسلاید

پاورپوینت در زمینه  مدل های اقتصادی تصمیم گیری - 94 اسلاید

پاورپوینت در زمینه  مدل های اقتصادی تصمیم گیری - 94 اسلاید

پاورپوینت در زمینه  مدل های اقتصادی تصمیم گیری - 94 اسلاید

پاورپوینت در زمینه  مدل های اقتصادی تصمیم گیری - 94 اسلاید

پاورپوینت در زمینه  مدل های اقتصادی تصمیم گیری - 94 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مهمترین مشکلات و چالشهای تغذیه کشور - 17 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مهمترین مشکلات و چالشهای تغذیه کشور - 17 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مهمترین مشکلات و چالشهای تغذیه کشور - 17 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مهمترین مشکلات و چالشهای تغذیه کشور - 17 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مهمترین مشکلات و چالشهای تغذیه کشور - 17 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مهمترین مشکلات و چالشهای تغذیه کشور - 17 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مهمترین مشکلات و چالشهای تغذیه کشور - 17 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مهمترین مشکلات و چالشهای تغذیه کشور - 17 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه اطريفلات، مسهلات و ملينات، ايارجات - 26 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اطريفلات، مسهلات و ملينات، ايارجات - 26 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اطريفلات، مسهلات و ملينات، ايارجات - 26 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اطريفلات، مسهلات و ملينات، ايارجات - 26 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اطريفلات، مسهلات و ملينات، ايارجات - 26 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اطريفلات، مسهلات و ملينات، ايارجات - 26 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اطريفلات، مسهلات و ملينات، ايارجات - 26 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اطريفلات، مسهلات و ملينات، ايارجات - 26 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اطريفلات، مسهلات و ملينات، ايارجات - 26 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در مورد خصوصی سازی در ورزش ایران

پاورپوینت در مورد خصوصی سازی در ورزش ایران

پاورپوینت در مورد خصوصی سازی در ورزش ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 31 اسلاید


 قسمتی از متن .ppt : 

 

خصوصی سازی در ورزش ایران

شاخه‌هاي اصلي بحث:

تعريف خصوصي‌سازي

قانون اساسي و خصوصي‌سازي

اهداف خصوصي‌سازي

تجارب ساير كشورها

خصوصي‌سازي در ورزش

صنعت ورزش در جهان

تعريف خصوصي‌سازي

بيس‌لي(Beesly-1991)= وسيله‌اي براي بهبود عملكرد فعاليتهاي اقتصادي از طريق افزايش نقش نيروهاي بازار است.

شوارتز(Schwartz-1992)= خصوصي‌سازي به معني بوجودآوردن نظام اقتصادي جديد براساس بازار و در نتيجه، دگرگوني و تحول در ابعاد مختلف اقتصادي مي‌باشد.

بس(Bos-1994)= خصوصي‌سازي را نشانه تعالي تفكر سرمايه‌داري و اعتماد به كارآيي بازار در مقابل عدم اطمينان به كارايي بخش عمومي بيان مي‌كند.

اینجا هم مشاهده کنید

پرسشنامه سلامت سازمانی

پرسشنامه سلامت سازمانی

پرسشنامه سلامت سازمانی

پرسشنامه سلامت سازمانی

WORD

 

 

تعداد صفحات  :  3

این پژوهش به دنبال پاسخ... می باشد. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود تحقیق در مورد بازسازی و نور پردازی موزه

دانلود تحقیق در مورد بازسازی و نور پردازی موزه

دانلود تحقیق در مورد بازسازی و نور پردازی موزه

 

لینک دانلود خرید پایین توضیحات

 

دسته بندی:ورد

 

نوع فایل:doc (قابل ویرایش و پرینت)

 

تعداد صفحه:8

براي يك موزه كوچك (46000 ft2) در يك شهر كوچك (كمتر از 100000 ساكن) كه با يك بودجه متوسط (6.3 ميليون دلاري) طراحي و ساخته شده،  موزه هنري رساين نظرات بسياري را به سمت خود جلب كرده (مجلات Architecture، Interior Design و Metropolis همگي جديداً مروري بر پروژه اين موزه داشته اند). مي تواند دليلش اين باشد كه منطقه تقريباً روي رادار انتقادات نمايان شده است. ساختمان نزديك به گروه هاي معماريي مثل خانه Wingspread رايت و ساختمان جانسون و اكسل است. يا شايد هم دليلش اين باشد كه، با چيزهاي كمي كه آنها مي توانستند با آن كار كنند. شركت معماري Brininstool و لينچ يك ساختمان عالي خلق كرده اند كه زبان محلي را به طئر هيجان انگيزي به آن محيط اطراف خواب آلودن قرن نوزدهمي ترجمه مي كند.

جا به جا شدن از خانه اوليه اين سازمان كه در يك خانه مزرعه اي قديمي بود معنايش از فقط يك تسهيلات جديد بودن براي مجموعه كارهاي معاصر امريكايي اش فراتر بود: تغيير موقعيت همچنين يك فرصتي فراهم آورد كه رنگ را به پوشش فرسوده از نظر اقتصادي Wiisconsin و Racin القاء كند. كه «تسهيلات جديد» در حقيقت يك ساختمان بانك دلگير بود كه از خواست هاي معمار يا موزه را كم نمي كند. گروه نوسازي استراكچري را و خلق مجدد (معنويات) به عهده گرفت كه در حقيقت دو ساختمان بود (قدمت آن به سال 1875 مي رسد) و بعضي الحاقات پشت يك نما در جمله: يك ساختماني است كه مركز شهر را روشن مي كند.

جداره خارجي زيبا:

بنابراين، نورپردازي كه شركت همچنين مسئول آن بود نقش كوچكي در ظاهر موزه بازي نكرد. با چنين بودجه


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت درباره خشم در كودكان

پاورپوینت درباره خشم در كودكان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 23 اسلاید


 قسمتی از متن .ppt : 

 

خشم در كودكانخشم چيست و چه چيزهايي ما را عصباني ميكند؟

خشم حالت برانگيختگي و هيجان شديد در هنگام روبرو شدن با محركهاي نامناسب محيطي است و احساسي است كه همه بچه ها به نوعي آن را تجربه ميكنند.

مواردي كه باعث خشم در كودكان ميشود:

تجاوز به مالكيت افراد

حمله و آزار كلامي مانند تمسخر كردن ، تحقير كردن

حمله فيزيكي مثل هل دادن ، فشار دادن

طرد كردن

اصرار و پافشاري براي انجام كاري

چرا مهم است كه به كودكان راجع به خشم و عصبانيت بياموزيم؟

آنچه كه ما انتظار داريم بچه ها در رابطه با احساس خشم خود بياموزند اين است كه:

تشخيص احساس خشم در خود و ديگري

آموختن اينكه چگونه تكانه هاي خشم خود را كنترل كنند.

آموختن روشهاي خود آرام سازي (self-calming)

خشم خود را به روش غير تهاجمي نشان دهند، احساس خشم و عصبانيت پذيرفتني است ولي آسيب رساندن به خود و ديگران به صرف اينكه عصباني هستيم پذيرفتني نيست.

بيان و انتقال احساس خشم به يك روش مثبت

آموختن مهارتهاي حل مسأ له

آموختن اينكه چگونه خود را از يك موقعيت تهاجمي و پرخاشگرانه خارج كنند.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در مورد خرس و خرس قطبی(تحقیق دانش آموزی)

پاورپوینت در مورد خرس و خرس قطبی(تحقیق دانش آموزی)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .PPT ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 13 اسلاید


 قسمتی از متن .PPT : 

 

خرس و خرس قطبی(تحقیق دانش آموزی)

 

سلام. من خرس قطبی ام، یک حیوان بسیار بزرگ که در خشکی زندگی می کند. خانه ی من در قطب شمال است.در آن جا هوا همیشه خیلی سرد است. اما چربی های زیر پوست و موهایم مرا گرم نگه می  دارند.

غذای مورد علاقه ی من خوک های دریایی و فوک ها هستند. من می توانم خیلی خوب بوها را بشنوم. مثلاً اگر یک فوک یا خوک دریایی در یک جای دور باشد من می توانم به کمک بو کشیدن آن را پیدا کنم.

من خیلی خوب در آب شنا می کنم. موهای من چرب است. این موها به من کمک می کند بدنم خیس نشود. من بعد از شنا خودم را تکان می دهم تا بدنم خشک شود.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت درباره خدمت

پاورپوینت درباره خدمت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 24 اسلاید


 قسمتی از متن .ppt : 

 

خدمت

انسان های شریف وخدمت گزار کم نیستند.

هم اکنون نیز در همه جای این سرزمین پهناورنیکوکاران وخدمت گزاران بی هیچ چشم داشتی به سعادت وسلامت وپیشرفت فرزندان ایران بزرگ می اندیشند ودر این راه از هیچ تلاشی فرو گذار نمی کنند.

من رفتگرم.یعنی کسی که آلودگی هارا می روبد وپاک می کند.

دکتر آذر اندامی در هنگام شیوع وبا به یاری مردم شتافت و با تولید واکسن،جان هزاران انسان را نجات داد.

در دورترین نقاط کشورمان در مرز های آبی وخشکی،مردمانی هستند که به پاسداری از این سرزمین بزرگ والهی می پردازندتاآسیبی بدان نرسد.

 

خواجه نظام الملک توسی در دوازده شهر مهم آن روز ،مدارس شبانه روزی تاسیس کرد که مانند دانشگاه های امروز اداره می شدند.

خواجه نصیرتوسی ،درآن هنگام که مغولان کتاب هارا آتش می زدندیا در آب می انداختند اوبه نسخه برداری وجمع آوری کتاب ها مشغول شد واگرتلاش وهمت او نبود،بیشتر آن آثار ارزشمند از میان می رفت.

خواجه نظام الملک درشهر ری رصدخانه ای ساخت که بسیاری از دانشمندان در آن جا به تحقیق مشغول شدند.

آن گاه سیمرغ پسر را برداشت وبه پای کوه برد و به پدر سپرد.

شعر (خدمتی که خداوند به جهانیان ارزانی کرده است)

تو درآن زمان که نامی زجهان نبود ، بودی

در بسته ی جهان را به جهانیان گشودی

تو به گوش ابر خواندی که از آسمان ببارد

تو به آفتاب گفتی به زمین قدم گذارد

توبه چشمه یاد دادی زدل زمین بجوشد

به گیاه تشنه گفتی که از آب آن بنوشد

تو به ژاله امر کردی که به برگ گل نشیند

به خزان اجازه دادی که گل از چمن بچیند

به هزار نقش زیبا گل و سبزه را کشیدی

شب و روز و کوه و دریا همه را تو آفریدی

(جدول مربوط به خدمت)


اینجا هم مشاهده کنید

پرسشنامه سبك هاي تفكر استرنبرگ

پرسشنامه سبك هاي تفكر استرنبرگ

پرسشنامه سبك هاي تفكر استرنبرگ

پرسشنامه سبك هاي تفكر استرنبرگ

WORD

 

 

تعداد صفحات  :   3

با درود فراوان؛ احتراما به استحضار مي رساند پرسشنامه حاضر درجهت تكميل پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان :بررسي رابطه سبكهاي تفكر با تعهد سازماني و عملكرد شغلي ...... طراحي شده است .خواهشمند است با پاسخگويي دقيق به پرسش هاي مطرح شده و انتخاب گزينه هاي مناسب، ما را در انجام مطلوب تر اين پژوهش ياري فرماييد


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه بازاریابی اجتماعی - 43 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بازاریابی اجتماعی - 43 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بازاریابی اجتماعی - 43 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بازاریابی اجتماعی - 43 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بازاریابی اجتماعی - 43 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بازاریابی اجتماعی - 43 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بازاریابی اجتماعی - 43 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بازاریابی اجتماعی - 43 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بازاریابی اجتماعی - 43 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه آموزش بهداشت - 65 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آموزش بهداشت - 65 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آموزش بهداشت - 65 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آموزش بهداشت - 65 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آموزش بهداشت - 65 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آموزش بهداشت - 65 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آموزش بهداشت - 65 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آموزش بهداشت - 65 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آموزش بهداشت - 65 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پرسشنامه سبک هاي تفکر استرنبرگ و واگنر فرم کوتاه + معرفی پرسشنامه (TSI )

پرسشنامه سبک هاي تفکر استرنبرگ و واگنر فرم کوتاه + معرفی پرسشنامه (TSI )

پرسشنامه سبک هاي تفکر استرنبرگ و واگنر فرم کوتاه + معرفی پرسشنامه (TSI )

پرسشنامه سبک هاي تفکر استرنبرگ و واگنر فرم کوتاه + معرفی پرسشنامه (TSI )

WORD

 

 

تعداد صفحات  :  7

بخش اول: پرسشنامه سبک هاي تفکر استرنبرگ و واگنر فرم کوتاه (TSI)

بخش دوم: معرفی پرسشنامه سبک هاي تفکر استرنبرگ و واگنر فرم کوتاه (TSI)


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود تحقیق در مورد آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

دانلود تحقیق در مورد آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 

لینک دانلود خرید پایین توضیحات

 

دسته بندی:ورد

 

نوع فایل:doc (قابل ویرایش و پرینت)

 

تعداد صفحه:25

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد.

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي) چاپ و منتشر مي شود.

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ((5)) تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.

همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود تحقیق در مورد ازكارخانه توس چيني واقع درسه راه فردوسي

دانلود تحقیق در مورد ازكارخانه توس چيني واقع درسه راه فردوسي

دانلود تحقیق در مورد ازكارخانه توس چيني واقع درسه راه فردوسي

 

لینک دانلود خرید پایین توضیحات

 

دسته بندی:ورد

 

نوع فایل:doc (قابل ویرایش و پرینت)

 

تعداد صفحه:17

شنبه مورخ 2/12/82 به بازديد ازكارخانه توس چيني واقع درسه راه فردوسي جاده قديم قوچان

تاريخچه :

    اين كارخانه درسال 1370 بامساحتي برابر 160000 هكتارتاسيس شده است كارخانه درحال توسعه وپيشرفت است به طوري كه قسمت وتوسعه آن بامسافتي بالغ بر 75×450 متر تا 3 الي 4 ماه ديگر مورد بهره برداري قرارخواهد گرفت . كادرمتخصصين كارخانه شامل مهندسين شيمي وسراميك مي باشد وتعداد پرسنل كاري آن 450 نفر است كه اكثر قريب آنها خانم مي باشند درحال حاضر توليد روزانه كارخانه درحدود 3500 محصول مي باشد اين كارخانه لوح تقدير وكيفيت برتر راازكشورهاي فروژ , آمريكا , انگليس , وآلمان دريافت نموده است ودارنده استانداردملي مي باشد وبه عنوان واحد نمونه درچندين سال ازجمله سالهاي 75 و 78 شناخته شده است . ازديگرافتخارات كارخانه استفاده ازظروف اين كارخانه دراجلاس سران كشورهاي اسلامي مي باشد. درحال حاضر فقط به كشورهاي عربي وآلمان صادرات دارد.

 • مراحل قبل ازتوليد :,

1-1-طراحي


اینجا هم مشاهده کنید

پرسشنامه درگیری شغلی (مشاركت كاری)

پرسشنامه درگیری شغلی (مشاركت كاری)

پرسشنامه درگیری شغلی (مشاركت كاری)

پرسشنامه درگیری شغلی (مشاركت كاری)

WORD

 

 

تعداد صفحات  :  2

هدف: این ابزار مشخص می سازد كه فرد تا چه اندازه از وقت خود را با شغلش سپری می كند و اصطلاحا درگیری كاری او به چه میزان است


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت درباره حقوق و تکالیف مردم در قانون مدیریت خدمات کشوری

پاورپوینت درباره حقوق و تکالیف مردم در قانون مدیریت خدمات کشوری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 23 اسلاید


 قسمتی از متن .ppt : 

 

1

حقوق و تکالیف مردم در قانون مدیریت خدمات کشوری

2

حقوق و تکالیف مردم در قانون مدیریت خدمات کشوری

دوره آموزشی نظارت وکنترل در نظام اداری

اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی

مقدمه

در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام مردم سالار ومردم مدار حکومت از آن مردم است ومردم مستقیما در سرنوشتشان ودرتعیین ارکان نظام دخالت دارند وبر همین اساس است که در مراجعه به دستگاهها به آنان ارباب رجوع گفته می شود واین حکایت از ارزش وجایگاه مردم در نظام اداری دارد . لذا درچنین شرایطی میبایست متناسب با این نقش ، قوانین ومقرراتی وضع گردد که به خوبی حقوق مردم را استیفا نماید .

4


اینجا هم مشاهده کنید

پرسشنامه تمایل به ترک خدمت

پرسشنامه تمایل به ترک خدمت

پرسشنامه تمایل به ترک خدمت

پرسشنامه تمایل به ترک خدمت

WORD

 

 

تعداد صفحات  :  4

پرسشنامه تمایل به ترک خدمت: این پرسشنامه شامل32 سوال می باشد که برای مولفه متغیر های فردی 10 سوال، متغیرهای ساختاری 18 سوال و برای متغیرهای محیطی 4 سوال در نظر گرفته شد .


اینجا هم مشاهده کنید

پرسشنامه تعهد عاطفی

پرسشنامه تعهد عاطفی

پرسشنامه تعهد عاطفی

پرسشنامه تعهد عاطفی

WORD

 

 

نعداد صفحات  :  3

 • روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.


اینجا هم مشاهده کنید

پرسشنامه بررسی عوامل درون سازمانی بر ارتقای عملکرد

پرسشنامه بررسی عوامل درون سازمانی بر ارتقای عملکرد

پرسشنامه بررسی عوامل درون سازمانی بر ارتقای عملکرد

پرسشنامه بررسی عوامل درون سازمانی بر ارتقای عملکرد

WORD

 

 

تعداد صفحات  :  3

پرسشنامه ذیل به منظور انجام تحقيقي با موضوع«پرسشنامه بررسی عوامل درون سازمانی بر ارتقای عملکرد » مي­باشد، از شما بزرگوار خواهشمند است عبارات را به دقت مطالعه نموده


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت سی قانون جهانی موفقیت - 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت سی قانون جهانی موفقیت - 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت سی قانون جهانی موفقیت - 30 اسلاید

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت داروهای موثر بر اختلالات انعقادی - 40 اسلاید

دانلود پاورپوینت داروهای موثر بر اختلالات انعقادی - 40 اسلاید

دانلود پاورپوینت داروهای موثر بر اختلالات انعقادی - 40 اسلاید

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت سخنان آموزنده قران - 16 اسلاید

دانلود پاورپوینت سخنان آموزنده قران - 16 اسلاید

دانلود پاورپوینت سخنان آموزنده قران - 16 اسلاید

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت هدفهای اموزش و منابع تعیین انها - 21 اسلاید

دانلود پاورپوینت هدفهای اموزش و منابع تعیین انها - 21 اسلاید

دانلود پاورپوینت هدفهای اموزش و منابع تعیین انها - 21 اسلاید

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی - 46 اسلاید

دانلود پاورپوینت مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی - 46 اسلاید

دانلود پاورپوینت مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی - 46 اسلاید

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت مروری بر برنامه های ایمن سازی - 28 اسلاید

دانلود پاورپوینت مروری بر برنامه های ایمن سازی - 28 اسلاید

دانلود پاورپوینت مروری بر برنامه های ایمن سازی - 28 اسلاید

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت نظریه های نوین در مدیریت آموزشی - 92 اسلاید

دانلود پاورپوینت نظریه های نوین در مدیریت آموزشی - 92 اسلاید

دانلود پاورپوینت نظریه های نوین در مدیریت آموزشی - 92 اسلاید

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت مروري اجمالي بر سيستم نگاهداري داده ها - 40 اسلاید

دانلود پاورپوینت مروري اجمالي بر سيستم نگاهداري داده ها - 40 اسلاید

دانلود پاورپوینت مروري اجمالي بر سيستم نگاهداري داده ها - 40 اسلاید

 

 

 

 

    

  

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت مروري بر آناليز مودال دو زبانه - 28 اسلاید

دانلود پاورپوینت مروري بر آناليز مودال دو زبانه - 28 اسلاید

دانلود پاورپوینت مروري بر آناليز مودال دو زبانه - 28 اسلاید

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت مورفولوژی گیاهی - 194 اسلاید

دانلود پاورپوینت مورفولوژی گیاهی - 194 اسلاید

دانلود پاورپوینت مورفولوژی گیاهی - 194 اسلاید

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت سيل بندها و گوره ها - 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت سيل بندها و گوره ها - 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت سيل بندها و گوره ها - 20 اسلاید

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت هفت روش کنترل کیفیت - 58 اسلاید

دانلود پاورپوینت هفت روش کنترل کیفیت - 58 اسلاید

دانلود پاورپوینت هفت روش کنترل کیفیت - 58 اسلاید

 

 

 

 

¡
این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت روشهای نگهداری مرکبات بعد از برداشت - 32 اسلاید

دانلود پاورپوینت روشهای نگهداری مرکبات بعد از برداشت - 32 اسلاید

دانلود پاورپوینت روشهای نگهداری مرکبات بعد از برداشت - 32 اسلاید

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت آشنایی با مراقبتهای بهداشتی اولیه - 31 اسلاید

دانلود پاورپوینت آشنایی با مراقبتهای بهداشتی اولیه - 31 اسلاید

دانلود پاورپوینت آشنایی با مراقبتهای بهداشتی اولیه - 31 اسلاید

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت نظام مراقبت و راهنمای برخورد با آنفلوانزای آ - 18 اسلاید

دانلود پاورپوینت نظام مراقبت و راهنمای برخورد با آنفلوانزای آ - 18 اسلاید

دانلود پاورپوینت نظام مراقبت و راهنمای برخورد با آنفلوانزای آ - 18 اسلاید

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت علوم اجتماعی سال چهارم انسانی درس دوم مبحث فرهنگ جهانی - 8 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم اجتماعی سال چهارم انسانی درس دوم مبحث فرهنگ جهانی - 8 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم اجتماعی سال چهارم انسانی درس دوم مبحث فرهنگ جهانی - 8 اسلاید

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت پیگیری آرمان های توسعه هزاره - 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت پیگیری آرمان های توسعه هزاره - 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت پیگیری آرمان های توسعه هزاره - 10 اسلاید

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و مزیت رقابتی - 62 اسلاید

دانلود پاورپوینت بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و مزیت رقابتی - 62 اسلاید

دانلود پاورپوینت بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و مزیت رقابتی - 62 اسلاید

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت علوم تجربی ششم دبستان مبحث زنگ علوم - 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم تجربی ششم دبستان مبحث زنگ علوم - 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم تجربی ششم دبستان مبحث زنگ علوم - 10 اسلاید

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت بیوگرافی میرحسین موسوی - 8 اسلاید

دانلود پاورپوینت بیوگرافی میرحسین موسوی - 8 اسلاید

دانلود پاورپوینت بیوگرافی میرحسین موسوی - 8 اسلاید

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت ايمني - 43 اسلاید

دانلود پاورپوینت ايمني - 43 اسلاید

دانلود پاورپوینت ايمني - 43 اسلاید

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت تاثیرعوامل معنوی بر کاهش بیماریهای قلبی - 40 اسلاید

دانلود پاورپوینت تاثیرعوامل معنوی بر کاهش بیماریهای قلبی - 40 اسلاید

دانلود پاورپوینت تاثیرعوامل معنوی بر کاهش بیماریهای قلبی - 40 اسلاید

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت انواع جوشکاری - 128 اسلاید

دانلود پاورپوینت انواع جوشکاری - 128 اسلاید

دانلود پاورپوینت انواع جوشکاری - 128 اسلاید

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت اصول و مبانی زبان برنامه نویسی جاوا - 288 اسلاید

دانلود پاورپوینت اصول و مبانی زبان برنامه نویسی جاوا - 288 اسلاید

دانلود پاورپوینت اصول و مبانی زبان برنامه نویسی جاوا - 288 اسلاید

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت سیتم عامل موبایل - 27 اسلاید

دانلود پاورپوینت سیتم عامل موبایل - 27 اسلاید

دانلود پاورپوینت سیتم عامل موبایل - 27 اسلاید

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت مراقبت از مو و دهان و دندان - 41 اسلاید

دانلود پاورپوینت مراقبت از مو و دهان و دندان - 41 اسلاید

دانلود پاورپوینت مراقبت از مو و دهان و دندان - 41 اسلاید

 

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت مباهله - 46 اسلاید

دانلود پاورپوینت مباهله - 46 اسلاید

دانلود پاورپوینت مباهله - 46 اسلاید

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت روشهای پیشگیری از بارداری - 19 اسلاید

دانلود پاورپوینت روشهای پیشگیری از بارداری - 19 اسلاید

دانلود پاورپوینت روشهای پیشگیری از بارداری - 19 اسلاید

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت آشنایی با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران - 31 اسلاید

دانلود پاورپوینت آشنایی با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران - 31 اسلاید

دانلود پاورپوینت آشنایی با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران - 31 اسلاید

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت ولايت - 19 اسلاید

دانلود پاورپوینت ولايت - 19 اسلاید

دانلود پاورپوینت ولايت - 19 اسلاید

 

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت موزه نقشه برداري - 11 اسلاید

دانلود پاورپوینت موزه نقشه برداري - 11 اسلاید

دانلود پاورپوینت موزه نقشه برداري - 11 اسلاید

 

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت مطالعه و توسعه نظام پیمانکاری فرعی مبادلات مشارکتی SPX بر اساس روش UNIDO - هفتاد و هشت اسلاید

دانلود پاورپوینت مطالعه و توسعه نظام پیمانکاری فرعی مبادلات مشارکتی SPX بر اساس روش UNIDO - هفتاد و هشت اسلاید

دانلود پاورپوینت مطالعه و توسعه نظام پیمانکاری فرعی مبادلات مشارکتی SPX بر اساس روش UNIDO - هفتاد و هشت اسلاید

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران - 31 اسلاید

دانلود پاورپوینت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران - 31 اسلاید

دانلود پاورپوینت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران - 31 اسلاید

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت داروهای تثبیت کننده خلق - 39 اسلاید

دانلود پاورپوینت داروهای تثبیت کننده خلق - 39 اسلاید

دانلود پاورپوینت داروهای تثبیت کننده خلق - 39 اسلاید

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت مونوریل تهران و تاملی بر مسائل - 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت مونوریل تهران و تاملی بر مسائل - 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت مونوریل تهران و تاملی بر مسائل - 30 اسلاید

 

 

 

 

 

   

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت معرفی سایت های مفید جهت کمک به فهرست نویسی در رده بندی مواد - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت معرفی سایت های مفید جهت کمک به فهرست نویسی در رده بندی مواد - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت معرفی سایت های مفید جهت کمک به فهرست نویسی در رده بندی مواد - 17 اسلاید

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد سیستم مولتی پلکس خودرو - 33 اسلاید

دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد سیستم مولتی پلکس خودرو - 33 اسلاید

دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد سیستم مولتی پلکس خودرو - 33 اسلاید

 

 

 

 

}
این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت آشنایی با خط تولید رنو نیسان - 48 اسلاید

دانلود پاورپوینت آشنایی با خط تولید رنو نیسان - 48 اسلاید

دانلود پاورپوینت آشنایی با خط تولید رنو نیسان - 48 اسلاید

 

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت مراقبت از مو و دهان و دندان - 41 اسلاید

دانلود پاورپوینت مراقبت از مو و دهان و دندان - 41 اسلاید

دانلود پاورپوینت مراقبت از مو و دهان و دندان - 41 اسلاید

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت اقدامات انجام شده در فرودگاه - 5 اسلاید

دانلود پاورپوینت اقدامات انجام شده در فرودگاه - 5 اسلاید

دانلود پاورپوینت اقدامات انجام شده در فرودگاه - 5 اسلاید

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل و مدلسازی سیستم - 86 اسلاید

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل و مدلسازی سیستم - 86 اسلاید

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل و مدلسازی سیستم - 86 اسلاید

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت چوب شناسی - 10 اسلای

دانلود پاورپوینت چوب شناسی - 10 اسلای

دانلود پاورپوینت چوب شناسی - 10 اسلای

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت مدل سازی رفتاری - 14 اسلاید

دانلود پاورپوینت مدل سازی رفتاری - 14 اسلاید

دانلود پاورپوینت مدل سازی رفتاری - 14 اسلاید

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت ممیزی بالینی - 32 اسلاید

دانلود پاورپوینت ممیزی بالینی - 32 اسلاید

دانلود پاورپوینت ممیزی بالینی - 32 اسلاید

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت مراقبتهای تغذیه ای بیماران مبتلا به ریفلاکس والتهاب معده - 21 اسلاید

دانلود پاورپوینت مراقبتهای تغذیه ای بیماران مبتلا به ریفلاکس والتهاب معده - 21 اسلاید

دانلود پاورپوینت مراقبتهای تغذیه ای بیماران مبتلا به ریفلاکس والتهاب معده - 21 اسلاید

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت شناخت و طراحی مبلمان - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت شناخت و طراحی مبلمان - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت شناخت و طراحی مبلمان - 17 اسلاید

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت لایه نشانی باریکه مولکولی - 15 اسلاید

دانلود پاورپوینت لایه نشانی باریکه مولکولی - 15 اسلاید

دانلود پاورپوینت لایه نشانی باریکه مولکولی - 15 اسلاید

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت گواهی سپرده کالایی ابزاری نوین برای تامین مالی - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت گواهی سپرده کالایی ابزاری نوین برای تامین مالی - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت گواهی سپرده کالایی ابزاری نوین برای تامین مالی - 17 اسلاید

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت سرخك - 50 اسلاید

دانلود پاورپوینت سرخك - 50 اسلاید

دانلود پاورپوینت سرخك - 50 اسلاید

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت کنترل کیفیت میوه و سبزیجات - 18 اسلاید

دانلود پاورپوینت کنترل کیفیت میوه و سبزیجات - 18 اسلاید

دانلود پاورپوینت کنترل کیفیت میوه و سبزیجات - 18 اسلاید

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پاورپوینت بانک اطلاعاتی مديريت شهري - 44 اسلاید

دانلود پاورپوینت بانک اطلاعاتی مديريت شهري - 44 اسلاید

دانلود پاورپوینت بانک اطلاعاتی مديريت شهري - 44 اسلاید

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه ویرس شناسی - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ویرس شناسی - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ویرس شناسی - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ویرس شناسی

پاورپوینت در زمینه ویرس شناسی

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید

ذکر اين نکته ضروري است که مشکلات قرنيه اي ممکن است ماهها بعد از بروز زونا ايجاد شود. به اين دليل، لازم است افراديکه زوناي ناحيه صورت ( زوناي چشمي) داشته اند، بر طبق برنامه زمان بندي منظم پي گيري و معاينه چشم پزشکي شوند.

 

پاورپوینت در زمینه اولویت بندی عوامل مؤثربر بهره وری منابع انسانی ازدیدگاه مدیران میانی - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اولویت بندی عوامل مؤثربر بهره وری منابع انسانی ازدیدگاه مدیران میانی - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اولویت بندی عوامل مؤثربر بهره وری منابع انسانی ازدیدگاه مدیران میانی - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اولویت بندی عوامل مؤثربر بهره وری منابع انسانی ازدیدگاه مدیران میانی

پاورپوینت در زمینه اولویت بندی عوامل مؤثربر بهره وری منابع انسانی ازدیدگاه مدیران میانی

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید

الواني نيز در مدل خود مواردي چون سلامت جسماني و روحي، ويژگي جمعيت شناختي، سابقه و تجربه كاري و روحيه رقابت پذيري را از جمله خصوصيات فردي مي داند كه بر بهره وري منابع انساني مؤثر است . در ميان گزينه هاي مربوط به عوامل فردي در اين مطالعه انگيزه كارمندان براي كار و تلاش در جهت بهبود روند انجام كار بيشترين تأثير بر بهبود بهره وري را نشان داد. اين در حالي است كه تحقيقات نشان مي دهد بسياري از كاركنان تنها 20 تا 30 درصد ظرفيت كاري خود را به كار مي اندازند و چنانچه كاركنان به نحو شايسته اي برانگيخته شوند، كارايي و بهره وري آنان به 80 تا 90 درصد خواهد رسيد الواني در بررسي خود يكي از عوامل هشتگانه مؤثر بر بهره وري نيروي انساني را عوامل انگيزشي مي داند . وي همچنين تصور عادلانه بودن حقوق و مزايا، پرداخت متناسب با مدرك و تجربه، قرار دادن امكانات رفاهي در اختيار كاركنان، تقدير و تشكر از كاركنان در جمع همكاران، ارائه اطلاعات به افراد و مطلع ساختن كاركنان، احساس رضايت كاركنان از عضويت در سازمان، فرصت پيشرفت در مسير شغلي، ميزان اتكاي كاركن ان به سازمان در زندگي فردي، توجه به خانواده هاي كاركنان از طرف سازمان، استفاده از فنون چرخش شغلي يا توسعه شغلي و مشاركت دادن اعضا در تصميم گيري را مصاديق ايجاد انگيزه در كاركنان معرفي نمود. هنري و همكارانش نيز رابطه مثبت بين بهره ورينيروي انساني و انگيزه را تأييد كرده اند نتيجه بررسي حاضر نوع فرهنگ سازماني و عوامل مربوط به آن را در رده سوم تأثيرگذاري قرار داد.

پاورپوینت در زمینه اولویت بندی عوامل مؤثربر بهره وری منابع انسانی ازدیدگاه مدیران میانی

پاورپوینت در زمینه اولویت بندی عوامل مؤثربر بهره وری منابع انسانی ازدیدگاه مدیران میانی

 

اطلاعات نشان داد در ميان راهكارهاي هفتگانه مؤثر بر بهبود بهره وري منابع انساني برنامه ريزي براي ايجاد انگيزه هاي بيشتر در كاركنان بيشترين و تلاش در راستاي كوچك سازي اندازه دانشگاه كمترين اولويت را داشت. نامناسب بودن محيط و فضاي فيزيكي كار در دانشگاه كم اهم يت ترين موانع بود . راهكارهاي ايجاد نگرش مثبت در كاركنان در زمينه مباحث بهره وري، طراحي مدلهاي عادلانه ارزيابي عملكرد و پاداش در دانشگاه، ترويج فرهنگ مشاركت و پياده سازي مديريت مشاركتي در دانشگاه، ارائه بيشتر دوره هاي آموزشي مناسب و كاربردي در زمينه بهره وري و توجه به مباحث ارگونومي در رده هاي دوم تا ششم قرار داشتند.

 

پاورپوینت در زمینه اولویت بندی عوامل مؤثربر بهره وری منابع انسانی ازدیدگاه مدیران میانی

پاورپوینت در زمینه اولویت بندی عوامل مؤثربر بهره وری منابع انسانی ازدیدگاه مدیران میانی

مشابه نتيجه اين بررسي طواري و همكارانش عوامل محيطي را در رده آخر تأثيرگذاري بر بهره وري منابع انساني جاي دادند. اميدواري و همكارش در سنجش تأثير صدا و گرما در بهره وري نيروي انساني نشان داد عوامل محيطي در بهره وري منابع انساني نقش دارد.

براساس يافته هاي اين بررسي سيستم هاي نامناسب و ناعادلانه ارزيابي و پاداش مهمترين مانع بهره وري منابع انساني شناخته شد. همچنين در ميان راهكارهاي مؤثر در بهبود بهره وري، ايجاد انگيزه و طراحي مدلهاي عادلانه ارزيابي عملكرد مهمترين راه حل ها به دست آمد. براين اساس و با توجه به لزوم برطرف كردن موانع بهره وري و حركت در راستاي ارتقاي آن، بر مديران دانشگاه است كه تلاشي جدي در راستاي شناخت و پياده سازي سيستم هاي عادلانه ارزيابي و پاداش عملكرد نمايند و از اين طريق انگيزه لازم براي بهبود فراهم آوردند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه اولویت بندی عوامل مؤثربر بهره وری منابع انسانی ازدیدگاه مدیران میانی است

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه اولویت بندی عوامل مؤثربر بهره وری منابع انسانی ازدیدگاه مدیران میانی از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه شناخت بزرگان اموزش و پرورش - 22 اسلاید

پاورپوینت در زمینه شناخت بزرگان اموزش و پرورش - 22 اسلاید

پاورپوینت در زمینه شناخت بزرگان اموزش و پرورش - 22 اسلاید

پاورپوینت در زمینه شناخت بزرگان اموزش و پرورش

پاورپوینت در زمینه شناخت بزرگان اموزش و پرورش

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید

تعلیم و تربیت کودکان خردسال از اغاز تاریخ و شاید پیش از ان در هر عصری به صورتی وبین هر قوم به نوعی مورد توجه خاص قرار گرفته است
انچه روشن است تا اواسط قرن هیجدهم ، کودکان به عنوان مینیاتور بزرگسالان قلمداد می شدند یعنی ، از زمانی که می توانستند ادرار و مدفوع خود را کنترل کنند و مستقلا غذا بخورند و لباس بپوشند ، به عنوان افرادی توانا نسبت به انجام وظایف خود و همچون بزرگترها مورد نظرقرار می گرفتند.

پاورپوینت در زمینه شناخت بزرگان اموزش و پرورش

پاورپوینت در زمینه شناخت بزرگان اموزش و پرورش

بزرگترین نهضت و جنبش با ظهور تجارب فیلسوفان و نظریه پردازان اروپایی اغاز گردیده که در بین انها ارای ، کمینیوس ، جان لاک ، روسو ، پستالوزی ، فروبل و مونته سوری و پیاژه تاثیرات چشمگیری داشته است . همه این متقدمین اعتقاد داشتند که مونته سوری و پیاژه  تاثیرات چشمگیری داشته است . همه این متقدمین اعتقاد داشتند که کودکان نباید به عنوان (( بزرگسالان کوچک )) و یا شبه بزرگسال تلقی شوند. بلکه باید به عنوان افرادی که دارای تواناییها و خصوصیات رشدی متفاوت با بزرگترها هستند مورد نظر قرار گیرند .

پاورپوینت در زمینه شناخت بزرگان اموزش و پرورش

 

پاورپوینت در زمینه شناخت بزرگان اموزش و پرورش

 

اینها اغلب اوقات ، کودکان خردسال را با گیاهان یا گلها مورد مقایسه قرار می دادند ، یعنی انها را بعنوان ارگانیسم زنده ای تصور می کردند که نیاز به مراقبت و حمایت ویژه دارند تا بتوانند بطور طبیعی شکوفا گردد و به افرادی کامل و ازاد تبدیل شوند.

 

جان اموس کمینیوس

کمینیوس ، کشیشی از اهالی چک اسلواکی بود که به رسالت انسان اعتقاد کامل داشت و اموزش همه کودکان از فقیر گرفته تا غنی، مرد و زن ، باهوش و کند ذهن را مورد نظر داشت . او را فردی انسان گرا دانسته اند زیرا در نظر خود همه افراد را با ارزش و یکسان می دانست .

 

پاورپوینت در زمینه شناخت بزرگان اموزش و پرورش

 

پاورپوینت در زمینه شناخت بزرگان اموزش و پرورش

 

بررسی ارائ و عقاید کمینیوس

کمینیوس ، هدف از اموزش و پرورش را کسب دانش ، اخلاقیات و مذهب می دانست . و معتقد بود که اموزش و پرورش باید انسان را برای زندگی کردن اماده کند و از این رو باید امکان تربیت برای تمام طبقات مردم فراهم گردد.

یکی از اثار ارزنده او هنر بزرگ تعلیم نام دارد که در ان هنر و فن اموزش همگانی و راهنمایی کامل برای ایجاد مدارس ، در جوامع شهرها و روستا های مختلف را ارائه نموده است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه شناخت بزرگان اموزش و پرورش است

 

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه شناخت بزرگان اموزش و پرورش از لینک زیر استفاده کنید:

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه توليد و کاربرد مواد آموزشي - 142 اسلاید

پاورپوینت در زمینه توليد و کاربرد مواد آموزشي - 142 اسلاید

پاورپوینت در زمینه توليد و کاربرد مواد آموزشي - 142 اسلاید

پاورپوینت در زمینه توليد و کاربرد مواد آموزشي

پاورپوینت در زمینه توليد و کاربرد مواد آموزشي

پاورپوینت در زمینه توليد و کاربرد مواد آموزشي

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید

بازی های آموزشی
بازی فعالتی است سازمان یافته و همراه با قوانین مشخصی برای بازی که در آن دویا چند دانش آموز برای رسیدن به هدف های آموزشی از قبل تعیین شده ، در ارتباط باهم قرار می گیرند .  پاورپوینت در زمینه توليد و کاربرد مواد آموزشي
در بازی های آموزشی مناسب بیشتر بر تفکر و برنامه ریزی تاکید می شود تا حفظ کردن مطالب .
بایستی از بازی های آموزشی استفاده شود که تجارب ارزنده ای در اختیار دانش آموز قرار دهند و صرفا جنبه ی سرگرم کننده را نداشته باشند .
پس از اتمام بازی وقت کافی در اختیار دانش آموزان قرار گیرد تا واکنش های خود را نسبت به بازی ابراز کنند و بین تصمیمات فردی و نتایج بازی و آنچه در دنیای حقیقی وجود دارد ، مقایسه ای صورت دهند  پاورپوینت در زمینه توليد و کاربرد مواد آموزشي
بعضی از افرادی که در اطراف ما زندگی می کنند ، می توانند به منزله ی منابع آموزشی مفیدی در کلاس مورد استفاده قرار گیرند . جتمعه خود یک منبع همیشه حاضر آموزشی است .
افراد متخصص می توانند به شیوه های مختلف استعدادها و تخصص خود را به مدرسه عرضه کنند . هریک از اولیای دانش آموزان که در زمینه ای تخصص و مهارت دارند ، می توانند اطلاعات دست اول و با ارزشی در اختیار کلاس قرار دهند .
یک نفر پلیس ، قاضی یا وکیل ، پزشک یا استادکار می تواند بهترین و کامل ترین گزارش ها را در باره ی کار خود و اداره ای که در آن کار می کند در اختیار کلاس قرار دهد.
میز شن رسانه ای بسیار جالب است که روی یک زمینه ی مسطح ارائه می شود و به دانش آموزان برای دوباره سازی صحنه ها و اشیای حقیقی بر اساس مقیاس صحیح آنها کمک می کند .  پاورپوینت در زمینه توليد و کاربرد مواد آموزشي
دانش آموزان برای دوباره سازی اشیای حقیقی ، قبلا باید تحقیقی انجام دهند و در مورد هدف ها ، کیفیت کار و معیارهای مناسب تصمیم گیری کنند .
مثلا برای دوباره سازی قسمتی از مسیر رود کارون که به خلیج فارس می ریزد ، دانش آموزان باید در باره ی طول رود ، عمق آن ، مسیری که از آن می گذرد ، اندازه ی دهانه ی رود در محل ریزش به خلیج ، نوع درختان اطراف رود و نوع زندگی افرادی که در اطراف آن زندگی می کنند و در صورت امکان از عکسهای زنده طبیعی گرفته شده از آن محل و عکسهای ماهواره ای استفاده کنند .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه توليد و کاربرد مواد آموزشي است

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه توليد و کاربرد مواد آموزشي از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه ارزیابی سریع کارخانه - 38 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارزیابی سریع کارخانه - 38 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارزیابی سریع کارخانه - 38 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارزیابی سریع کارخانه

پاورپوینت در زمینه ارزیابی سریع کارخانه

پاورپوینت در زمینه ارزیابی سریع کارخانه

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید

بر این اساس ارزیابی، مبتنی بر سه مرحله خواهد بود:
در اولین مرحله استراتژی و اهداف کلی سازمان و یا برنامه تبیین ‌می گردد.
مرحلۀ دوم در بردارندۀ تعریف و ممیزی فعالیت ها است.
در مرحلۀ سوم برنامه‌ریزی برای آینده صورت ‌می پذیرد.
گام های پیشنهادی برای توسعۀ روش های ارزیابی سریع به صورت کلی عبارتند از:
بخش بندی شرکت یا کارخانه پاورپوینت در زمینه ارزیابی سریع کارخانه
انجام ارزیابی ریسک با بخش بندی و تقسیم بندی کارخانه یا شرکت
تعیین الگوهای کارکنان و منابع مورد نیاز
توسعۀ روش های ارتباطی پاورپوینت در زمینه ارزیابی سریع کارخانه
تمرین کردن و ارزیابی روش ها
محیط کارخانه باید روشن و کیفیت هوای آن در سطح مطلوبی باشد.  پاورپوینت در زمینه ارزیابی سریع کارخانه
سطح سر و صدای آن نیز باید پایین باشد و درصورت وجود سرو صدا در تمامی محل های کاری باید از گوشگیرها برای کاهش صدا استفاده شود.
سیستم لیبل گذاری باید به صورت واضح برای موجودی انبار، ابزارها، فرآیند ها و ماشین آلات استفاده شود

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه ارزیابی سریع کارخانه است

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه ارزیابی سریع کارخانه از لینک زیر استفاده کنید:

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه RAM - بیست و یک اسلاید

پاورپوینت در زمینه RAM - بیست و یک اسلاید

پاورپوینت در زمینه RAM - بیست و یک اسلاید

پاورپوینت در زمینه RAM

پاورپوینت در زمینه RAM

پاورپوینت در زمینه RAM

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید

RAMچیست
چرا از RAMاستفاده می کنیم دید توٸری
پهنای باند در RAMیعنی چه
ظرفیت RAM
واحد ظرفیت RAM
زمان دستیابی در RAM


مبانی کارکرد حافظه ram دید سخت افزاری
روش اول برای تسریع عملکرد RAM
روش دوم برای تسریع عملکرد RAM
RAM چگونه كار ميكند ؟Random Access Memory
RAMهای SD پاورپوینت در زمینه RAM
RAMهای DDR1
RAMهای DDR2 دید بازاری
RAMهای DDR3 پاورپوینت در زمینه RAM
شکاف های RAM
درهنگام خرید RAM باید به چه چیزهایی توجه کنیم
حال تفاوت DDR3 و DDR2 و DDR در چیست ؟
اصولاً اطلاعات و داده‌هاي مربوط به هر برنامه‌اي كه مي‌خواهد اجرا شود، روي RAM قرار مي‌گيرد. دليل انجام اين عمل ايجاد تعادل بين سرعت CPU و ديسك سخت مي‌باشد. از آنجايي كه سرعت CPUها بسيار زياد است و سرعت ديسكهاي سخت نسبت به آنها پايين مي‌باشد، RAM مي‌تواند با قرارگيري بين اين دو يك تعادل سرعت ايجاد نمايد. بنابراين مقدار RAM در مواقعي كه كاربر نياز به اجراي چندين برنامه به طور همزمان را دارد و يا از برنامه‌هاي پر حجم استفاده مي‌كند تأثير به سزايي در سرعت كامپيوتر خواهد داشت.
پهنای باند در RAMیعنی چه پاورپوینت در زمینه RAM
مقدار اطلاعاتی که در واحد زمان می تواند به حافظه (و یا از حافظه)منتقل شود را میزان انتقال اطلاعات می نامند .تعداد بیت انتقالی ازحافظه را پهنای باند حافظه می نامند.
این پارامتر به تعداد بیت انتقالی که در طراحی حافظه در نظر گرفته شده است بستگی دارد.
مثلا اگر در حافظه A تعداد بیت انتقالی 16(2بایت )باشدو حافظه B(با همان تکنولری ساخت حافظه A)درهر دستیابی تعداد بیت انتقالی 8تا باشد حافظه Aنسبت به حافظه B دارای میزان اطلاعات انتقالی بالاتری است

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه RAM است

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه RAM از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه اهمیت ماه مبارک رمضان - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اهمیت ماه مبارک رمضان - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اهمیت ماه مبارک رمضان - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اهمیت ماه مبارک رمضان

پاورپوینت در زمینه اهمیت ماه مبارک رمضان

 پاورپوینت در زمینه اهمیت ماه مبارک رمضان

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید

حضرت محمد (ص):

خداوند بر هر شیطان سركشى
هفت تن از فرشتگان خود را گمارده است
كه تا پايان اين ماه همچنان در بند آنها مى باشد
امام صادق (ع): پاورپوینت در زمینه اهمیت ماه مبارک رمضان
آنگاه كه روزه مى‏گیرى باید چشم ، گوش ، مو ، پوست تو هم روزه‏دار باشند یعنى از گناهان پرهیز كند
امام خمینی (ره) : پاورپوینت در زمینه اهمیت ماه مبارک رمضان
من خوف اين را دارم كه در اين ماه مبارك رمضان كه ماه تهذيب نفس ‍ است و همه را خدا به ضيافت خودش دعوت كرده است ، ما با صاحب خانه كارى بكنيم كه عنايتش از ما برگردد. پاورپوینت در زمینه اهمیت ماه مبارک رمضان

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه اهمیت ماه مبارک رمضان است

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه اهمیت ماه مبارک رمضان از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه میزان بارندگی - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه میزان بارندگی - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه میزان بارندگی - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه میزان بارندگی

پاورپوینت در زمینه میزان بارندگی

پاورپوینت در زمینه میزان بارندگی

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید

- مجموعة دانش آموزانی که در سال 1379 در مقطع راهنمایی در شهر تهران ثبت نام کردند و موضوع مورد مطالعة ، معدل سال قبل آن ها .
- مجموعة پزشکان متخصص قلب و عروق و موضوع مورد مطالعه ، تعداد بیمارانی که به علت ناراحتی های قلبی در مقطع از سال به آن ها مراجعه کرده اند .
- مجموعة کارگاره های خدمات فنی استان مرکزی و موضوع مورد مطالعه ، تعداد کارگران شاغل در آن ها .
اگر تمام افرا دجامعه را مورد مطالعه قرار دهیم می گوییم سرشماری کرده ایم .
سرشماری چه مشکلاتی دارد و مثال بزنید ؟  پاورپوینت در زمینه میزان بارندگی
- در دسترس نبودن تمام اعضای جامعه
- وقت گیر بودن دسترسی به تمام اعضای جامعه  پاورپوینت در زمینه میزان بارندگی
- گران تمام شدن بررسی تمام اعضای جامعه (هزینه گران بودن)
- از بین رفتن جامعه در برخی از مطالعات
- گروه خونی همکلاسی های شما  پاورپوینت در زمینه میزان بارندگی
برخی از دیگر متغییرها قابل اندازه گیری نیستند مانند گروه خونی ، بلکه این متغیرها به نوع و یا دسته خاصی تعلق دارند ، در این جا هم اگر چه از قبل نمی توانیم بگوییم که گروه خونی افراد انتخاب شده کدام نوع خواهد بود ولی مجموعة افراد گروه خونی برای ما معلوم است ((A,B,AB,O مثال های دیگری از انواع متغیرهای قابل اندازه گیری عبارتند از : کشت که ممکن است از دو نوع دیم و یا آبی باشد ، جنسیت افراد که ممکن است یکی از دو نوع زن یا مرد باشد ، کیفیت کالای تولید شده به وسیله ی کارخانه ای که ممکن است سالم و یا معیوب باشد ، فردی از یک شهر ممکن است باسواد و یا بی سواد باشد و یا همچنین این فرد ممکن است شغلی دولتی داشته باشد و یا شغل آزاد .

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه میزان بارندگی است

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه میزان بارندگی از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه آبیاری - 48 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آبیاری - 48 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آبیاری - 48 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آبیاری

پاورپوینت در زمینه آبیاری

پاورپوینت در زمینه آبیاری

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید

از آبياري به عنوان علم بقا Science of Survival اسم برده مي شود.
شرط اساسي براي كشاورزي آبي موفق تأمين و نگهداري از لايه خاك به نحوي است كه تعادل لازم بين رطوبت اكسيژن و نمك براي رشد مناسب گياه تأمين كند. زهكشي يكي از عمليات اساسي براي تأمين چنين تعادلي است. پاورپوینت در زمینه آبیاری

در نيتجه مي‌توان گفت اگر آبياري علم بقاي بشر است زهكشي تأمين كننده بقاي آبياري است. پس اهميت زهكشي به اندازه اهميت آبياري است.

اهميت زهكشي: دوام كشاورزي فارياب بدون زهكشي غير ممكن است. پاورپوینت در زمینه آبیاری
جريانات سطحي بايد در ارزيابي زهكش مدنظر قرار گيرد. از آنجا كه تمام جريانات آبي به لحاظ توپوگرافي به سمت نقاط پايين دست حركت مي‌كنند در نتيجه خروجي نهايي هم آبهاي سطحي و زيرزميني بايد به يك خروجي واحد ختم شود. در نتيجه ملاحظات طراحي بايد شامل ظرفيت لازم براي تخليه هر دو منبع باشد.

در اراضي مسطح و در مناطق مرطوب هدف از زهكشي خارج كردن عمق معيني از آب مازاد سطحي در يك مدت معين است. ظرفيت سيستم زهكش‌هاي سطحي براساس مقدار رواناب حداكثر كه عملا" باعث ايجاد يك لايه آب سطحي است تعيين مي‌شود. پاورپوینت در زمینه آبیاری

در اراضي شيب دار اهداف زهكش شامل مهار كردن حداكثر رواناب در موقعيت معيني از حوزه آبريز است. اين جريان عبارتست از جرياني كه بر روي سطح زمين ايجاد شده و در مسير شيب جريان مي‌بايد اين جريان تعيين كننده سطح مقطع كانالهاي زهكش و يا كالورت و زيرگذر و سيفونهاست.


هرچه حد باران طرح بالاتر باشد احتمال وقوع آن كمتر است

حداكثر رواناب: تخمين براساس تناوب باران، اطلاعات رواناب معمولا موجود نيست

دبي طرح: تعيين كننده ظرفيت انهار زهكشي

انتخاب باران طرح از طريق تجزيه وتحليل داده‌هاي بارندگي
بارندگي بيشتر احتمال وقوع كمتر

دوره برگشت باران طرح براي زهكشهاي اصلي < كولكتور < زهكشهاي داخل مزرعه

درجه 1 ® درجه 2 ® درجه 3 ® هيدروگراف زهكشهاي داخل مزرعه ® هيدروگراف باران

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه آبیاری است

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه آبیاری از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه رفتار سازماني - 100 اسلاید

پاورپوینت در زمینه رفتار سازماني - 100 اسلاید

پاورپوینت در زمینه رفتار سازماني - 100 اسلاید

پاورپوینت در زمینه رفتار سازماني

پاورپوینت در زمینه رفتار سازماني

پاورپوینت در زمینه رفتار سازماني

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید

مديران به چيزي نياز دارند كه بتوانند هم از رفتار مشهود و هم از رفتار نامشهود و پنهان كارگر و كارمند و آنچه كه در درون آنها مي گذرد پي ببرند.
مديران به آن نياز دارند كه بدانند ،اگر در صورت و ظاهر افراد عدم رضايتي نمي بينند دليل آن نيست كه در درون آنها بغض و كينه نسبت به آنها وجود ندارد.

بنابراين كارايي يك مدير به اين بستگي دارد كه هم از جنبه هاي فني شغلش آگاهي داشته باشد و هم از مهارتهاي انساني مطلع باشد.
ويليام جيمز استاد دانشگاه هاروارد در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيد كه كاركنان روزمزد براي آنكه كارشان را داشته باشند بعبارت ديگر براي آنكه اخراج نشوند كافيست كه 20 تا 30 درصد ظرفيت كاري خودرابه كاراندازند. پاورپوینت در زمینه رفتار سازماني
مطالعات او نشان داد كه اگر كاركنان به نحو شايسته انگيخته شوند كارايي شان به 80 تا 90 درصد خواهد رسيد.
براي اداره كردن سازمان مدير به چهار نقش نياز دارد: پاورپوینت در زمینه رفتار سازماني
1- نقش توليدي (Producing):ازمدير در نقش توليد انتظار ميرود كه به اهداف كاري خود برسد.براي اين كارهم لازم است كه درحرفه خود دانش ومهارت لازم را داشته باشد.چه اينكار بازاريابي ،مهندسي يا حسابداري باشد،چه هركار ديگري.(اين نقش باخرده سامانه فني و اقتصادي در ارتباط است)
2- نقش اجرا يي يا وظيفه اداره كردن(Implementing):از مدير در نقش اجرايي انتظار ميرود كه به انجام وظايف مديريتي بپردازد.مدير بايد بتواندافرادي راكه بااوكارمي كنند اداره نموده ودقت كند كه اين افراد مولد باشند.در اين كار نقش مديران برنامه ريزي ، هماهنگي ، كنترل و انظباط بخشيدن است.(اين نقش با خرده سامانه اداري وتشكيلاتي ارتباط دارد) پاورپوینت در زمینه رفتار سازماني
3- نقش نو آوري وخلاقيت (Innovating):در اين نقش از مديرانتظار ميرود كه با توجه به تحولات محيطي با نوآوري اهداف سازماني ونظامهاي كاري را تغيير دهد.(اين نقش با خرده سامانه اطلاعاتي – تصميم گيري در ارتباط است)
4- نقش تلفيق ويكپارچه نمودن (Integrating):دراين نقش مدير بايد همه سازمان را در پي اهداف واستراتژيهاي سازمان متحدكند.دراينجا مديراهداف فردي رابا اهداف گروهي ، ريسك فردي راباريسك گروهي هماهنگ كرده ونتيجتاًسازماندهي فردي رابه سازماندهي گروهي تبديل ميكند.اين كارالبته كسي را ميخواهدكه دربرابر نيازهاي مردم حساس باشد.(اين نقش با خرده سامانه انساني- اجتماعي مرتبط است)

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه رفتار سازماني است

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه رفتار سازماني از لینک زیر استفاده کنید:

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه آموزش الکترونیکی - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آموزش الکترونیکی - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آموزش الکترونیکی - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آموزش الکترونیکی

پاورپوینت در زمینه آموزش الکترونیکی

پاورپوینت در زمینه آموزش الکترونیکی

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید

عبارت است از ارائه محتواي آموزشي و تجربيات اساتيد مجرب هر رشته از طريق تكنولوژي الكترونيك به دانشجويان علاقه مند ، كه اين دانشجويان ميتوانند در هر نقطه جهان از اين آموزشها بهره مند گردند.  پاورپوینت در زمینه آموزش الکترونیکی
هر روشی که بتوان از آن برای آموزش استفاده کرد که در آن آموزش دهنده و آموزش گیرنده در یک مکان فیزیکی قرار نداشته باشند .

آموزش از راه دور ، فاصله فیزیکی را که بین استاد و دانشجویان وجود دارد ، بر میدارد و ازیک تکنولوژی هماهنگ با ارتباطات چهره به چهره(fact-to-face) برای پر کردن شکاف موجود استفاده می کند .

پاورپوینت در زمینه آموزش الکترونیکی
دانشگاه هاي مجازي يكي از اشكال آموزش هاي از راه دور هستند و اخيراً در كشورهاي مختلف دنيا نقش بسزايي را در امر آموزش جوانان به عهده دارند.

در كلاس هاي درس مجازي دانشجويان در دوره هايي به صورت كنفرانس هاي رايانه اي شركت مي كنند . اين دوره ها از طريق اينترنت و شبكه هاي وب جهاني ارائه مي شوند و از نرم افزارهايي استفاده مي كنند كه امكان برقراري ارتباط را براي دانشجويان فراهم مي سازند  پاورپوینت در زمینه آموزش الکترونیکی

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه آموزش الکترونیکی است

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه آموزش الکترونیکی از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه بیماری هاری - 68 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بیماری هاری - 68 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بیماری هاری - 68 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بیماری هاری

پاورپوینت در زمینه بیماری هاری

پاورپوینت در زمینه بیماری هاری

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید

اين اقدامات عبارتند از :

1- زدودن و خارج ساختن ويروس هاري از محل زخم :

مهم ترين قسمت پيشگيري از هاري ( تا 50% )
رعايت كامل همين نكته است ، براي اين كار لابلاي زخم را
با آب تميز و صابون حداقل به مدت 15تا 20 دقیقه
عميقاَ شستشو و در جريان آب روان قرار دهيد.
با توجه به امکان انتقال بعضی از بیماریهای ویروسی نظیر هپاتیت B ,C و...
از طریق برس های چند بار مصرف ، بایستی از گاز استریل با دستکش جراحی یکبار مصرف استریل به منظورشستشوی زخم استفاده گردد
2- خارج کردن کف صابون از لابلاي زخم :
با استفاده از شيلنک آب يا پيستوله آب پاش باید کف باقیمانده صابون در لابه لای زخم کاملا شسته شود زیرا باقی ماندن باعث خنثی شدن اثر بعضی ضد عفونی کننده ها خواهدشد

6- تزريق سرم ضد هاري :

طبق پروتکل درمان پیشگیری سازمان جهانی بهداشت سرم هاری فقط به کسانی تزریق می شودکه دارای یک یا چند گزیدگی یا خراش های عمیق جلدی ( خراشی که درآن خون دیده شود) یا آلوده شدن غشای مخاطی با بزاق ویا خراش های سر و صورت و گردن باشند.
برای خراش ها و زخم های کوچک و دور از مراکز اعصاب یا لیسیدن شخص بوسیله حیوان های مشکوک به هاری ،فقط از تزریق واکسن استفاده می شود

سرم ضد هاری در ایران ،ایمنوگلوبین اختصاصی ضد هاری تهیه شده از پلاسمای انسانی و بدون عارضه است و نیاز به تست نداردو مقدار تزریق 20 واحد بر هر کیلو گرم وزن بدن که نصف آن به عضله سرین تزریق و مابقی به صورت انفیلتراسیون در اطراف زخم انجام می گردد دمای نگهداری سرم 2-8 درجه سانتی گرادودر صورت تغییر رنگ استفاده نشود
درصورتی مقدار سرم محاسبه شده بیش از 5میلی لیتر باشد در دو محل جداگانه تزریق گردد


ج: دوره بر انگيختگي: مهم ترين علائم: پاورپوینت در زمینه بیماری هاری

تحريك پذيري شديد، بيمار در اثر كوچكترين صدا يا نور
يا ساير محرك هابه شدت متشنج شده و دچار انقباضات
شديد عضلاني شده، خود را به در و ديوار زده و اطراف دهان 
را كف مي پوشاند. پاورپوینت در زمینه بیماری هاری

عطش، بيمار عطش فراوان داشته ولي به علت انقباض عضلات گلو
قادر به نوشيدن آب نمي باشد و هنگام نوشيدن عق مي زند
و احساس خفگي مي نمايد. پاورپوینت در زمینه بیماری هاری

هيدروفوبي ، بيمار باديدن يا شنيدن صداي آب به شدت تحريك مي گردد.

آئروفوبي ، عبور هوا از روي صورت نيز باعث تحريك بيمار مي شود.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه بیماری هاری است

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه بیماری هاری از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه راههای پیشگیری وکنترل بیماری هاری - 32 اسلاید

پاورپوینت در زمینه راههای پیشگیری وکنترل بیماری هاری - 32 اسلاید

پاورپوینت در زمینه راههای پیشگیری وکنترل بیماری هاری - 32 اسلاید

پاورپوینت در زمینه راههای پیشگیری وکنترل بیماری هاری

پاورپوینت در زمینه راههای پیشگیری وکنترل بیماری هاری

پاورپوینت در زمینه راههای پیشگیری وکنترل بیماری هاری

پول  شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید

مهمترین و اصلی ترین راه سرایت از طریق گازگرفتن توسط حیوانات آلوده (هار) می باشد همچنین گربه هار می تواند با ایجاد خراش در بدن انسان بیماری را انتقال دهد.

از طریق زخم های پوستی و مخاطی که به ترشحات حاوی ویروس هاری آلوده شوند نیز انتقال صورت می پذیرد
در صورت ابتلای انسان به بیماری بعد از طی دوره کمون علائم اولیه به صورت خستگی, بی اشتهائی, بیقراری, تف اندازی, سوزش و خارش و گاهی درد محل گزیدگی
در مرحله تحریک پذیری علائم بیقراری, خروج کف از دهان, احساس حالت خستگی و ترس از نور و ریزش اشک از چشم بروز نموده سپس وارد مرحله اغماء و در نهایت باعث مرگ میشود پاورپوینت در زمینه راههای پیشگیری وکنترل بیماری هاری
در سگ و گربه 10-3 روز قبل از بروز علائم بالینی ویروس در بزاق حبوان وجود داردو می تواند بیماری را انتقال دهد. به عبارت دیگر اگر سگ و گربه در زمان گزش آلوده به وبروس هاری باشند, علائم بالینی حداکثر 5تا 8 روز بعد در حیوان ظاهر خواهد شد پاورپوینت در زمینه راههای پیشگیری وکنترل بیماری هاری
پس از طی دوره کمون اولین علامت بیماری تغییر در رفتار و عادات حیوان می باشد  پاورپوینت در زمینه راههای پیشگیری وکنترل بیماری هاری

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه راههای پیشگیری وکنترل بیماری هاری است

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه راههای پیشگیری وکنترل بیماری هاری از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه هاری - 23 اسلاید

پاورپوینت در زمینه هاری - 23 اسلاید

پاورپوینت در زمینه هاری - 23 اسلاید

پاورپوینت در زمینه هاری

پاورپوینت در زمینه هاری

پاورپوینت در زمینه هاری

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید

هاری یک بیماری عفونی حاد (آنسفالیت )و کشنده ویروسی است که به دوشکل تحریکی(هاری خشمگین )وساکت (هاری فلجی )ظاهر می شود .این بیماری مخصوص گوشتخواران اهلی و وحشی بوده انسان وسایرحیوانات خونگرم پستاندار به طور تصادفی واغلب از طریق حیوان گزیدگی به آن مبتلا می شوند .
میزان کشندگی بالا(صددرصد):پس از ظهور علائم بالینی چه درانسان وچه در حیوان قابل درمان نبوده وبیمار محکوم به مرگ خواهد بود . پاورپوینت در زمینه هاری

افزایش روند حیوان گزیدگی در انسان به طوری که سالانه مبالغ زیادی صرف خرید واکسن وسرم ضد هاری جهت درمان پیشگیری آسیب دیده گان می شود.

تلفات دام وخسارت های اقتصادی ناشی از این بیماری که در دام ها ایجاد می شود . پاورپوینت در زمینه هاری
تمام پستانداران خونگرم اهلی ووحشی به بیماری هاری حساس هستند . دوره نهفتگی در سگ وگربه 2تا3 هفته وگاهی چند ماه است . این نکته مهم است که دربرخی موارد 3تا10 روز قبل از بروز علائم بالینی در سگ وگربه ویروس موجوددربزاق حیوان می تواند بیماری را منتقل نماید به عبارت دیگر اگر بزاق سگ وگربه در زمان گاز گرفتن آلوده به ویروس هاری باشد علائم بالینی حداکثر تا 10 روز بعد در حیوان ظاهر شده وخواهد مرد.
پس از طی دوره نهفتگی اولین علامت بیماری تغییر دررفتار وعادتهای حیوان است به نحوی که یا بیش ازاندازه به صاحب خود انس والفت پیدا می کند ویا عصبانی وبد خو شده غذای خودرا به دلیل اختلال دربلع نمی خورد پاورپوینت در زمینه هاری
پیشرفت بیماری در برخی موارد به صورت فلجی (هاری ساکت )بوده حیوان به گوشه ای پناه می برد وابتدا دستها سپس پاها وبعد سایر اندامها غلج شده ودر نهایت به علت فلج دستگاه تنفسی می میرد ولی در بیشتر موارد پس از دوره تغییر رفتار حیوان پریشان ومضطرب و کم کم وحشی ودرنده (هاری خشمگین ) می شود وبه گاز گرفتن سنگ وجوب واشیای مختلف پرداخته ومحل زندگی خود را ترک می کند و بدون هدف به هرجائی می رود وبه هر کس وهر حیوان سر راه خود حمله می برد

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه هاری است

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه هاری از لینک زیر استفاده کنید:

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه بیماری هاری - 16 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بیماری هاری - 16 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بیماری هاری - 16 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بیماری هاری

پاورپوینت در زمینه بیماری هاری

پاورپوینت در زمینه بیماری هاری

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید

*هاري يك بيماري عفوني حاد(آنسفاليت) و كشنده ويروسي است كه به دوشكل تحريكي(هاري خشمگين)و ساكت(هاري فلجي) ظاهر ميشود. اين بيماري مخصوص گوشتخواران اهلي ووحشي بوده،انسان و ساير حيوانات خونگرم پستاندار،بطور تصادفي و اغلب از طريق حيوان گزيدگي به آن مبتلا ميشوند. پاورپوینت در زمینه بیماری هاری
1 – گاز گرفتن: اصلي ترين راه سرايت بيماري گاز گرفتن به وسيله حيوان هار است.البته از طريق كشيده شدن پنجه آغشته به بزاق حاوي ويروس نيز منتقل ميشود.
2 – پوست:ازطريق پوست سالم ،هاري سرايت پذير نيست،ولي ازراه كوچك ترين خراش يا زخم درپوست اين بيماري منتقل ميشود. پاورپوینت در زمینه بیماری هاری
3 – نسوج مخاطي:ويروس هاري ازطريق مخاط آلوده نيز به انسان و حيوان هاي ديگر منتقل ميشود. پاورپوینت در زمینه بیماری هاری
پيشرفت بيماري در برخي موارد بصورت فلجي (هاري ساكت) بوده،حيوان به گوشه اي پناه ميبردوابتدادستها سپس پاها و بعدساير اندامها فلج شده و در نهايت به علت فلج دستگاه تنفس مي ميرد،ولي در بيشتر موارد،پس از دوره تغيير رفتار،حيوان پريشان و مضطرب و كم كم وحشي و درنده (هاري خشمگين) ميشود وبه گاز گرفتن سنگ و چوب واشياي مختلف پرداخته ومحل زندگي خودرا ترك ميكند وبدون هدف به هرجا ميرود وبه هركس و هرحيوان برسرراه خود حمله ميبرد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه بیماری هاری است

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه بیماری هاری از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه آموزش پاورپوینت - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آموزش پاورپوینت - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آموزش پاورپوینت - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آموزش پاورپوینت

پاورپوینت در زمینه آموزش پاورپوینت

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید

سربرگ transitions

 

شما می توانید با سربرگ transitionsصفحه پاورپوینتون رو در      حالت دهید و انتخاب صفحه کنید. مانند:همین صفحه ای که با transitionsدرست شده.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه نماز - 13 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نماز - 13 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نماز - 13 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نماز

پاورپوینت در زمینه نماز

پاورپوینت در زمینه نماز

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید

¢نماز در روایاتاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه سفره های آب زیرزمینی - 26 اسلاید

پاورپوینت در زمینه سفره های آب زیرزمینی - 26 اسلاید

پاورپوینت در زمینه سفره های آب زیرزمینی - 26 اسلاید

پاورپوینت در زمینه سفره های آب زیرزمینی

پاورپوینت در زمینه سفره های آب زیرزمینی

پاورپوینت در زمینه سفره های آب زیرزمینی

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید

با ورود آبهای جدیدتر و تجمع آنها در آن نقطه زیر زمینی ، بمرور یک انبار و مخزن زیرزمینی از آب تشکیل میشود که بعلت عبور از لایه های مختلف شن و ماسه و سنگهای متنوع دچار تغییراتی نیز شده اند .  پاورپوینت در زمینه سفره های آب زیرزمینی
این تغییرات از نوع کیفی است و در برخی جاها ممکن است باعث بهبود کیفی و تصفیه آب شده و در برخی نقاط نیز باعث تخریب کیفی و آلودگی آب گردد، و این نکته بستگی به کیفیت اولیه آب و لایه های واقع در مسیر حرکت آن دارد .  پاورپوینت در زمینه سفره های آب زیرزمینی
خوب ، انسانها در طول تاریخ با نگاه به همین عملکرد ساده نفوذ آب در زمین بوده که به وجود آب زیرزمینی پی بردند و وقتی ناگزیر از زندگی در اماکنی شدند که از وجود رودخانه ها و منابع آب سطحی دیگر محروم بودند ، برای تامین آب مورد نیاز خود ، آن را در دل زمین جستجو نمودند .
در مسیر همین جستجوها بود که افتخار حفر و بهره برداری از قنات نصیب ایرانیان سخت کوش گردید و ما بدان می بالیم . پاورپوینت در زمینه سفره های آب زیرزمینی
همانطور که ذکر شد هرگونه خللی که در دو طرف معدله سیستم آب زیرزمینی بروز کند باعث ظهور مشکلاتی میگردد که دو مشکل عمدة آن عبارت از بالا آمدگی سطح آب زیرزمینی و پایین افتادن سطح آب زیرزمینی ، میباشند و هریک از آنان نیز پیامدهای خاص خودشان را دارند .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه سفره های آب زیرزمینی است

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه سفره های آب زیرزمینی از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه قالب هاي شعر فارسي - 47 اسلاید

پاورپوینت در زمینه قالب هاي شعر فارسي - 47 اسلاید

پاورپوینت در زمینه قالب هاي شعر فارسي - 47 اسلاید

پاورپوینت در زمینه قالب هاي شعر فارسي

پاورپوینت در زمینه قالب هاي شعر فارسي

پاورپوینت در زمینه قالب هاي شعر فارسي

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید

بيت : به هر سطر از يك شعر بيت مي گويند .     ( نكته : كوچكترين واحد شعر يك بيت است .  )
مصراع ( مصرَع ) : هر بيت از دو قسمت تشكيل شده است كه هر قسمت يك مصراع نام دارد .  ( نكته : كمترين مقدار سخن آهنگين را مصراع مي نامند . )
مثال :          بشنو اين ني چون شكايت مي كند        از جــدايي ها حــكايـت مـي كند پاورپوینت در زمینه قالب هاي شعر فارسي
قافيه : به كلمات غير تكراري گفته مي شود كه در پايان بيت ها و مصراع ها مي آيند ، بطوري كه يك يا چند حرف آخر آنها با هم مشترك است .
نكته (1) : حرف يا حروفي كه در كلمات قافيه مشترك مي آيند « حروف قافيه » نام دارند .
مثال (1) :     آتـش عشـق است كانـدر ني فتــاد            جـوشش عشـق است كانـدر مـي فتـاد
مثال (2) :      سرآن ندارد امـشب كه برآيد آفتابي         چه خيالها گـذر كـرد و گذر نكرد خوابي
                به چه ديرماندي اي صبح كه جان مابرآمد           بـزه كــردي و نكـردند مـوذنـان صـوابـي
نكته (2) : اگر دو كلمه قافيه در تلفظ يكسان ، ولي در معني متفاوت باشند قافيه درست است .
مثال :         آتش است اين بانگ ناي ونيست باد           هـر كـه اين آتـش نـدارد نيـست بـاد   
توضيح : اين بيت داراي دو قافيه است كه هر دو كلمه قافيه، از نظر شكل ظاهري با هم يكسان هستند امّا از جهت معني با هم فرق دارند . بطوري كه نيست در مصراع اول فعل و در مصراع دوم اسم مي باشد پاورپوینت در زمینه قالب هاي شعر فارسي
و كلمه باد در مصراع اوّل اسم ، امّا در مصراع دوم فعل دعا است .
رديف : كلمات يا كلماتي است كه بعد از قافيه در پايان مصراع ها و ابيات مي آيند و عيناً از نظر لفظ و معني يكسان مي باشند .
مثال :            برق با شوقم شـراري بيش نيـست          شعله ، طفل ني سـواري بيش نيست
                  آرزوهــاي  دو  عــالــم   دستــگـاه           از كــف خـاكـم غبـاري بيش نيست 
تذكّر : بيت اوّل اين شعر مصرّع و دو بيت با هم مقفّي هستند .
ياد آوري : اگر دو كلمه پايان مصراع ها يا ابيات در تلفظ يكسان امّا در معني متفاوت باشند ، رديف به حساب نمي آيند بلكه قافيه هستند .
 مثال :            خــرامـان بشـــد ســـوي آب روان          چنـان چـون شـده ، بـاز جـويد روان
توضيح : دو كلمه « روان» بيت بالا قافيه اند زيرا كلمه « روان » در مصراع اول به معني روح و جان آمده است .
نكته (1) : بيت يا شعري كه داراي رديف باشد ، مردّف ناميده مي شود .
نكته (2) : آوردن رديف در شعر اجباري نيست امّا اگر شاعر بخواهد از رديف استفاده كند بلافاصله آن را بعد از قافيه مي آورد .
نكته (3) : آوردن قافيه در شعر سنتي اجباري است ولي در شعر نو (نيمايي) جايگاه خاصي ندارد .
وزن شعر فارسي : آهنگي كه ازشنيدن مصراع هاي يك شعر در گوش ، احساس مي شود وزن نام دارد .
تخلّص : نام شعري شاعر است كه در ابيات پاياني شعر خود مي آورد .
نكته : تخلّص بيشتر در قالب شعري غزل و قصيده كاربرد دارد .
مثال (1) :       درشمار ار چه نياورد كـسي حافظ را           شكر كان محنت بي حد وشمار آخرشد
مثال (2) :       امـروز رو نكـرد به در گاه حق سنـا          فـردا به سـوي در گـه او با چه رو رود ؟   
قصيده :   شعري است بر يك وزن و و يك قافيه كه مصراع اوّل بيت نخست ، با همه ي مصراع هاي دوم ابيات ديگر هم قافيه باشد .
نمونه قصيده :
دلا تا كي در اين دنيا فريب اين و آن بيني*  /    يكي زين چاه ظلماني برون شو تا جهان بيني*
                 جهاني كاندرو هردل كه يابي ، پادشا يابي          /      جهاني كاندرو هرجان كه بيني شادمان بيني*
              نه بر اوج هوا او را عقابي دل شكر يابي         /      نه اندر قعر بحر او را نهنگي جان ستان بيني *
مشخصات قصيده :         
 1- تعداد ابيات آن از پانزده بيت بيشتر است
 2- درون مايه و محتواي آن موضوعاتي چون مدح ، حكمت ، عرفان ، وصف ، پند و اندرز ، جشن ، شكر ،   شكايت و مسايل اجتماعي مي باشد                      
 
  3- بيت اوّل قصيده را كه مصرع است « مطلع »و به بيت آخر آن « مقطع » مي گويند .  پاورپوینت در زمینه قالب هاي شعر فارسي
  4- قصيده اوّلين قالب شعر فارسي است كه به تقليد از شعر عربي از نيمه ي قرن سوم پديد آمد
  5- داشتن وحدت موضوع ( يعني ابيات قصيده بايد مربوط به يك مفهوم و موضوع باشد . )

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه قالب هاي شعر فارسي است

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه قالب هاي شعر فارسي از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه افتادگي شانه وروشهاي درمان آن با ورزش - 42 اسلاید

پاورپوینت در زمینه افتادگي شانه وروشهاي درمان آن با ورزش - 42 اسلاید

پاورپوینت در زمینه افتادگي شانه وروشهاي درمان آن با ورزش - 42 اسلاید

پاورپوینت در زمینه افتادگي شانه وروشهاي درمان آن با ورزش

پاورپوینت در زمینه افتادگي شانه وروشهاي درمان آن با ورزش

پاورپوینت در زمینه افتادگي شانه وروشهاي درمان آن با ورزش

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید

خوب راه رفتن٬ خوب نشتن و خوب ایستادن علاوه بر آنکه بر زیبایی شما می افزایند باعث کارایی بیشتر و خشکی کمتر در شما می شود. وضعیت مطلوب بدن به هماهنگی و تناسب اندامهای گوناگون بدن اطلاق می شود. پاورپوینت در زمینه افتادگي شانه وروشهاي درمان آن با ورزش

برآورده شده است که در حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد از مردم با برخی از ناهنجاری های بدن روبرو هستند
اگر افراد بتوانند تمام قسمت های بدن خود را اعم از سر و گردن٬ شانه ها لگن ٬ ستون فقرات را در جایگاه اصلی خود قرار دهند٬ علاوه بر کسب ظاهری زیبا میزان کشش و فشارهای وارده بر بدن را به حداقل ممکن رسانیده و کارایی و توانمندیهای خود را به حداکثر می رسانند پاورپوینت در زمینه افتادگي شانه وروشهاي درمان آن با ورزش

پاورپوینت در زمینه افتادگي شانه وروشهاي درمان آن با ورزش
یکی دیگه از راههای معاینه طرز قرار گرفتن دستها در دو طرف بدن شماست اگر محل قرار گرفتن دستها در کنار بدن در امتداد یک خط قرار می گرفتن مشکلی وجود ندارد ولی اگر طول یک دست بیشتر از دست دیگر بود ( یعنی دستها در امتداد یک خط قرار نمی گرفتن ) شما در سمت دستی که به ظاهر طول بیشتری دارد دچار افتادگی شانه هستید

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه افتادگي شانه وروشهاي درمان آن با ورزش است

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه افتادگي شانه وروشهاي درمان آن با ورزش از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه نکات جالب قرآن - 44 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نکات جالب قرآن - 44 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نکات جالب قرآن - 44 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نکات جالب قرآن

پاورپوینت در زمینه نکات جالب قرآن

پاورپوینت در زمینه نکات جالب قرآن

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید

غُلِبَتِ الرُّومُ (㿖فِي أَدْنَى الأرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (㿡فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الأمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (㿬بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (㿷وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ پاورپوینت در زمینه نکات جالب قرآن
روميان مغلوب شدند! (و اين شکست) در سرزمين نزديکى رخ داد؛ امّا آنان پس از (اين) مغلوبيّت بزودى غلبه خواهند کرد... در چند سال همه کارها از آن خداست؛ چه قبل و چه بعد (از اين شکست و پيروزى)؛ و در آن روز، مؤمنان (بخاطر پيروزى ديگرى) خوشحال خواهند شد... به سبب يارى خداوند؛ و او هر کس را بخواهد يارى مى‏دهد؛ و او صاحب قدرت و رحيم است! اين وعده‏اى است که خدا کرده؛ و خداوند هرگز از وعده‏اش تخلّف نمى‏کند؛ ولى بيشتر مردم نمى‏دانند!

پاورپوینت در زمینه نکات جالب قرآن
این پیروزی اهل کتاب بر ایرانیان آتش پرست آن دوره بود.
إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (㿋uc1䀣uc1㿬أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ (㿋uc1䀣uc1㿷إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (㿋uc1䀣uc1䀂وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (㿋uc1䀣uc1䀍
اعراف
آنهايى را که غير از خدا مى‏خوانيد (و پرستش مى‏کنيد)، بندگانى همچون خود شما هستند؛ آنها را بخوانيد، و اگر راست مى‏گوييد بايد به شما پاسخ دهند (و تقاضايتان را برآورند)! 194 آيا (آنها حداقل همانند خود شما) پاهايى دارند که با آن راه بروند؟! يا دستهايى دارند که با آن چيزى را بگيرند (و کارى انجام دهند)؟! يا چشمانى دارند که با آن ببينند؟! يا گوشهايى دارند که با آن بشنوند؟! (نه، هرگز، هيچ‏کدام،) بگو: «(اکنون که چنين است،) بتهاى خويش را که شريک خدا قرار داده‏ايد (بر ضد من) بخوانيد، و براى من نقشه بکشيد، و لحظه‏اى مهلت ندهيد، (تا بدانيد کارى از آنها ساخته نيست)! 195 ولى و سرپرست من، خدايى است که اين کتاب را نازل کرده؛ و او همه صالحان را سرپرستى مى‏کند. 196 و آنهايى را که جز او مى‏خوانيد، نمى‏توانند ياريتان کنند، و نه (حتى) خودشان را يارى دهند؛ 197

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ 161 خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ 162 وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ 163 إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 164 پاورپوینت در زمینه نکات جالب قرآن

کسانى که کافر شدند، و در حالِ کفر از دنيا رفتند، لعنت خداوند و فرشتگان و همه مردم بر آنها خواهد بود! 161 هميشه در آن (لعن و دورى از رحمت پروردگار) باقى مى‏مانند؛ نه در عذاب آنان تخفيف داده مى‏شود، و نه مهلتى خواهند داشت! 162 و خداى شما، خداوند يگانه‏اى است، که غير از او معبودى نيست! اوست بخشنده و مهربان (و داراى رحمت عام و خاصّ)! 163 در آفرينش آسمانها و زمين، و آمد و شد شب و روز، و کشتيهايى که در دريا به سود مردم در حرکتند، و آبى که خداوند از آسمان نازل کرده، و با آن، زمين را پس از مرگ، زنده نموده، و انواع جنبندگان را در آن گسترده، و (همچنين) در تغيير مسير بادها و ابرهايى که ميان زمين و آسمان مسخرند، نشانه‏هايى است (از ذات پاک خدا و يگانگى او) براى مردمى که عقل دارند و مى‏انديشند! 164 بقره

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه نکات جالب قرآن است

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه نکات جالب قرآن از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه نگرش اسلامی يا الگوی قرآنی به فساد - 52 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نگرش اسلامی يا الگوی قرآنی به فساد - 52 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نگرش اسلامی يا الگوی قرآنی به فساد - 52 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نگرش اسلامی يا الگوی قرآنی به فساد

پاورپوینت در زمینه نگرش اسلامی يا الگوی قرآنی به فساد

پاورپوینت در زمینه نگرش اسلامی يا الگوی قرآنی به فساد

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید

الف- شاخص های سلامت نظام اداری و نظام اداری سالم و عوامل تهديد کننده و تسهيل کننده سلامت نظام اداری
ب – شيوه های افزايش سلامت در نظام اداری (مشارکتهای مردمی، پاسخگويي، شفافيت، ترويج فرهنگ خود کنترلی، آموزشهای عمومی و ترويج اخلاق در سازمان)
ج- آثار و پيامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی تخلفات و ناهنجاريهای اداری پاورپوینت در زمینه نگرش اسلامی يا الگوی قرآنی به فساد
د- نقش مديريت عالی دستگاهها در کاهش تخلفات داری و افزايش سلامت در نظام اداری
و- استراتژيهای موجود در برخورد با تخلفات اداری (استراتژی پيشگيرانه، استراتژی برخورد مقطعی)

ويتوتاتزی پاورپوینت در زمینه نگرش اسلامی يا الگوی قرآنی به فساد
معتقد است که يک مسئول يا کارگزار دولتی مرتکب آسيب اداری شده است که در اتخاذ تصميمات اداری، تحت تأثير منافع شخصی يا روابط و علايق خانوادگی و دلبستگهيهای اجتماعی قرار گرفته باشد. اين تعريف در مورد کشورهای در حال توسعه بيشتر از کشورهای صنعتی مصداق دارد زيرا در اين گونه کشورها روابط اجتماعی و خانوادگی اهميت بسيار بالايي دارند و هر فرد وظيفه خود می داند تا حد امکان به خويشاوندان و نزديکان خود کمک نمايد. علاوه بر آن هر فرد نيز برای رسيدن به مقاصد شخصی و رفع مشکلات خود در وهله نخست متکی به حمايتها و مساعدتهای اقوام و آشنايان خود است. (الوانی-1377) پاورپوینت در زمینه نگرش اسلامی يا الگوی قرآنی به فساد
نتايج تحقيقات انجام شده در مورد آسيب اداری کشورهای مختلف نشان می دهد که آسيب اداری در رده های ميانی و پايينی نظام اداری تا حد زيادی به ميزان فساد در بين سياستگزاران و کارمندان عالی رتبه بستگی دارد. هنگامی که مديران ارشد فاسد باشند از يک سو به کمک مديران ميانی نيازمندند و از سوی ديگر ناچارند نهادهای حسابرسی و نظارتی، مطبوعات و دستگاههای قضايي و سازمانهای بازرسی را تضعيف کنند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه نگرش اسلامی يا الگوی قرآنی به فساد است

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه نگرش اسلامی يا الگوی قرآنی به فساد از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه کنترل خشم - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کنترل خشم - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کنترل خشم - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کنترل خشم

پاورپوینت در زمینه کنترل خشم

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید

 ب) آثار اخروي

 1. آمرزش گناهان

   امام باقر(ع): «من كف غضبه عن الناس اقاله الله نفسه يوم القيامه‌؛ كسي كه خشم خود را از مردم باز دارد، خداوند در قيامت از او در مي‌گذرد.

 1. عاقبت نيكو

   قال علي(ع): واكظم الغيظ و تجاوز عند المقدره و احلم عند الغضب، واصفح مع الدوله تكن لك العاقبه؛ خشم (خود) را فرو خور و به هنگام توانايي گذشت كن و در هنگام عصبانيت بردبار باش و در وقت چيرگي، بزرگوارانه در گذر، سرانجامت نيكو خواهد بود.

 1. لبريز شدن دل از امنيت، ايمان و رضا

   عن الباقر(ع): «من كظم غيظاً و هو يقدر علي امضائه، حشا الله قلبه امناً و ايمانماً‌ يوم القيامه؛ كسي كه خشمي را فرو خورد در حالي كه مي‌توانند آن را اعمال كند، خداوند متعال در قيامت دلش را از ايمني و ايمان آكنده مي‌سازد.

پاورپوینت در زمینه کنترل خشم

پاورپوینت در زمینه کنترل خشم

 1. ايمني از غضب الهي

   رسول خدا(ص) پيامد مذكور را اين‌گونه بيان فرموده‌اند: «لا تغضب علي احدٍ تأمن غضب‌ الله و سخطه؛ بر هيچ كس خشم نگير تا از خشم و ناخشنودي خدا ايمن باشي.»

 

 1. علو درجه و نيل به هدف

   امام علي(ع) فرمودند: «اعدي عدو للمرء غضبه و شهوته، فمن ملكها علت درجته و بلغ غايته؛ مهم‌ترين دشمن فرد غضب و شهوت اوست، پس كسي كه آن را در تصرف خود درآورد،‌ درجه‌اش تعالي يابد و به مقصودش نايل شود.»

 

پاورپوینت در زمینه کنترل خشم

پاورپوینت در زمینه کنترل خشم

اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه فرهنگ و تمدن ساسانیان - 85 اسلاید

پاورپوینت در زمینه فرهنگ و تمدن ساسانیان - 85 اسلاید

پاورپوینت در زمینه فرهنگ و تمدن ساسانیان - 85 اسلاید

پاورپوینت در زمینه فرهنگ و تمدن ساسانیان

پاورپوینت در زمینه فرهنگ و تمدن ساسانیان

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید

nفهرست:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه موتور جستجوي قرآني وب - 18 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موتور جستجوي قرآني وب - 18 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موتور جستجوي قرآني وب - 18 اسلاید

پاورپوینت در زمینه موتور جستجوي قرآني وب

پاورپوینت در زمینه موتور جستجوي قرآني وب

پاورپوینت در زمینه موتور جستجوي قرآني وب

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید

تعريف پروژه
جستجو در وب
کارهاي مرتبط پاورپوینت در زمینه موتور جستجوي قرآني وب
اجزاي موتور جستجو
راهکارهاي پيشنهادي
نتيجه‌گيري
مراجع پاورپوینت در زمینه موتور جستجوي قرآني وب
حجم بالاي اطلاعات
نياز به موتور‌هاي جستجو براي کاربر امروزي

نتايج متنوع و در زمينه‌هاي مختلف
نياز به موتورهاي خاص منظوره و تخصّصي مثل شيمی و بيولوژی

اطلاعات غلط و غيرعلمي  پاورپوینت در زمینه موتور جستجوي قرآني وب
ايجاد پايگاه‌هاي تخصّصي وب و مرجع
همان مشکلات گفته شده
راه حل‌هاي گفته شده هنوز انجام نشده‌اند
کم بودن پايگاه‌هاي تخصّصي قرآني در وب
وجود نداشتن پايگاه مرجع قوي در پژوهش‌هاي قرآني

کاربردهايِ ديگرِ پروژه
جستجو در متون اسلامي
جستجو در يک اينترانت بر روي مستندات معتبر

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در زمینه موتور جستجوي قرآني وب است

برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه موتور جستجوي قرآني وب از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه پرینتر - 17 اسلاید

پاورپوینت در زمینه پرینتر - 17 اسلاید

پاورپوینت در زمینه پرینتر - 17 اسلاید

پاورپوینت در زمینه پرینتر

پاورپوینت در زمینه پرینتر

پاورپوینت در زمینه پرینتر

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه اصول گزارش نويسی - 8 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول گزارش نويسی - 8 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول گزارش نويسی - 8 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول گزارش نويسی

پاورپوینت در زمینه اصول گزارش نويسی

پاورپوینت در زمینه اصول گزارش نويسی

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه اصول گزارش نويسی - 8 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول گزارش نويسی - 8 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول گزارش نويسی - 8 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول گزارش نويسی

پاورپوینت در زمینه اصول گزارش نويسی

پاورپوینت در زمینه اصول گزارش نويسی

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه آموزش مجازی و رياضيات - 34 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آموزش مجازی و رياضيات - 34 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آموزش مجازی و رياضيات - 34 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آموزش مجازی و رياضيات

پاورپوینت در زمینه آموزش مجازی و رياضيات

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

4
این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه بازی درمانی - 37 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بازی درمانی - 37 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بازی درمانی - 37 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بازی درمانی

پاورپوینت در زمینه بازی درمانی

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه حجاب - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه حجاب - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه حجاب - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه حجاب

پاورپوینت در زمینه حجاب

پاورپوینت در زمینه حجاب

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه فروشگاه اینترنتی - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه فروشگاه اینترنتی - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه فروشگاه اینترنتی - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه فروشگاه اینترنتی

پاورپوینت در زمینه فروشگاه اینترنتی

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

        

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مكاتب مديريت - 18 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مكاتب مديريت - 18 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مكاتب مديريت - 18 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مكاتب مديريت

پاورپوینت در زمینه مكاتب مديريت

پاورپوینت در زمینه مكاتب مديريت

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی مدیریت - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی مدیریت - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی مدیریت - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی مدیریت

پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی مدیریت

پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی مدیریت

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی مدیریت - 29 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی مدیریت - 29 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی مدیریت - 29 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی مدیریت

پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی مدیریت

پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی مدیریت

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی مدیریت - 29 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی مدیریت - 29 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی مدیریت - 29 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی مدیریت

پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی مدیریت

پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی مدیریت

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه تـربيـت - 87 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تـربيـت - 87 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تـربيـت - 87 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تـربيـت

پاورپوینت در زمینه تـربيـت

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه تربیت قرآنی - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تربیت قرآنی - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تربیت قرآنی - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تربیت قرآنی

پاورپوینت در زمینه تربیت قرآنی

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه رگرسیون - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه رگرسیون - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه رگرسیون - 20 اسلاید

پاورپوینت در زمینه رگرسیون

پاورپوینت در زمینه رگرسیون

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه تربیت - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تربیت - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تربیت - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تربیت

پاورپوینت در زمینه تربیت

پول شما  و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه دروغ - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه دروغ - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه دروغ - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه دروغ

پاورپوینت در زمینه دروغ

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه اصول سیستم های اطلاعاتی در کسب و کار - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول سیستم های اطلاعاتی در کسب و کار - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول سیستم های اطلاعاتی در کسب و کار - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول سیستم های اطلاعاتی در کسب و کار

پاورپوینت در زمینه اصول سیستم های اطلاعاتی در کسب و کار

پاورپوینت در زمینه اصول سیستم های اطلاعاتی در کسب و کار

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه اصول آموزش موثر - 52 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول آموزش موثر - 52 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول آموزش موثر - 52 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول آموزش موثر

پاورپوینت در زمینه اصول آموزش موثر

پاورپوینت در زمینه اصول آموزش موثر

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه اصول حسابداري - 400 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول حسابداري - 400 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول حسابداري - 400 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول حسابداري

پاورپوینت در زمینه اصول حسابداري

پاورپوینت در زمینه اصول حسابداري

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی نقد کتاب - 79 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی نقد کتاب - 79 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی نقد کتاب - 79 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی نقد کتاب

پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی نقد کتاب

پاورپوینت در زمینه اصول و مبانی نقد کتاب

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مراقبت هاي اوليه در نظام ارائه خدمات سلامت - 61 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مراقبت هاي اوليه در نظام ارائه خدمات سلامت - 61 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مراقبت هاي اوليه در نظام ارائه خدمات سلامت - 61 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مراقبت هاي اوليه در نظام ارائه خدمات سلامت

پاورپوینت در زمینه مراقبت هاي اوليه در نظام ارائه خدمات سلامت

 پاورپوینت در زمینه مراقبت هاي اوليه در نظام ارائه خدمات سلامت

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه قیمت‌ گذاری در بازارهای بین‌ المللی - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه قیمت‌ گذاری در بازارهای بین‌ المللی - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه قیمت‌ گذاری در بازارهای بین‌ المللی - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه قیمت‌ گذاری در بازارهای بین‌ المللی

پاورپوینت در زمینه قیمت‌ گذاری در بازارهای بین‌ المللی

پاورپوینت در زمینه قیمت‌ گذاری در بازارهای بین‌ المللی

پول شما و زندگی شما 

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه ارائه یک سخنرانی خوب - 14 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارائه یک سخنرانی خوب - 14 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارائه یک سخنرانی خوب - 14 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارائه یک سخنرانی خوب

پاورپوینت در زمینه ارائه یک سخنرانی خوب

پاورپوینت در زمینه ارائه یک سخنرانی خوب

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه دندانپزشکی جامعه نگر - 32 اسلاید

پاورپوینت در زمینه دندانپزشکی جامعه نگر - 32 اسلاید

پاورپوینت در زمینه دندانپزشکی جامعه نگر - 32 اسلاید

پاورپوینت در زمینه دندانپزشکی جامعه نگر

پاورپوینت در زمینه دندانپزشکی جامعه نگر

پاورپوینت در زمینه دندانپزشکی جامعه نگر

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاوپوینت در زمینه اصول مدیریت - 79 اسلاید

پاوپوینت در زمینه اصول مدیریت - 79 اسلاید

پاوپوینت در زمینه اصول مدیریت - 79 اسلاید

پاوپوینت در زمینه اصول مدیریت

پاوپوینت در زمینه اصول مدیریت

پاوپوینت در زمینه اصول مدیریت

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه الفباي طراحي برنامه آموزشي - 150 اسلاید

پاورپوینت در زمینه الفباي طراحي برنامه آموزشي - 150 اسلاید

پاورپوینت در زمینه الفباي طراحي برنامه آموزشي - 150 اسلاید

پاورپوینت در زمینه الفباي طراحي برنامه آموزشي

پاورپوینت در زمینه الفباي طراحي برنامه آموزشي

پاورپوینت در زمینه الفباي طراحي برنامه آموزشي

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

n
این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه شادی در اسلام - 37 اسلاید

پاورپوینت در زمینه شادی در اسلام - 37 اسلاید

پاورپوینت در زمینه شادی در اسلام - 37 اسلاید

پاورپوینت در زمینه شادی در اسلام

پاورپوینت در زمینه شادی در اسلام

پاورپوینت در زمینه شادی در اسلام

پاورپوینت در زمینه شادی در اسلام

پاورپوینت در زمینه شادی در اسلام

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه پردازنده هاي چند هسته اي - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه پردازنده هاي چند هسته اي - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه پردازنده هاي چند هسته اي - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه پردازنده هاي چند هسته اي

پاورپوینت در زمینه پردازنده هاي چند هسته اي

پاورپوینت در زمینه پردازنده هاي چند هسته اي

پاورپوینت در زمینه پردازنده هاي چند هسته اي

پول شما و زندگی شما

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مدیریت وکنترل هوشیاری در مشاغل حساس - 66 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت وکنترل هوشیاری در مشاغل حساس - 66 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت وکنترل هوشیاری در مشاغل حساس - 66 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت وکنترل هوشیاری در مشاغل حساس

پاورپوینت در زمینه مدیریت وکنترل هوشیاری در مشاغل حساس

پاورپوینت در زمینه مدیریت وکنترل هوشیاری در مشاغل حساس

پاورپوینت در زمینه مدیریت وکنترل هوشیاری در مشاغل حساس

پاورپوینت در زمینه مدیریت وکنترل هوشیاری در مشاغل حساس

پاورپوینت در زمینه مدیریت وکنترل هوشیاری در مشاغل حساس

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه بیماری پارکینسون - 32 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بیماری پارکینسون - 32 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بیماری پارکینسون - 32 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بیماری پارکینسون

پاورپوینت در زمینه بیماری پارکینسون

پاورپوینت در زمینه بیماری پارکینسون

پاورپوینت در زمینه بیماری پارکینسون

پاورپوینت در زمینه بیماری پارکینسون

پاورپوینت در زمینه بیماری پارکینسون

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه سازمان جهانی استاندارد - 27 اسلاید

پاورپوینت در زمینه سازمان جهانی استاندارد - 27 اسلاید

پاورپوینت در زمینه سازمان جهانی استاندارد - 27 اسلاید

پاورپوینت در زمینه سازمان جهانی استاندارد

پاورپوینت در زمینه سازمان جهانی استاندارد

پاورپوینت در زمینه سازمان جهانی استاندارد

پاورپوینت در زمینه سازمان جهانی استاندارد

پاورپوینت در زمینه سازمان جهانی استاندارد

پاورپوینت در زمینه سازمان جهانی استاندارد

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه آموزش زمان حال استمراري - 8 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آموزش زمان حال استمراري - 8 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آموزش زمان حال استمراري - 8 اسلاید

پاورپوینت در زمینه آموزش زمان حال استمراري

پاورپوینت در زمینه آموزش زمان حال استمراري

پاورپوینت در زمینه آموزش زمان حال استمراري

پاورپوینت در زمینه آموزش زمان حال استمراري

پاورپوینت در زمینه آموزش زمان حال استمراري

پاورپوینت در زمینه آموزش زمان حال استمراري

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه قرص های ترکیبی پیشگیری از بارداری - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه قرص های ترکیبی پیشگیری از بارداری - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه قرص های ترکیبی پیشگیری از بارداری - 45 اسلاید

پاورپوینت در زمینه قرص های ترکیبی پیشگیری از بارداری

پاورپوینت در زمینه قرص های ترکیبی پیشگیری از بارداری

پاورپوینت در زمینه قرص های ترکیبی پیشگیری از بارداری

پاورپوینت در زمینه قرص های ترکیبی پیشگیری از بارداری

پاورپوینت در زمینه قرص های ترکیبی پیشگیری از بارداری

پاورپوینت در زمینه قرص های ترکیبی پیشگیری از بارداری

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه رشد حرکتی در کودکان پری ترم و فول ترم - 24 اسلاید

پاورپوینت در زمینه رشد حرکتی در کودکان پری ترم و فول ترم - 24 اسلاید

پاورپوینت در زمینه رشد حرکتی در کودکان پری ترم و فول ترم - 24 اسلاید

پاورپوینت در زمینه رشد حرکتی در کودکان پری ترم و فول ترم

پاورپوینت در زمینه رشد حرکتی در کودکان پری ترم و فول ترم

پاورپوینت در زمینه رشد حرکتی در کودکان پری ترم و فول ترم

پاورپوینت در زمینه رشد حرکتی در کودکان پری ترم و فول ترم

پاورپوینت در زمینه رشد حرکتی در کودکان پری ترم و فول ترم

پاورپوینت در زمینه رشد حرکتی در کودکان پری ترم و فول ترم

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه سبکهای ارتباطی درسازمان - 21 اسلاید

پاورپوینت در زمینه سبکهای ارتباطی درسازمان - 21 اسلاید

پاورپوینت در زمینه سبکهای ارتباطی درسازمان - 21 اسلاید

پاورپوینت در زمینه سبکهای ارتباطی درسازمان

پاورپوینت در زمینه سبکهای ارتباطی درسازمان

پاورپوینت در زمینه سبکهای ارتباطی درسازمان

پاورپوینت در زمینه سبکهای ارتباطی درسازمان

پاورپوینت در زمینه سبکهای ارتباطی درسازمان

پاورپوینت در زمینه سبکهای ارتباطی درسازمان

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه روش توليد - 100 اسلاید

پاورپوینت در زمینه روش توليد - 100 اسلاید

پاورپوینت در زمینه روش توليد - 100 اسلاید

پاورپوینت در زمینه روش توليد

پاورپوینت در زمینه روش توليد

پاورپوینت در زمینه روش توليد

پاورپوینت در زمینه روش توليد

پاورپوینت در زمینه روش توليد

پاورپوینت در زمینه روش توليد

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه نمونه و روش های نمونه گیری و حجم نمونه - 24 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نمونه و روش های نمونه گیری و حجم نمونه - 24 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نمونه و روش های نمونه گیری و حجم نمونه - 24 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نمونه و روش های نمونه گیری و حجم نمونه

پاورپوینت در زمینه نمونه و روش های نمونه گیری و حجم نمونه

پاورپوینت در زمینه نمونه و روش های نمونه گیری و حجم نمونه

پاورپوینت در زمینه نمونه و روش های نمونه گیری و حجم نمونه

پاورپوینت در زمینه نمونه و روش های نمونه گیری و حجم نمونه

پاورپوینت در زمینه نمونه و روش های نمونه گیری و حجم نمونه

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه نمونه و روش های نمونه گیری و حجم نمونه - 24 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نمونه و روش های نمونه گیری و حجم نمونه - 24 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نمونه و روش های نمونه گیری و حجم نمونه - 24 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نمونه و روش های نمونه گیری و حجم نمونه

پاورپوینت در زمینه نمونه و روش های نمونه گیری و حجم نمونه

پاورپوینت در زمینه نمونه و روش های نمونه گیری و حجم نمونه

پاورپوینت در زمینه نمونه و روش های نمونه گیری و حجم نمونه

پاورپوینت در زمینه نمونه و روش های نمونه گیری و حجم نمونه

پاورپوینت در زمینه نمونه و روش های نمونه گیری و حجم نمونه

http://setaresell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه توکل - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه توکل - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه توکل - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه توکل

پاورپوینت در زمینه توکل

پاورپوینت در زمینه توکل

پاورپوینت در زمینه توکل

پاورپوینت در زمینه توکل

پاورپوینت در زمینه توکل

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه سامانه دسترسی به اسناد علمی - 16 اسلاید

پاورپوینت در زمینه سامانه دسترسی به اسناد علمی - 16 اسلاید

پاورپوینت در زمینه سامانه دسترسی به اسناد علمی - 16 اسلاید

پاورپوینت در زمینه سامانه دسترسی به اسناد علمی

پاورپوینت در زمینه سامانه دسترسی به اسناد علمی

پاورپوینت در زمینه سامانه دسترسی به اسناد علمی

پاورپوینت در زمینه سامانه دسترسی به اسناد علمی

پاورپوینت در زمینه سامانه دسترسی به اسناد علمی

پاورپوینت در زمینه سامانه دسترسی به اسناد علمی

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

پاورپوینت در زمینه مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

پاورپوینت در زمینه مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

پاورپوینت در زمینه مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

پاورپوینت در زمینه مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

پاورپوینت در زمینه مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپویت در زمینه مديريت رفتار سازماني الگوهاي بازخور - 20 اسلاید

پاورپویت در زمینه مديريت رفتار سازماني الگوهاي بازخور - 20 اسلاید

پاورپویت در زمینه مديريت رفتار سازماني الگوهاي بازخور - 20 اسلاید

پاورپویت در زمینه مديريت رفتار سازماني  الگوهاي بازخور

پاورپویت در زمینه مديريت رفتار سازماني  الگوهاي بازخور

پاورپویت در زمینه مديريت رفتار سازماني  الگوهاي بازخور

پاورپویت در زمینه مديريت رفتار سازماني  الگوهاي بازخور

پاورپویت در زمینه مديريت رفتار سازماني  الگوهاي بازخور

پاورپویت در زمینه مديريت رفتار سازماني  الگوهاي بازخور

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت استثنایی بیماریهای ایسکمیک قلبی و مراقبتهای پرستاری - 44 اسلاید

پاورپوینت استثنایی بیماریهای ایسکمیک قلبی و مراقبتهای پرستاری - 44 اسلاید

پاورپوینت استثنایی بیماریهای ایسکمیک قلبی و مراقبتهای پرستاری - 44 اسلاید

پاورپوینت استثنایی بیماریهای ایسکمیک قلبی و مراقبتهای پرستاری

پاورپوینت استثنایی بیماریهای ایسکمیک قلبی و مراقبتهای پرستاری

پاورپوینت استثنایی بیماریهای ایسکمیک قلبی و مراقبتهای پرستاری

پاورپوینت استثنایی بیماریهای ایسکمیک قلبی و مراقبتهای پرستاری

پاورپوینت استثنایی بیماریهای ایسکمیک قلبی و مراقبتهای پرستاری

پاورپوینت استثنایی بیماریهای ایسکمیک قلبی و مراقبتهای پرستاری

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت استثنایی بیهوشی و بیماریهای کلیوی - 23 اسلاید

پاورپوینت استثنایی بیهوشی و بیماریهای کلیوی - 23 اسلاید

پاورپوینت استثنایی بیهوشی و بیماریهای کلیوی - 23 اسلاید

پاورپوینت استثنایی بیهوشی و بیماریهای کلیوی

پاورپوینت استثنایی بیهوشی و بیماریهای کلیوی

پاورپوینت استثنایی بیهوشی و بیماریهای کلیوی

پاورپوینت استثنایی بیهوشی و بیماریهای کلیوی

پاورپوینت استثنایی بیهوشی و بیماریهای کلیوی

پاورپوینت استثنایی بیهوشی و بیماریهای کلیوی

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه سیستم های انتقال آب بحران آب و آب مجازی - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه سیستم های انتقال آب بحران آب و آب مجازی - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه سیستم های انتقال آب بحران آب و آب مجازی - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه سیستم های انتقال آب بحران آب و آب مجازی

پاورپوینت در زمینه سیستم های انتقال آب بحران آب و آب مجازی

پاورپوینت در زمینه سیستم های انتقال آب بحران آب و آب مجازی

پاورپوینت در زمینه سیستم های انتقال آب بحران آب و آب مجازی

پاورپوینت در زمینه سیستم های انتقال آب بحران آب و آب مجازی

پاورپوینت در زمینه سیستم های انتقال آب بحران آب و آب مجازی

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه هدايت هايي از آیت الله بهجت - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه هدايت هايي از آیت الله بهجت - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه هدايت هايي از آیت الله بهجت - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه هدايت هايي از آیت الله بهجت

پاورپوینت در زمینه هدايت هايي از آیت الله بهجت

پاورپوینت در زمینه هدايت هايي از آیت الله بهجت

پاورپوینت در زمینه هدايت هايي از آیت الله بهجت

پاورپوینت در زمینه هدايت هايي از آیت الله بهجت

 پاورپوینت در زمینه هدايت هايي از آیت الله بهجت

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه ورزش و تفریحات سالم - 17 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ورزش و تفریحات سالم - 17 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ورزش و تفریحات سالم - 17 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ورزش و تفریحات سالم

پاورپوینت در زمینه ورزش و تفریحات سالم

پاورپوینت در زمینه ورزش و تفریحات سالم

پاورپوینت در زمینه ورزش و تفریحات سالم

پاورپوینت در زمینه ورزش و تفریحات سالم

پاورپوینت در زمینه ورزش و تفریحات سالم

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه دعا - 34 اسلاید

پاورپوینت در زمینه دعا - 34 اسلاید

پاورپوینت در زمینه دعا - 34 اسلاید

پاورپوینت در زمینه دعا

پاورپوینت در زمینه دعا

پاورپوینت در زمینه دعا

پاورپوینت در زمینه دعا

پاورپوینت در زمینه دعا

پاورپوینت در زمینه دعا

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه زندگی شیخ رجبعلی خیاط - 16 اسلاید

پاورپوینت در زمینه زندگی شیخ رجبعلی خیاط - 16 اسلاید

پاورپوینت در زمینه زندگی شیخ رجبعلی خیاط - 16 اسلاید

پاورپوینت در زمینه زندگی شیخ رجبعلی خیاط

پاورپوینت در زمینه زندگی شیخ رجبعلی خیاط

پاورپوینت در زمینه زندگی شیخ رجبعلی خیاط

 پاورپوینت در زمینه زندگی شیخ رجبعلی خیاط

پاورپوینت در زمینه زندگی شیخ رجبعلی خیاط

پاورپوینت در زمینه زندگی شیخ رجبعلی خیاط

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه کودکان و نماز - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کودکان و نماز - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کودکان و نماز - 10 اسلاید

پاورپوینت در زمینه کودکان و نماز

پاورپوینت در زمینه کودکان و نماز

پاورپوینت در زمینه کودکان و نماز

پاورپوینت در زمینه کودکان و نماز

پاورپوینت در زمینه کودکان و نماز

پاورپوینت در زمینه کودکان و نماز

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه برنامه های راهبردی مدیریت منابع آب وزارت نيرو در زمينه مديريت محيط زيست و كيفيت منابع آب ، بررسی چالش ها و ارائه راهکارها - 44 اسلاید

پاورپوینت در زمینه برنامه های راهبردی مدیریت منابع آب وزارت نيرو در زمينه مديريت محيط زيست و كيفيت منابع آب ، بررسی چالش ها و ارائه راهکارها - 44 اسلاید

پاورپوینت در زمینه برنامه های راهبردی مدیریت منابع آب وزارت نيرو در زمينه مديريت محيط زيست و كيفيت منابع آب ، بررسی چالش ها و ارائه راهکارها - 44 اسلاید

پاورپوینت در زمینه برنامه های راهبردی مدیریت منابع آب وزارت نيرو در زمينه  مديريت محيط زيست و كيفيت منابع آب ، بررسی چالش ها و ارائه راهکارها - 44 اسلاید

پاورپوینت در زمینه برنامه های راهبردی مدیریت منابع آب وزارت نيرو در زمينه  مديريت محيط زيست و كيفيت منابع آب ، بررسی چالش ها و ارائه راهکارها - 44 اسلاید

پاورپوینت در زمینه برنامه های راهبردی مدیریت منابع آب وزارت نيرو در زمينه  مديريت محيط زيست و كيفيت منابع آب ، بررسی چالش ها و ارائه راهکارها - 44 اسلاید

پاورپوینت در زمینه برنامه های راهبردی مدیریت منابع آب وزارت نيرو در زمينه  مديريت محيط زيست و كيفيت منابع آب ، بررسی چالش ها و ارائه راهکارها - 44 اسلاید

پاورپوینت در زمینه برنامه های راهبردی مدیریت منابع آب وزارت نيرو در زمينه  مديريت محيط زيست و كيفيت منابع آب ، بررسی چالش ها و ارائه راهکارها - 44 اسلاید

پاورپوینت در زمینه برنامه های راهبردی مدیریت منابع آب وزارت نيرو در زمينه  مديريت محيط زيست و كيفيت منابع آب ، بررسی چالش ها و ارائه راهکارها - 44 اسلاید

    بخش عظيمي از مناطق كشور با محدوديت منابع آب روبروست و استفاده نادرست از منابع محدود آب و ايجاد آلودگي در اين منابع منجر به بروز بحرانها و فاجعه هاي زيست محيطي خواهد شد.روند رو به رشد توسعه كشور،گسترش مراكز صنعتي، استفاده بيش از حد از كود و سموم در كشاورزي ، تخليه پسابها به منابع آبي پذيرنده ، زهابهاي كشاورزي و فاضلابهاي بيمارستاني، خانگي و...كميت و كيفيت منابع آبي محدود و ارزشمند كشور را به شدت تهديد مي‌كند .گسترش روز افزون نيازها و تقاضاها در جامعه براي دسترسي به منابع آب با كيفيت مناسب، افزايش چشمگير هزينههاي تأمين آب جدید و ضرورت كنترل آلودگي منابع آب با در نظر گرفتن محدوديت منابع آبي كشور، مديريت منابع آب را از جنبههاي مختلف با چالشهاي جدي روبرو ساخته است. لذا تأمين برنامههاي لازم به منظور حصول توسعه پايدار و حفظ محيط زيست و كيفيت منابع آب كشور از ضروریات محسوب می گردد.

 ب- بخشنامه های مرتبط با استفاده از پساب در ایران :

1- ابلاغيه نحوه تخصيص پساب تصفيه خانه هاي شهري(به شماره.......... مورخ........... )

2- بخشنامه شماره 700/87512 مورخ 8/11/86 معاونت محترم امور آب و آبفا درخصوص ضرورت بهرهگیری و استفاده مجدد از پساب حاصل از تصفیه خانههای فاضلاب شهری و روستایی

3- بخشنامه شماره 100/31/4586 مورخ 29/2/80 وزارت نیرو در خصوص بهرهگیری و تخصیص بهینه فاضلابهای تصفیه شده شهری و صنعتی و زهابهای کشاورزی

4- شیوه نامه استفاده از آبهای بازیافتی ( پیوست ابلاغیه شماره 100/40833 مورخ 6/12/80 )

vنظارت بر اجراي برنامه هاي ارزيابي ريسک زيست محيطي ناشي از سوانح آلودگي و حوادث طبيعي بر منابع آباینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه حرف همزة - 55 اسلاید

پاورپوینت در زمینه حرف همزة - 55 اسلاید

پاورپوینت در زمینه حرف همزة - 55 اسلاید

پاورپوینت در زمینه حرف همزة - 55 اسلاید

پاورپوینت در زمینه حرف همزة - 55 اسلاید

پاورپوینت در زمینه حرف همزة - 55 اسلاید

پاورپوینت در زمینه حرف همزة - 55 اسلاید

پاورپوینت در زمینه حرف همزة - 55 اسلاید

پاورپوینت در زمینه حرف همزة - 55 اسلاید

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه برنامه نويسي چند نخي با POSIX - چهل و پنج اسلاید

پاورپوینت در زمینه برنامه نويسي چند نخي با POSIX - چهل و پنج اسلاید

پاورپوینت در زمینه  برنامه نويسي چند نخي با POSIX - چهل و پنج اسلاید

پاورپوینت در زمینه   برنامه نويسي چند نخي با  POSIX - چهل و پنج اسلاید

پاورپوینت در زمینه   برنامه نويسي چند نخي با  POSIX - چهل و پنج اسلاید

پاورپوینت در زمینه   برنامه نويسي چند نخي با  POSIX - چهل و پنج اسلاید

پاورپوینت در زمینه   برنامه نويسي چند نخي با  POSIX - چهل و پنج اسلاید

پاورپوینت در زمینه   برنامه نويسي چند نخي با  POSIX - چهل و پنج اسلاید

پاورپوینت در زمینه   برنامه نويسي چند نخي با  POSIX - چهل و پنج اسلاید

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مدیریت اردوهای ورزشی - 17 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت اردوهای ورزشی - 17 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت اردوهای ورزشی - 17 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت اردوهای ورزشی - 17 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت اردوهای ورزشی - 17 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت اردوهای ورزشی - 17 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت اردوهای ورزشی - 17 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت اردوهای ورزشی - 17 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت اردوهای ورزشی - 17 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه بازرسی به روش ذرات مغناطیسی - 53 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بازرسی به روش ذرات مغناطیسی - 53 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بازرسی به روش ذرات مغناطیسی - 53 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بازرسی به روش ذرات مغناطیسی - 53 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بازرسی به روش ذرات مغناطیسی - 53 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بازرسی به روش ذرات مغناطیسی - 53 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بازرسی به روش ذرات مغناطیسی - 53 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بازرسی به روش ذرات مغناطیسی - 53 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بازرسی به روش ذرات مغناطیسی - 53 اسلاید

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مدیریت انرژی حرارتی وتکنولوژی ارتقائ انرژی حرارتی - 27 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت انرژی حرارتی وتکنولوژی ارتقائ انرژی حرارتی - 27 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت انرژی حرارتی وتکنولوژی ارتقائ انرژی حرارتی - 27 اسلاید

پاورپوینت در زمینه  مدیریت انرژی حرارتی وتکنولوژی ارتقائ انرژی حرارتی -  27 اسلاید

پاورپوینت در زمینه  مدیریت انرژی حرارتی وتکنولوژی ارتقائ انرژی حرارتی -  27 اسلاید

پاورپوینت در زمینه  مدیریت انرژی حرارتی وتکنولوژی ارتقائ انرژی حرارتی -  27 اسلاید

پاورپوینت در زمینه  مدیریت انرژی حرارتی وتکنولوژی ارتقائ انرژی حرارتی -  27 اسلاید

پاورپوینت در زمینه  مدیریت انرژی حرارتی وتکنولوژی ارتقائ انرژی حرارتی -  27 اسلاید

پاورپوینت در زمینه  مدیریت انرژی حرارتی وتکنولوژی ارتقائ انرژی حرارتی -  27 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بررسی دقت تشخيص MRI در مقايسه با CT اسکن اسپيرال در توده های کبدی - 11 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مديريت پرسنلي - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت پرسنلي - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت پرسنلي - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت پرسنلي - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت پرسنلي - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت پرسنلي - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت پرسنلي - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت پرسنلي - 25 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مديريت پرسنلي - 25 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مدیریت بازاریابی - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت بازاریابی - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت بازاریابی - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت بازاریابی - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت بازاریابی - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت بازاریابی - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت بازاریابی - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت بازاریابی - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت بازاریابی - 40 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه سيستم مديريت امنيت اطلاعات - 80 اسلاید

پاورپوینت در زمینه سيستم مديريت امنيت اطلاعات - 80 اسلاید

پاورپوینت در زمینه سيستم مديريت امنيت اطلاعات - 80 اسلاید

پاورپوینت در زمینه سيستم مديريت امنيت اطلاعات - 80 اسلاید

پاورپوینت در زمینه سيستم مديريت امنيت اطلاعات - 80 اسلاید

پاورپوینت در زمینه سيستم مديريت امنيت اطلاعات - 80 اسلاید

پاورپوینت در زمینه سيستم مديريت امنيت اطلاعات - 80 اسلاید

پاورپوینت در زمینه سيستم مديريت امنيت اطلاعات - 80 اسلاید

پاورپوینت در زمینه سيستم مديريت امنيت اطلاعات - 80 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه جهاد با نفس - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه جهاد با نفس - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه جهاد با نفس - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه جهاد با نفس - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه جهاد با نفس - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه جهاد با نفس - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه جهاد با نفس - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه جهاد با نفس - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه جهاد با نفس - 30 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه والدین در اسلام - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه والدین در اسلام - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه والدین در اسلام - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه والدین در اسلام - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه والدین در اسلام - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه والدین در اسلام - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه والدین در اسلام - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه والدین در اسلام - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه والدین در اسلام - 31 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه نگاهی بر مدیریت تغییر - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نگاهی بر مدیریت تغییر - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نگاهی بر مدیریت تغییر - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نگاهی بر مدیریت تغییر - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نگاهی بر مدیریت تغییر - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نگاهی بر مدیریت تغییر - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نگاهی بر مدیریت تغییر - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نگاهی بر مدیریت تغییر - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نگاهی بر مدیریت تغییر - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه فرصت و مديريت استراتژيک مزيت جويي و فرصت جويي در يک چارچوب - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه فرصت و مديريت استراتژيک مزيت جويي و فرصت جويي در يک چارچوب - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه فرصت و مديريت استراتژيک مزيت جويي و فرصت جويي در يک چارچوب - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه فرصت و مديريت استراتژيک مزيت جويي و فرصت جويي در يک چارچوب - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه فرصت و مديريت استراتژيک مزيت جويي و فرصت جويي در يک چارچوب - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه فرصت و مديريت استراتژيک مزيت جويي و فرصت جويي در يک چارچوب - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه فرصت و مديريت استراتژيک مزيت جويي و فرصت جويي در يک چارچوب - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه فرصت و مديريت استراتژيک مزيت جويي و فرصت جويي در يک چارچوب - 31 اسلاید

پاورپوینت در زمینه فرصت و مديريت استراتژيک مزيت جويي و فرصت جويي در يک چارچوب - 31 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه تاثیر اصلاح زمان صرف شده امور نوشتاری پرستاری در افزايش بهره وري خدمات و ارائه راهكارهاي لازم - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تاثیر اصلاح زمان صرف شده امور نوشتاری پرستاری در افزايش بهره وري خدمات و ارائه راهكارهاي لازم - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تاثیر اصلاح زمان صرف شده امور نوشتاری پرستاری در افزايش بهره وري خدمات و ارائه راهكارهاي لازم  - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تاثیر اصلاح زمان صرف شده امور نوشتاری پرستاری در افزايش بهره وري خدمات و ارائه راهكارهاي لازم   - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تاثیر اصلاح زمان صرف شده امور نوشتاری پرستاری در افزايش بهره وري خدمات و ارائه راهكارهاي لازم   - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تاثیر اصلاح زمان صرف شده امور نوشتاری پرستاری در افزايش بهره وري خدمات و ارائه راهكارهاي لازم   - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تاثیر اصلاح زمان صرف شده امور نوشتاری پرستاری در افزايش بهره وري خدمات و ارائه راهكارهاي لازم   - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تاثیر اصلاح زمان صرف شده امور نوشتاری پرستاری در افزايش بهره وري خدمات و ارائه راهكارهاي لازم   - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تاثیر اصلاح زمان صرف شده امور نوشتاری پرستاری در افزايش بهره وري خدمات و ارائه راهكارهاي لازم   - 30 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپونیت در زمینه غیبت - 33 اسلاید

پاورپونیت در زمینه غیبت - 33 اسلاید

پاورپونیت در زمینه غیبت - 33 اسلاید

پاورپونیت در زمینه غیبت - 33 اسلاید

پاورپونیت در زمینه غیبت - 33 اسلاید

پاورپونیت در زمینه غیبت - 33 اسلاید

پاورپونیت در زمینه غیبت - 33 اسلاید

پاورپونیت در زمینه غیبت - 33 اسلاید

پاورپونیت در زمینه غیبت - 33 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه تست ذرات مغناطیسی - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تست ذرات مغناطیسی - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تست ذرات مغناطیسی - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تست ذرات مغناطیسی - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تست ذرات مغناطیسی - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تست ذرات مغناطیسی - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تست ذرات مغناطیسی - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تست ذرات مغناطیسی - 33 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تست ذرات مغناطیسی - 33 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه بهداشت مواد غذايي - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بهداشت مواد غذايي - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بهداشت مواد غذايي - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بهداشت مواد غذايي - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بهداشت مواد غذايي - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بهداشت مواد غذايي - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بهداشت مواد غذايي - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بهداشت مواد غذايي - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بهداشت مواد غذايي - 35 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه حدیث شریف کسا - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه حدیث شریف کسا - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه حدیث شریف کسا - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه حدیث شریف کسا - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه حدیث شریف کسا - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه حدیث شریف کسا - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه حدیث شریف کسا - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه حدیث شریف کسا - 40 اسلاید

پاورپوینت در زمینه حدیث شریف کسا - 40 اسلاید

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مراحل اجرائی ادغام بهداشت روان در PHC - صد و شصت و سه اسلاید

پاورپوینت در زمینه مراحل اجرائی ادغام بهداشت روان در PHC - صد و شصت و سه اسلاید

پاورپوینت در زمینه مراحل اجرائی ادغام بهداشت روان در PHC - صد و شصت و سه اسلاید

پاورپوینت در زمینه مراحل اجرائی ادغام بهداشت روان در PHC - صد و شصت و سه اسلاید 

پاورپوینت در زمینه مراحل اجرائی ادغام بهداشت روان در PHC - صد و شصت و سه اسلاید 

پاورپوینت در زمینه مراحل اجرائی ادغام بهداشت روان در PHC - صد و شصت و سه اسلاید 

پاورپوینت در زمینه مراحل اجرائی ادغام بهداشت روان در PHC - صد و شصت و سه اسلاید 

پاورپوینت در زمینه مراحل اجرائی ادغام بهداشت روان در PHC - صد و شصت و سه اسلاید 

پاورپوینت در زمینه مراحل اجرائی ادغام بهداشت روان در PHC - صد و شصت و سه اسلاید 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه بهداشت آب - 120 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بهداشت آب - 120 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بهداشت آب - 120 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بهداشت آب - 120 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بهداشت آب - 120 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بهداشت آب - 120 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بهداشت آب - 120 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بهداشت آب - 120 اسلاید

پاورپوینت در زمینه بهداشت آب - 120 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپونت در زمینه نصیحت - 25 اسلاید

پاورپونت در زمینه نصیحت - 25 اسلاید

پاورپونت در زمینه نصیحت - 25 اسلاید

پاورپونت در زمینه نصیحت - 25 اسلاید

پاورپونت در زمینه نصیحت - 25 اسلاید

پاورپونت در زمینه نصیحت - 25 اسلاید

پاورپونت در زمینه نصیحت - 25 اسلاید

پاورپونت در زمینه نصیحت - 25 اسلاید

پاورپونت در زمینه نصیحت - 25 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مدیریت سرمایه در گردش - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت سرمایه در گردش - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت سرمایه در گردش - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت سرمایه در گردش - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت سرمایه در گردش - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت سرمایه در گردش - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت سرمایه در گردش - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت سرمایه در گردش - 15 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت سرمایه در گردش - 15 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مدیریت استراتژیک در شرکت adidas - بیست و پنج اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت استراتژیک در شرکت adidas - بیست و پنج اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت استراتژیک در شرکت adidas - بیست و پنج اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت استراتژیک در شرکت adidas - بیست و پنج اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت استراتژیک در شرکت adidas - بیست و پنج اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت استراتژیک در شرکت adidas - بیست و پنج اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت استراتژیک در شرکت adidas - بیست و پنج اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت استراتژیک در شرکت adidas - بیست و پنج اسلاید

پاورپوینت در زمینه مدیریت استراتژیک در شرکت adidas - بیست و پنج اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه مقاله نويسي علمي - 22 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مقاله نويسي علمي - 22 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مقاله نويسي علمي - 22 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مقاله نويسي علمي - 22 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مقاله نويسي علمي - 22 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مقاله نويسي علمي - 22 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مقاله نويسي علمي - 22 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مقاله نويسي علمي - 22 اسلاید

پاورپوینت در زمینه مقاله نويسي علمي - 22 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه تفسیر موضوعی نهج البلاغه بخش پیامبری و پیامبران - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تفسیر موضوعی نهج البلاغه بخش پیامبری و پیامبران - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تفسیر موضوعی نهج البلاغه بخش پیامبری و پیامبران - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تفسیر موضوعی نهج البلاغه بخش پیامبری و پیامبران - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تفسیر موضوعی نهج البلاغه بخش پیامبری و پیامبران - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تفسیر موضوعی نهج البلاغه بخش پیامبری و پیامبران - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تفسیر موضوعی نهج البلاغه بخش پیامبری و پیامبران - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تفسیر موضوعی نهج البلاغه بخش پیامبری و پیامبران - 35 اسلاید

پاورپوینت در زمینه تفسیر موضوعی نهج البلاغه بخش پیامبری و پیامبران - 35 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن - 30 اسلاید

پاورپوینت در زمینه اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن - 30 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت در زمینه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده از شاخصهای BSC - هفده اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده از شاخصهای BSC - هفده اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده از شاخصهای BSC - هفده اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده از شاخصهای BSC  - هفده اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده از شاخصهای BSC  - هفده اسلاید

پاورپوینت در زمینه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها ب